Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ISLAM DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ISLAM DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI"— Transcript presentasi:

1 ISLAM DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI

2 Sejarah Islam: Kronologis Era perpolitikan dan kebudayaan
622 Peristiwa Hijrah sebagai permulaan era Islam 632 Nabi Muhammad saw wafat 640 Mesir ditaklukkan (masa pemerintahan Umar bin Khattab dg panglima Amr bin Ash) 641 Persia ditaklukkan (masa pemerintahan Umar bin Khattab dg panglima Saad bin Waqqas) Pada kedua peristiwa penaklukkan itu terdapat peristiswa pembakaran perpustakaan. 661 Mu’awiyah I (Umayyah) menjadi Khalifah 679 Yazid menjadi Khalifah 682 Marwan menjadi Khalifah 683 Mu’awiyah II menjadi Khalifah 745 Marwan II menjadi Khalifah 749 Dinasti Umayyah berakhir

3 Sejarah Islam.. 750 Khalifah Abbasiyyah mulai berkuasa
As-Saffar menjadi Khalifah Abu Ja’far Al-Mansur menjadi Khalifah Permulaan pemerintahan Umayyah di Spanyol dibawah Abdul Rahman, amir Cordova 786 Masjid Baru didirikan di Cordova Pemerintahan Hisyam III – akhir penguasa Umayyah di Cordova al-Mahdi Harun al-Rasyid dan berkembangnya kesusastraan Arab al-Amin al-Ma’mun

4 Sejarah Islam.. Pada masa al-Mansur, Harun al-Rasyid dan putranya al-Ma’mun telah dilakukan penerjemahan karya-karya klasik ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani, Syria, Sanskrit, dan bahasa Pahlavi ke dalam bahasa Arab. Ini adalah Abad penerjemahan ( ) Menghasilkan Abad keemasan yang bertahan hingga abah kesepuluh dan kesebelas.

5 Sejarah Islam.. 788 Idrisiyyah berdiri di Maroko 819 Asy-Syafi’i wafat
830 Aljabar al-Khawarizmi pertama kali dikenal 833 al-Mu’tashim menjadi Khalifah 846 Penyerbuan Roma oleh orang-orang Muslim Al-Mutawakkil menjadi Khalifah 868 Al- Muhtadi menjadi Khalifah 870 Filosuf al-Farabi lahir al-Bukhari wafat 873 al-Kindi wafat 909 Fatimiyyah berdiri di Kairawan 932 Al – qohir menjadi khalifah

6 Sejarah Islam.. 940 al-Muttaqi menjadi khalifah
945 al-Mu’ti menjadi khalifah 950 al-Farabi wafat 965 Al-Haitsam lahir 966 Fatimiyyah di Mesir 970 Masjid al-azhar didirikan di Kairo 973 Al-Biruni lahir 990 Al-Qadir menjadi Khalifah 1030 Al Qa’im menjadi khalifah 1037 Ibnu Sina wafat 1111 Al-Ghazali wafat 1118 Al-Mustarsyid menjadi Khalifah

7 Sejarah Islam.. 1134 Al-Rasyid menjadi Khalifah
1170 Fatimiyyah berakhir 1225 Az-Zahir menjadi Khalifah 1242 Al-Musta’sin menjadi Khalifah 1258 Akhir Khalifah Abbasiyah (ditaklukkan tentara Mongol) 1268 Dinasti Muwahhid di Spanyol runtuh

8 Renaisans Islam (Abad 9, 10 dan 11)
Abad 12 (Titik balik) Abad 11 Abad 10 Abad 9 Abad 8 Abad 7

9 Ilmu pengetahuan Muslim (800-1000)
Penerjemahan ilmu pengetahuan klasik khususnya Yunani ke dunia Islam mulai abad 9. Abad 10 ilmu pengetahuan Muslim tertinggi dalam bidang sains, seperti astronomi, trigonometri, aljabar dan kedokteran Ilmu pengetahuan di kalangan orang terpelajar Eropa pada abad 10 belum berkembang, masih jarang adanya unsur-unsur baru dan orisinalitas. Cordova menjadi mulia oleh ilmu pengetahuan Islam, (‘Mekkah’ nya peziarah intelektual dari Eropa.

