Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

 ADITIA SAHRUL GUNAWAN (1115500002)  AGUNG PANGESTU (1115500004)  AMALIAH NURRROHMAH (11155000008 )

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: " ADITIA SAHRUL GUNAWAN (1115500002)  AGUNG PANGESTU (1115500004)  AMALIAH NURRROHMAH (11155000008 )"— Transcript presentasi:

1  ADITIA SAHRUL GUNAWAN (1115500002)  AGUNG PANGESTU (1115500004)  AMALIAH NURRROHMAH (11155000008 )

2 Allah SWT menciptakan struktur kepribadian manusia dalam bentuk potensial. Struktur itu tidak secara otomatis bernilai baik ataupun buruk, sebelum manusia berusaha mengaktualisasikan. Aktualisasi struktur sangat tergantung pada pilihan manusia, yang mana pilihannya itu akan dimintai pertanggungjawaban diakhirat kelak.

3 1. Manusia Adalah Makhluk Allah 2. Manusia Adalah Khalifah di Muka Bumi 3. Manusia adalah Makhluk yang Mempunyai Fitrah Beragama 4. Manusia Berpotensi Baik (Takwa) dan Buruk (Fujur) 5. Manusia Memiliki Kebebasan Memilih (Free Choice)

4 adalah kolaborasi anatara akal,,hati nurani,dan jiwa manusia yang saling berinteraksi

5 Sigmund Freud dalam menganalisa pribadi manusia memiliki 3unsur kepribadian,yaitu 1.ID/NAFSU 2.EGO/ AKAL 3.SUPER EGO/QALBU

6 1. Struktur Jisim 2. Struktur Ruh 3. Struktur Nafs

7 Tipe Mukmin Mempunyai karakteristik :  Berkenaan dengan akidah,beriman kepada Allah,malaikat,rasul,kitab,hari akhir,dan qodar.  Berkenaan dengan ibadah,melaksanakan rukun islam.  Berkenaan dengan kehidupan sosial,bergaul dengan orang lain secara baik,suka bekerja sama,menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran,suka memaafkan kesalahan orang lai dan dermawan.  Berkenaan dengan kehidupan keluarga,berbuat baik kepada kedua orang tua dan saudara,bergaul yang baik antara suami-istri dan anak,memelihara dan membiayai keluarga.  Berkenaan dengan moral,sabar,jujur,adil,qonaah,amanah,tawadhu,istiqomah dan mampu mengendalikan hawa nafsu.  Berkenaan dengan emosi,cinta kepada Allah,takut akan azab Allah,tidak putus asa dalam mencari rahmat Allah,senang berbuat kebaikan terhadap sesama,menahan marah,tidak angkuh,tidak hasud,atau iri,dan berani dalam membela kebenaran.  Berkenaan dengan intelektual,memikirkan alam semesta dan ciptaan Allah yang lainnya,selalu menuntut ilmu,menggunakan pikirannya untuk sesuatu yang bermakna.  Berkenaan dengan pekerjaan,tulus dalam bekerja dan menyempurnakan pekerjaan,berusaha dengan giat dalam upaya memperoleh rizki yang halal.  Berkenaan dengan fisik,sehat,kuat,suci/bersih.

8 Kepribadian tingkat 3 : An-nafs al-muhimah Kepribadian tingkat 2 : An-nafs al-lawwamah Kepribadian tingkat 4 : An-nafs al-qonaah Kepribadian tingkat 5 : An-nafs al-mut’mainah Kepribadian tinggkat 6 : An-nafs al radiyah Kepribadian tingkat 7 : An-nafs kamilah Kepribadian tingkat 1 : An-Nafs al- Ammarah

9


Download ppt " ADITIA SAHRUL GUNAWAN (1115500002)  AGUNG PANGESTU (1115500004)  AMALIAH NURRROHMAH (11155000008 )"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google