Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

 Kata sains adalah terminologi bahasa Inggris “science” yang berarti pengetahuan ilmiah. Sedangkan dalam bahasa Arab kata “ilmu” berarti pengetahuan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: " Kata sains adalah terminologi bahasa Inggris “science” yang berarti pengetahuan ilmiah. Sedangkan dalam bahasa Arab kata “ilmu” berarti pengetahuan."— Transcript presentasi:

1

2

3  Kata sains adalah terminologi bahasa Inggris “science” yang berarti pengetahuan ilmiah. Sedangkan dalam bahasa Arab kata “ilmu” berarti pengetahuan yang mendalam serta dipahami dengan yakin.  Sains menurut konsep Islam adalah eksplorasi alam semesta yang memicu manusia untuk menemukan berbagai penemuan ilmiah agar berguna untuk kehidupannya dan mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah.

4  Pengertian teknologi dalam Islam adalah penerapan sains yang benar dan tepat sasaran serta dilandasi oleh nilai-nilai Islam.  Pada hakikatnya perkembangan sains dan teknologi tidak bertentangan dalam Islam seperti surat Al Alaq ayat 1-5

5 Berikut beberapa klasifikasi ayat yang berhubungan dengan sains dan teknologi: “Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat” (Q.S Mujadillah: 11) “maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan. Dan langit bagaiman ia ditinggikan? Dan gunung-gunung yang ditegakkan? Dan bumi bagaimana ia dihamparkan? (Q.S Al Ghasyiyah:17-20)

6  “dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik” (Q.S Asy Syu’araa:7)  “dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda(kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan” (Q.S Ar Ra’d: 3)

7  Masih banyak lagi ayat yang memotivasi manusia untuk menciptakan sains dan teknologi seperti: 1. surat Thaahaa: 53-54, 2. Al-Baqarah: 31-32, 3. Al- Fushilat: 11-12 4. Al Fathir: 19-20 5. Al Imran: 190-193, dan lain-lain

8  Memperoleh kemudahan  Mengenal dan mengagungkan Allah, untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki (dunia dan akhirat)  Meningkatkan kualitas pengabdian kepada Allah  Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah  Memperoleh kesenangan dan kebahagiaan hidup

9  Meningkatkan kemampuan memanfaatkan kekayaan alam  Meningkatkan harkat dan martabat manusia  Menumbuhkan dan meningkatkan akan hak dan kewajiban  Meningkatkan rasa percaya diri  Meningkatkan produktivitas kerja  Memiliki keunggulan hidup dunia dan akhirat

10 Dampak positif  Menyadarkan umat Islam untuk selalu mengenal dan dekat dengan Allah SWT  Mengantarkan pada era kehidupan yang lebih maju, modern dan sejahtera  Mempercepat dan mempermudah komunikasi  Mempercepat dan memperpendek jarak dengan adanya alat transportasi  Menjaga keamanan  Memermudah akses informasi

11 Dampak Negatif  Membawa kepada kekuasaan dunia  Menumbuhkan sikap sombong dan congak  Merusak akhlak  Menambah kepintaran berdebat  Gaya hidup buruk

12  Allah menciptakan manusia dengan dua fungsi, yaitu:  Hamba Allah (‘Abdun)  Khalifatullah fil ardh

13  ‘Abdun adalah ketaatan,ketundukan,dan kepatuhan kepada kebenaran dan keadilan Allah  Khalifah adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri dan alam lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam

14  Manusia mendapat amanah dari Allah untuk memelihara alam, agar terjaga kelestariannya dan keseimbangannya untuk kepentingan umat manusia. Oleh karena itu, ilmuan tidak cukup dengan ilmunya saja tetapi dibekali dengan iman dan takwa

15  “sesungguhnya Kami telah mengamanatkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” (Q.S. Al-Ahzab : 72)

16  “dan apabila dikatakan kepada mereka: janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab:’sesungguhnya kami orang-orang yang membuat perbaikan’ ” (Q.S. Al-Baqarah : 11)  Q.S. Asy-Syu’ara’ : 51-52

17  Surat Al-Alaaq (ayat 1-5) merupakan dasar sains dan teknologi dalam islam.  Dalam islam menuntut ilmu adalah kewajiban manusia untuk untuk mengisi kehidupan duniawi dan akhirat.  Peran islam yang utama dalam perkembangan sains dan teknologi setidaknya ada 2: 1. Menjadikan Aqidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan sains 2. Menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan sains dan teknologi

18


Download ppt " Kata sains adalah terminologi bahasa Inggris “science” yang berarti pengetahuan ilmiah. Sedangkan dalam bahasa Arab kata “ilmu” berarti pengetahuan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google