Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh: Rahmat Hidayat EJAAN DALAM BAHASA INDONESIA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh: Rahmat Hidayat EJAAN DALAM BAHASA INDONESIA."— Transcript presentasi:

1 oleh: Rahmat Hidayat EJAAN DALAM BAHASA INDONESIA

2 Pengertian ejaan  Pengertian khusus Perlambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang telah disusun menjadi kata, kelompok kata, atau kalimat.  Pengertian umum Keseluruhan ketentuan perlambangan bunyi bahasa (termasuk pemisahan dan penggabungannya) yang dilengkapi dengan tanda baca.

3 Fungsi Ejaan Fungsi Khusus  Ejaan berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami informasi tertulis. Fungsi Umum  Sebagai pedoman penulisan Bahasa Indonesia  Sebagai landasan pembakuan tata bahasa, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, serta sebagai filter masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam Bahasa Indonesia.

4 Latihan Identifikasilah penulisan berikut kemudian bedakan mana yang benar (sesuai EYD) dan mana yang salah (tidak sesuai EYD) !

5 Bagaimana kemana darimana kesana dimana keluar kedalam

6 kehendak kekasih ketua kesatu disuntik dihatiDi hati dibuang

7 diambil dilihat kepasar kepada daripada kemari kekiri

8 antarkota biokimia dasawarsa prasangka pascapanen purnatugas semifinal

9 meskipun walaupun apapun akupun tanggungjawab kerjasama garisbawah

10 Bentuk di-  Bentuk di- ditulis serangkai apabila diikuti kata verba atau kata kerja (di- sebagai awalan yang membentuk kata kerja pasif)  Bentuk di- ditulis tidak serangkai dengan kata yang mengikutinya apabila di- diikuti kata nomina atau kata benda (di- sebagai kata depan)

11 Contoh penulisan di- di- sebagai awalan (membentuk kata kerja pasif) di- sebagai kata depan dipukuldi meja dimakandi sebelah dibangundi dalam disuntikdi samping

12 Pengecualian bentuk di-  Bentuk di samping dan disamping berbeda  di samping bermakna ‘di sebelah’, sedangkan disamping bermakna ‘selain’ atau ‘kecuali’ Contoh:  Dia berdiri di samping pintu.  Disamping menjadi guru, Anton juga menjadi tukang ojek.

13 Bentuk ke-  Bentuk ke- ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya apabila diikuti kata numeralia atau kata bilangan.  Bentuk ke- ditulis tidak serangkai dengan kata yang mengikutinya jika ke- tersebut sebagai kata depan.

14 Contoh penulisan ke- ke- diikuti numeraliake- sebagai kata depan kesatuke kantor keempatke depan keseribuke dalam keseratuske belakang

15 Pengecualian bentuk ke-  Bentuk keluar dan ke luar berbeda  ke- ditulis tidak serangkai pada ke luar apabila merupakan lawan dari ke dalam.  Hati-hati dengan kata yang diawali ke- tetapi bukan merupakan awalan maupun kata depan Contoh:  Meski baru saja masuk ke dalam kelas, Andi langsung meminta izin ke luar.  Bentuk ke- bukan merupakan awalan maupun kata depan: ketua, kemari, keluar, kekasih, kehendak

16 Bentuk pun  Bentuk pun ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya apabila pun tersebut sudah merupakan satu kesatuan dengan bentuk kebahasaan.  Bentuk pun ditulis tidak serangkai dengan kata yang mengawalinya apabila berfungsi menyangatkan.

17 Contoh penulisan pun Berfungsi menyangatkanpun sebagai satu kesatuan sedikit punmeskipun aku punwalaupun mereka punbiarpun satu punbagaimanapun

18 Contoh penulisan pun  Jangankan memakannya, menyentuh pun aku tidak sudi.  Walau bagaimanapun dia tetap ayah kandungku.

19 Bentuk kata gabung yang salah satu bagiannya tidak dapat berdiri sendiri  Bentuk kata seperti ini ditulis serangkai Contoh:  Ekstrakurikulertunawisma  Antarkotaperibahasa  Semifinalpadahal  Pascasarjanabilamana  Apabilamahasiswa  Manakalaprasejarah

20 Bentuk kata gabung yang kaitan/ hubungannya tidak erat  Bentuk kata seperti ini ditulis tidak serangkai  Apabila mendapatkan awalan maka hanya akan melekat pada unsur pertama saja  Ditulis serangkai apabila mendapatkan imbuhan awalan dan akhiran Contoh:  tanggung jawab  kerja sama  daya guna  garis bawah  jungkir balik  Putar balik

21 Contoh:  bertanggung jawab  dipertanggungjawabkan  Diputar balik  diputarbalikan


Download ppt "Oleh: Rahmat Hidayat EJAAN DALAM BAHASA INDONESIA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google