Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ISLAM DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI. Sejarah Islam: Kronologis Era perpolitikan dan kebudayaan 622 Peristiwa Hijrah sebagai permulaan era Islam 632Nabi Muhammad.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ISLAM DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI. Sejarah Islam: Kronologis Era perpolitikan dan kebudayaan 622 Peristiwa Hijrah sebagai permulaan era Islam 632Nabi Muhammad."— Transcript presentasi:

1 ISLAM DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI

2 Sejarah Islam: Kronologis Era perpolitikan dan kebudayaan 622 Peristiwa Hijrah sebagai permulaan era Islam 632Nabi Muhammad saw wafat 640 Mesir ditaklukkan (masa pemerintahan Umar bin Khattab dg panglima Amr bin Ash) 641 Persia ditaklukkan (masa pemerintahan Umar bin Khattab dg panglima Saad bin Waqqas) Pada kedua peristiwa penaklukkan itu terdapat peristiswa pembakaran perpustakaan. 661Mu’awiyah I (Umayyah) menjadi Khalifah 679Yazid menjadi Khalifah 682Marwan menjadi Khalifah 683Mu’awiyah II menjadi Khalifah 745Marwan II menjadi Khalifah 749 Dinasti Umayyah berakhir

3 Sejarah Islam.. 750Khalifah Abbasiyyah mulai berkuasa As-Saffar menjadi Khalifah 754-775Abu Ja’far Al-Mansur menjadi Khalifah 756-788Permulaan pemerintahan Umayyah di Spanyol dibawah Abdul Rahman, amir Cordova 786Masjid Baru didirikan di Cordova 1027-1031 Pemerintahan Hisyam III – akhir penguasa Umayyah di Cordova 775-785al-Mahdi 786-809Harun al-Rasyid dan berkembangnya kesusastraan Arab 809-813al-Amin 813-833al-Ma’mun

4 Sejarah Islam.. • Pada masa al-Mansur, Harun al-Rasyid dan putranya al- Ma’mun telah dilakukan penerjemahan karya-karya klasik ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani, Syria, Sanskrit, dan bahasa Pahlavi ke dalam bahasa Arab. • Ini adalah Abad penerjemahan (750-900) • Menghasilkan Abad keemasan yang bertahan hingga abah kesepuluh dan kesebelas.

5 Sejarah Islam.. 788Idrisiyyah berdiri di Maroko 819Asy-Syafi’i wafat 830Aljabar al-Khawarizmi pertama kali dikenal 833al-Mu’tashim menjadi Khalifah 846Penyerbuan Roma oleh orang-orang Muslim Al-Mutawakkil menjadi Khalifah 868Al- Muhtadi menjadi Khalifah 870Filosuf al-Farabi lahir al-Bukhari wafat 873al-Kindi wafat 909Fatimiyyah berdiri di Kairawan 932Al – qohir menjadi khalifah

6 Sejarah Islam.. 940al-Muttaqi menjadi khalifah 945al-Mu’ti menjadi khalifah 950 al-Farabi wafat 965Al-Haitsam lahir 966Fatimiyyah di Mesir 970Masjid al-azhar didirikan di Kairo 973Al-Biruni lahir 990Al-Qadir menjadi Khalifah 1030Al Qa’im menjadi khalifah 1037Ibnu Sina wafat 1111Al-Ghazali wafat 1118Al-Mustarsyid menjadi Khalifah

7 Sejarah Islam.. 1134Al-Rasyid menjadi Khalifah 1170 Fatimiyyah berakhir 1225Az-Zahir menjadi Khalifah 1242Al-Musta’sin menjadi Khalifah 1258Akhir Khalifah Abbasiyah (ditaklukkan tentara Mongol) 1268 Dinasti Muwahhid di Spanyol runtuh

8 Renaisans Islam (Abad 9, 10 dan 11) Abad 7 Abad 8 Abad 9 Abad 11 Abad 10 Abad 12 (Titik balik)

9 Ilmu pengetahuan Muslim (800-1000)  Penerjemahan ilmu pengetahuan klasik khususnya Yunani ke dunia Islam mulai abad 9.  Abad 10 ilmu pengetahuan Muslim tertinggi dalam bidang sains, seperti astronomi, trigonometri, aljabar dan kedokteran  Ilmu pengetahuan di kalangan orang terpelajar Eropa pada abad 10 belum berkembang, masih jarang adanya unsur-unsur baru dan orisinalitas.  Cordova menjadi mulia oleh ilmu pengetahuan Islam, (‘Mekkah’ nya peziarah intelektual dari Eropa.

