Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMAHIRAN PROSES SAINS

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMAHIRAN PROSES SAINS"— Transcript presentasi:

1 KEMAHIRAN PROSES SAINS
Edarkan Lampiran 1a Tujuan untuk mengenal pasti pengetahuan JU mengenai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir Baca arahan pada lampiran Mengumpul jawapan - memberi penghargaan untuk meneruskan penerangan

2 KEMAHIRAN PROSES SAINS
Memerhati Mengelas Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramal Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan maklumat Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah Membuat hipotesis Mengeksperimen Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Baca slaid

3 Boleh dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.
Memerhati Proses mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena menggunakan sebahagian atau semua deria. Boleh dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Pengetahuan konsep diperlukan dalam pemilihan dan penaksiran pemerhatian yang dibuat. Menerangkan tentang kemahiran memerhati daripada segi definisi

4 Aktiviti Memerhati Pembelajaran berfikrah memerlukan antaranya ialah kemahiran

5 Petunjuk memerhati Menggunakan deria rasa, penglihatan, bau, pendengaran dan sentuhan Mengenal pasti ciri dan kualiti sesuatu konsep Mengenal ciri-ciri yang ganjil atau yang mempunyai kelainan Memperihalkan perbezaan dan persamaan yang dikesani Memperihal akan perubahan yang berlaku Mengenal pasti tertiban kejadian yang berlaku Menggunakan alat bagi membantu deria untuk membuat kajian terperinci Menerangkan petunjuk – petunjuk yang digunakan untuk menjalankan kemahiran memerhati. Contoh lain, Sila lihat m / s 4 modul KPS.

6 Mengelas Proses memerhati dan mengenal pasti perbezaan dan persamaan antara objek atau fenomena berdasarkan ciri atau sifat yang sepunya. Mengasingkan dan mengumpul objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing. Menerangkan tentang kemahiran mengelas daripada segi definisi

7 Aktiviti 1 Anda di bekalkan dengan beberapa helai daun.
Kelaskan daun tersebut. Nyatakan langkah-langkah yang digunakan semasa membuat pengelasan Pembelajaran berfikrah memerlukan antaranya ialah kemahiran

8 Petunjuk mengelas Kenal pasti ciri umum sekumpulan item
Beri nama kepada kumpulan item itu Kenal pasti ciri lain Memasukkan item berciri sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil Ulangi langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam suatu kumpulan Menerangkan petunjuk–petunjuk yang digunakan untuk menjalankan kemahiran mengelas. Contoh lain, sila lihat m / s 5 modul KPS.

9 Mengukur & Menggunakan Nombor
Kebolehan membuat pemerhatian secara kuantitatif yang melibatkan penggunaan alat piawai Menerangkan petunjuk– petunjuk yang digunakan untuk menjalankan kemahiran meramal Contoh lain, sila lihat m / s 9 modul KPS.

10 Mengukur & Menggunakan Nombor
Aktiviti Mengukur & Menggunakan Nombor Menerangkan petunjuk– petunjuk yang digunakan untuk menjalankan kemahiran meramal Contoh lain, sila lihat m / s 9 modul KPS.

11 Mengukur & Menggunakan Nombor
Petunjuk Mengukur & Menggunakan Nombor Boleh mengira dan membandingkan bilangan item di dalam kumpulan yang berlainan Menggunakan nombor untuk merekod fenomena Membandingkan objek-objek menggunakan nombor Menggunakan alat dengan betul Mencatat bacaan dengan tepat Mencatat unit dengan betul Memilih dan menggunakan unit yang piawai dengan betul Membandingkan masa, jarak, luas dan isi padu dengan unit yang berkaitan Boleh mengenal pola dalam jadual-jadual nombor Menentukan kejituan ukuran tertentu Menggunakan skala dan menerangkan nisbah Menerangkan petunjuk– petunjuk yang digunakan untuk menjalankan kemahiran meramal Contoh lain, sila lihat m / s 9 modul KPS.

12 Kesimpulan yang dibuat ini mungkin benar atau tidak.
Membuat Inferens Proses membuat kesimpulan awal untuk menerangkan peristiwa atau objek berdasarkan pemerhatian. Pengalaman lepas digunakan sebagai asas untuk membuat kesimpulan awal tersebut. Kesimpulan yang dibuat ini mungkin benar atau tidak. Menerangkan tentang kemahiran mebuat inferens daripada segi definasi

13 Aktiviti Membuat Inferens
Pembelajaran berfikrah memerlukan antaranya ialah kemahiran

14 Petunjuk Inferens menggunakan maklumat daripada pemerhatian untuk membuat kesimpulan awal yang munasabah membuat pelbagai tafsiran yang mungkin daripada satu pemerhatian mengenal had-had inferens menguji kejituan inferens dengan pemerhatian tambahan menggunakan inferens sebagai alat menentukan pemerhatian tambahan Menerangkan petunjuk– petunjuk yang digunakan untuk menjalankan kemahiran membuat inferens. Contoh lain, sila lihat m / s 7 modul KPS.

