Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

NAMA : - Maya Indah. S ( ) -Sri Hardiyanti ( )

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "NAMA : - Maya Indah. S ( ) -Sri Hardiyanti ( )"— Transcript presentasi:

1 NAMA : - Maya Indah. S (2014-12-072) -Sri Hardiyanti (2014-12-087)
AKHLAK NAMA : - Maya Indah. S ( ) -Sri Hardiyanti ( )

2 Pengertian Kata ahklak berasal dari Bahasa Arab yang sudah di Indonesiakan. Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari kata Khulq. Kata Akhlak ini mempunyai akar kata yang sama dengan kata Khaliq yang bermakna pencipta dan kata Makhluq yang artinya ciptaan , yang diciptakan, kata Khalaqa, menciptakan. Dengan demikian, kata Khulq dan Akhlak yang mengacu pada makna “Penciptaan” segala yang ada selain Tuhan termaksuk didalamnya kejadian manusia. Para ahli bahasa mengartikan Akhlak dengan istilah Watak, Tabi’at, kebiasaan, perangai atau aturan .

3 Para ulama ilmu Akhlak merumuskan Definisinya dengan berbagai ungkapan diantaranya :
Ibnu Maskawah ( W.421 H/1030M ) menyatakan Akhlak ialah kondisi jiwa yang senantiasa mempengaruhi untuk bertingkah laku tanpa pemikiran dan pertimbangan. Sidi Ghazalba berpendapat Ahklak adalah sifat kepribadian yang melahirkan Perbuatan manusia terhadap tuhan dan Manusia, diri sendiri dan makhluq lain, sesuai seluruh dan larangan serta pentunjuk Al-qur’an dan Hadits

4 Beberapa ciri dalam perbuatan Akhlak Islam, yaitu :
Perbuatan yang tertanam kuat dalam jiwa yang menjadi kepribadian seseorang. Perbuatan yang dilakukan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan Perbuatan itu merupakan kehendak diri yang dibiasakan tanpa paksaan Perbuatan itu berdasarkan petunjuk Al-qur’an dan Hadits Perbuatan itu untuk berprilaku terhadap ALLAH , Manusia, diri sendiri dan Makhluk lainnya

5 Sumber-Sumber Akhlak Islam “sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia (HR.Imam Malik) landasan beraklak adalah bersumber dari : Al-Qur’an As-sunnah

6 Akhlak Terpuji Akhlak Tercela
PEMBAGIAN AKHLAK Akhlak terbagi pada dua macam yaitu akhlak terpuji (akhlakul mahmudah) akhlak tercela (akhlakul madzmumah) Akhlak Terpuji Akhlak Tercela

7 Objek Akhlak 1. Akhlak kepada sesama manusia terdiri atas :
Akhlak kepada Rossullulah SAW Akhlak kepada diri sendiri Akhlak kepada keluarga dan kerabat Akhlak kepada tetangga dan masyarakat Akhlak kepada makhluk selain manusia ( lingkungan hidup )

8 Pembinaan Akhlak dalam kehidupan sehari-hari   Islam membina penganutnya melalui Rukun Iman dan Rukun Islam. Melalui pemahaman dan kesadaran akan apa yang terkandung dalam rukun iman dan implementasinya dalam realitas kehidupan Melalui pengalaman terhadap rukun islam dengan pemahaman dan kesadaran yang benar diikuti internalalisasi nilai rukun Islam dalam kehidupan harian. Pembiasaan diri dengan nilai-nilai mulia dalam kehidupan sehari-hari akan tertanam kuat menjadi jati diri. Memperbanyak waktu membaca Al-Qur’an, menggali dan memahami maknanya guna diamalkan. Memperbanyak waktu membaca hadist-hadist Rasulullah SAW untuk mengisi akal pikiran, ispirasi bertindak dan berperilaku serta menjadi standar dalam berakhlak mulia.

9 Dampak narkoba terhadap akhlak generasi muda
Bahaya narkoba Pengguna narkoba Jenis-jenis Narkoba dan Dampaknya Hukum Narkoba Islam dan Narkoba Pengaruh Narkoba terhadap generasi muda

10 Kesimpulan Jadi akhlak adalah merupakan tingkah laku manusia yang tampak dan dapat laku manusia yang tampak yang dpaat dilihat pada dirinya yang didorong oleh hati nurani, pemikiran, serta rasio. Segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari disebut akhlakul kharimah atau akhlakul mahmudah .

11 TERIMA KASIH


Download ppt "NAMA : - Maya Indah. S ( ) -Sri Hardiyanti ( )"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google