10 Ilmu pengetahuan Muslim …  Beberapa cendekiawan kreatif yang terpenting di Abad 10, antara lain; a. Filasafat dan Teologi : Al-Farabi yang menantang pendahulunya Al-Kindi b. Matematika dan astronomi : Ibrahim ibnu Sinan menulis tentang tanggapan terhadap Apollonius Abu Kamil menyempurnakan aljabar karya Khawarizmi. Ibnu Amamur menyusun tabel astronomi Al Khawarizmi menulis karya penting dalam aritmatikadan Geometri. c. Sastra: Firdawsi dengan kesusastraan Pahlavi dan Arab, menghasilkan 60.000 syair Sha-Namah

11 Ilmu Pengetahuan Muslim Abad 12 - 13  Pada akhir abad kesebelas, ilmu pengetahuan Islam telah mencapai puncak kemuliaan dengan munculnya para cendekiawan seperti:  Biruni  Firdawsi  Ibnu Sina  Nasiri Khusraw  Nizamul Mulk  Al Ghazali  Omar Khayyam  Pada abad keduabelas dan tigabelas walaupun terlihat nyata ke arah kemunduran, namun masih ada muncul beberapa cendekiawan yang menonjol.

12 Ilmu Pengetahuan...  Bidang filsafat, Agama dan Teologi  Abdul Qodir Jailani mendirikan Darwish Qadariyyah  Al-Batalyusi dan ibnu Bajja menulis karya filsafat  Ibnu Rusyd dan ibnu Tufail  Bidang ilmu Pengetahuan dan Teknologi  Nasiruddin Tusi dan al-Maghribi: Kitabul Mutawassitat (The Book of Triangle)  geometri Euclidean  Kamaluddin ibnu Yunus dan Abdul Malik asy-Syirazi ahli geometri  Abdul Rahman al –Khazini (1121) membuat karya fundamental dalam ilmu fisika mewujudkan ‘tabel berat jenis benda cair dan padat’ dan berbagai teori fisika  Yaqut (1228) menulis Mu’jamul Buldan (The Persian Book of Places) berupa suatu daftar data-data geografis

13 • Bidang ilmu Pengetahuan …  Al-azwani (1262) menulis Ajaib al-Buldan (The wonders of Lands) berkaitan dengan iklim  Muhammad ibnu Ali az-Zuhri dari Spanyol menulis risalah teori geografi  Al Idrisi dari Sisilia menggubah ensiklopedi geografi antara tahun 1154 dan 1166.  Ibnu Sarabi menulis risalah elemen kimia penangkal racun  Para ahli kedokteran muslim abad 12 dan 13  Said ibnu Hibatullah al-Baghdadi  Adnan al-Ainzarbi  Ibnu Hubal  Fakhruddin ar-Razi, dll

14 JALUR-JALUR PENGARUH PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YUNANI 900 sM – 338 sM Abad Alexandrian 338 sM-30 sM Pendidikan dan Kebudayaan Helenistik 338 sM – 529 M Abad Alexandrian 338 sM-30 sM Akademi Jundi-Shapur (450-750) Pendidikan dan Kebudayaan Akamenia (Persia) Pendidikan dan Kebudayaan Hindu Pendidikan dan Kebudayaan Islam (622-1300)

15 Islam Barat Afrika Utara Sisilia dan Italia Spanyol Kristen Latin (529-1400) Berdirinya Universitas-universitas (110-1300) Renaisans (1400-1600) Islam Timur (Mesir, Irak, Syria, Yordania, India) (Umayyah:Abbasiyyah:Fatimiah)

16 PENGETAHUAN ISLAMI DAN GARIS PENGARUH BARAT Yunani TERJEMAHAN-TERJEMAHAN Persia (Pahlavi) Abad keemasan Islam 900 -1100 Islam TimurIslam Barat Kemunduran Muslim BabyloniaSyriaIndia (Sansk.) Mesir (Alex.) Terjemahan-terjemahan kedalam bhs Latin

17 Renaisans Latin (Abad Pertengahan) Gerand dari Cremona 1100 -1300 Adelard dari Bath 1100 - 1300 Berdirinya Universitas-universitas Puncak Renaisans (1300-1500)

18 Pengaruh Filsafat Muslim atas Filsafat Eropa 718 M : Pengaruh Helenistik-Agustinia (Neo-Platonis) 818 M : Skolatikisme  Mu’tazilah 1118 M : Aristotelian 1125-1155 M : Raymond dari Toledo aktif memperkenalkan buku-buku ilmiah Muslim ke latin 1218 M : Pengaruh khusus atas Universitas Bologna dan Padua Avicenna-Averroes 1268 M : Puncak Skolatikisme

19 Penyebaran ilmu pengetahuan Muslim dan Kebangkitan Eropa  Abad 11 dan 12 atau 1050-1300M  merupakan kebangkitan ilmu pengetahuan abad pertengahan  Awal pencerahan Eropa  Terjemahan Latin dari Karya Muslim dan lahirnya Universitas Barat  Hampir seluruh abad 16 masih tetap menggunakan beberapa terjemahan Muslim dan Yunani.  Islam telah memberi yang terbaik apa yang telah dipelajari dari kebudayaan klasik  Eropa telah mengambil alih saat Islam telah meninggalkannya.


Download ppt "ISLAM DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI. Sejarah Islam: Kronologis Era perpolitikan dan kebudayaan 622 Peristiwa Hijrah sebagai permulaan era Islam 632Nabi Muhammad."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google