15 Proses untuk menentukan dan menjangka peristiwa yang akan berlaku.
Meramal Proses untuk menentukan dan menjangka peristiwa yang akan berlaku. Berdasarkan kepada pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Menerangkan tentang kemahiran meramal daripada segi definisi

16 Aktiviti Meramal Pembelajaran berfikrah memerlukan antaranya ialah kemahiran

17 Petunjuk meramal menggunakan data yang lepas atau ketika itu untuk menjangka apa yang mungkin berlaku menggunakan pola sebagai bukti bagi membuat sesuatu jangkaan menentukan hasil yang mungkin daripada sesuatu tindakan mengesahkan jangkaan berlandaskan data atau pengalaman yang lepas mengekstrapolasi data kepada situasi yang baru membezakan ramalan daripada tekaan Menerangkan petunjuk– petunjuk yang digunakan untuk menjalankan kemahiran meramal Contoh lain, sila lihat m / s 9 modul KPS.

18 Berkomunikasi Kemahiran yang merujuk kepada kebolehan menerima, memilih dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk Menerangkan petunjuk– petunjuk yang digunakan untuk menjalankan kemahiran meramal Contoh lain, sila lihat m / s 9 modul KPS.

19 Petunjuk Berkomunikasi
Kenal pasti ciri umum sekumpulan item Bercakap, mendengar atau menulis atau menjelaskan idea atau makna kepada rakan Merekod maklumat daripada kajian Meneliti maklumat yang ingin disampaikan Memilih cara atau alat komunikasi yang bersesuaian Menyediakan bahan yang diperlukan untuk penyampaian Menggunakan bahan rujukan Menentukan sasaran yang akan menerima maklumat Menerangkan petunjuk– petunjuk yang digunakan untuk menjalankan kemahiran meramal Contoh lain, sila lihat m / s 9 modul KPS.

20 Menggunakan Perhubungan Ruang & Masa
Kebolehan memperihalkan atau menunjukkan lokasi, arah, bentuk dan saiz sesuatu objek dan perubahannya mengikut masa Menerangkan petunjuk– petunjuk yang digunakan untuk menjalankan kemahiran meramal Contoh lain, sila lihat m / s 9 modul KPS.

21 Menggunakan Perhubungan Ruang & Masa
Aktiviti Menggunakan Perhubungan Ruang & Masa Menerangkan petunjuk– petunjuk yang digunakan untuk menjalankan kemahiran meramal Contoh lain, sila lihat m / s 9 modul KPS.

22 Menggunakan Perhubungan Ruang & Masa
Petunjuk Menggunakan Perhubungan Ruang & Masa Memperihalkan lokasi dengan masa Memperihalkan perubahan arah dengan masa Memperihalkan bentuk dengan masa Memperihalkan perubahan saiz dengan masa Menyusun peristiwa kejadian mengikut kronologi Menentukan magnitud perubahan yang berlaku berdasarkan kadar perubahan Menentukan kedudukan objek dan menghuraikan kedudukannya di dalam ruang Menghuraikan rupa bentuk objek dilihat dari kedudukan yang berlainan Menerangkan perhubungan di antara masa dan jarak objek yang bergerak Menerangkan petunjuk– petunjuk yang digunakan untuk menjalankan kemahiran meramal Contoh lain, sila lihat m / s 9 modul KPS.

23 Mentafsir Maklumat Kebolehan memberi penerangan rasional tentang objek, fenomena, atau pola berdasarkan maklumat yang dikumpul. Menerangkan petunjuk– petunjuk yang digunakan untuk menjalankan kemahiran meramal Contoh lain, sila lihat m / s 9 modul KPS.

24 Petunjuk Mentafsir maklumat
Mengumpul pelbagai data melalui pemerhatian untuk membuat pernyataan tentang maksudnya Mengesan pola atau corak yang terdapat berdasarkan maklumat yang diperoleh Menyatakan hubungan diantara maklumat Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan Menerangkan petunjuk– petunjuk yang digunakan untuk menjalankan kemahiran meramal Contoh lain, sila lihat m / s 9 modul KPS.

25 Mendefinisi Secara Operasi
Proses memberi definisi tentang sesuatu konsep atau keadaan dengan menyatakan perkara yang perlu dilakukan dan diperhatikan. Menerangkan tentang kemahiran mendefinisi secara operasi daripada segi definisi

26 Petunjuk mendefinisi secara operasi
Mentakrif istilah, konsep atau pemboleh ubah dalam konteks pengalaman sendiri. Membuat pernyataan apa yang diperhatikan dan apa yang dibuat. Menerangkan petunjuk – petunjuk yang digunakan untuk menjalankan kemahiran mendefinisi secara operasi Contoh lain, sila lihat m / s 15 modul KPS.

27 Mengawal Pemboleh ubah
Pemboleh ubah boleh jadi satu faktor, keadaan atau hubungan yang boleh diubah dalam suatu kejadian atau sistem yang dikaji. Pemboleh ubah dimanipulasikan untuk menghasilkan perubahan dalam pemboleh ubah kedua (pembolehubah bergerakbalas).  Pemboleh ubah lain yang mungkin mempengaruhi keputusan perlu dimalarkan (pemboleh ubah dimalarkan). Menerangkan tentang kemahiran mengawal pembolehubah daripada segi definisi

28 Petunjuk Mengawal Pemboleh ubah
Menentukan pemboleh ubah yang relevan dalam penyiasatan. Menentukan pemboleh ubah yang akan - dimanipulasi (tak bersandar), - bergerak balas (bersandar) - dimalarkan. Menentukan apakah perubahan yang perlu dilakukan keatas pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Menerangkan petunjuk – petunjuk yang digunakan untuk menjalankan kemahiran mengawal pembolehubah. Contoh lain, sila lihat m / s 16 modul KPS.

29 Boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.
Membuat Hipotesis Proses menghasilkan satu kenyataan umum yang difikirkan benar berdasar inferens, untuk menerangkan suatu perkara atau peristiwa. Merupakan suatu ramalan mengenai hubungan antara dua atau lebih pembolehubah. Boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Menerangkan tentang kemahiran membuat hipotesis daripada segi definisi

30 Petunjuk Membuat Hipotesis
mengenal pasti pemboleh ubah membuat inferens yang munasabah menentukan hubungan di antara dua pemboleh ubah berdasarkan inferens Menerangkan petunjuk – petunjuk yang digunakan untuk menjalankan kemahiran membuat hipotesis Contoh lain, sila lihat m / s 18 modul KPS.

31 Mengeksperimen Kebolehan melaksanakan prosedur untuk menguji sesuatu hipotesis. Merupakan kemahiran proses sains peringkat tinggi. Menerangkan tentang kemahiran membuat hipotesis daripada segi definisi

32 Petunjuk Mengeksperimen
Membuat pemerhatian Mengemukakan soalan serta membuat inferens Membuat hipotesis yang boleh diujikan Mengawal pemboleh ubah / mendefinisikan secara operasi Menentukan peralatan yang diperlukan bagi suatu eksperimen Menjalankan eksperimen dan memerhati serta merekod data Menganalisis dan mentafsir data Membuat kesimpulan Melapor keputusan eksperimen yang telah dijalankan Menerangkan petunjuk– petunjuk yang digunakan untuk menjalankan kemahiran meramal Contoh lain, sila lihat m / s 9 modul KPS.

33 AKTIVITI 2 Rujuk LAMPIRAN 3 Baca arahan pada lampiran 3 ( 15 minit )
Diminta 2 kumpulan membuat pembentangan. Penceramah memberi komen dan berbincang tentang jawapan peserta.

34 Perkaitan KPS dengan KBSB
MEMBUAT INFERENS Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens MERAMAL Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menerangkan mengenai perkaitan KPS membuat inferens dengan KBSB . Baca pada slaid . Menerangkan mengenai perkaitan KPS meramal dengan KBSB . Baca pada slaid .

35 Perkaitan KPS dengan KBSB
Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan MEMBUAT HIPOTESIS Menerangkan mengenai perkaitan KPS membuat hipotesis dengan KBSB . Baca pada slaid .

36 Perkaitan KPS dengan KBSB
Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisiskan MENDEFINISI SECARA OPERASI Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis MENGAWAL PEMBOLEH-UBAH Menerangkan mengenai perkaitan KPS mendefinisi secara operasi dengan KBSB . Baca pada slaid . Menerangkan mengenai perkaitan KPS mengawal pembolehubah dengan KBSB .

37 Perkaitan KPS dengan KBSB
MENGUKUR MENGGUNAKAN NOMBOR Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG & MASA Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menerangkan mengenai perkaitan KPS mengukur menggunakan nombor dengan KBSB . Baca pada slaid . Menerangkan mengenai perkaitan KPS menggunakan perhubungan ruang dan masa dengan KBSB .

38 Perkaitan KPS dengan KBSB
MENTAFSIR DATA Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Semua kemahiran berfikir MENGEKSPERIMEN Menerangkan mengenai perkaitan KPS mentafsir data dengan KBSB . Baca pada slaid . Menerangkan mengenai perkaitan KPS mengeksperimen dengan KBSB . Menerangkan mengenai perkaitan KPS berkomunikasi dengan KBSB . Semua kemahiran berfikir BERKOMUNIKASI

39 Buat latihan yang terdapat di dalam modul
AKTIVITI 3 Buat latihan yang terdapat di dalam modul KPS ms30 Baca arahan pada lampiran 3 ( 15 minit ) Diminta 2 kumpulan membuat pembentangan. Penceramah memberi komen dan berbincang tentang jawapan peserta.

40 TAMAT Sekian terima kasih T E R I M A K A S I H


Download ppt "KEMAHIRAN PROSES SAINS"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google