10 Ilmu pengetahuan Muslim …
Beberapa cendekiawan kreatif yang terpenting di Abad 10, antara lain; a. Filasafat dan Teologi : Al-Farabi yang menantang pendahulunya Al-Kindi b. Matematika dan astronomi : Ibrahim ibnu Sinan menulis tentang tanggapan terhadap Apollonius Abu Kamil menyempurnakan aljabar karya Khawarizmi. Ibnu Amamur menyusun tabel astronomi Al Khawarizmi menulis karya penting dalam aritmatikadan Geometri. c. Sastra: Firdawsi dengan kesusastraan Pahlavi dan Arab, menghasilkan syair Sha-Namah

11 Ilmu Pengetahuan Muslim Abad 12 - 13
Pada akhir abad kesebelas, ilmu pengetahuan Islam telah mencapai puncak kemuliaan dengan munculnya para cendekiawan seperti: Biruni Firdawsi Ibnu Sina Nasiri Khusraw Nizamul Mulk Al Ghazali Omar Khayyam Pada abad keduabelas dan tigabelas walaupun terlihat nyata ke arah kemunduran, namun masih ada muncul beberapa cendekiawan yang menonjol.

12 Ilmu Pengetahuan... Bidang filsafat, Agama dan Teologi
Abdul Qodir Jailani mendirikan Darwish Qadariyyah Al-Batalyusi dan ibnu Bajja menulis karya filsafat Ibnu Rusyd dan ibnu Tufail Bidang ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasiruddin Tusi dan al-Maghribi: Kitabul Mutawassitat (The Book of Triangle)  geometri Euclidean Kamaluddin ibnu Yunus dan Abdul Malik asy-Syirazi ahli geometri Abdul Rahman al –Khazini (1121) membuat karya fundamental dalam ilmu fisika mewujudkan ‘tabel berat jenis benda cair dan padat’ dan berbagai teori fisika Yaqut (1228) menulis Mu’jamul Buldan (The Persian Book of Places) berupa suatu daftar data-data geografis

13 Bidang ilmu Pengetahuan …
Al-azwani (1262) menulis Ajaib al-Buldan (The wonders of Lands) berkaitan dengan iklim Muhammad ibnu Ali az-Zuhri dari Spanyol menulis risalah teori geografi Al Idrisi dari Sisilia menggubah ensiklopedi geografi antara tahun dan 1166. Ibnu Sarabi menulis risalah elemen kimia penangkal racun Para ahli kedokteran muslim abad 12 dan 13 Said ibnu Hibatullah al-Baghdadi Adnan al-Ainzarbi Ibnu Hubal Fakhruddin ar-Razi, dll

14 JALUR-JALUR PENGARUH PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YUNANI
900 sM – 338 sM Abad Alexandrian 338 sM-30 sM Abad Alexandrian 338 sM-30 sM Pendidikan dan Kebudayaan Helenistik 338 sM – 529 M Pendidikan dan Kebudayaan Akamenia (Persia) Pendidikan dan Kebudayaan Hindu Akademi Jundi-Shapur ( ) Pendidikan dan Kebudayaan Islam ( )

15 (Mesir, Irak, Syria, Yordania, India) (Umayyah:Abbasiyyah:Fatimiah)
Islam Timur (Mesir, Irak, Syria, Yordania, India) (Umayyah:Abbasiyyah:Fatimiah) Islam Barat Sisilia dan Italia Spanyol Afrika Utara Kristen Latin ( ) Berdirinya Universitas-universitas ( ) Renaisans ( )

16 PENGETAHUAN ISLAMI DAN GARIS PENGARUH BARAT
Yunani Babylonia Syria Persia (Pahlavi) India (Sansk.) Mesir (Alex.) TERJEMAHAN-TERJEMAHAN Islam Barat Islam Timur Abad keemasan Islam Kemunduran Muslim Terjemahan-terjemahan kedalam bhs Latin

17 Berdirinya Universitas-universitas
Renaisans Latin (Abad Pertengahan) Gerand dari Cremona Adelard dari Bath Berdirinya Universitas-universitas Puncak Renaisans ( )

18 Pengaruh Filsafat Muslim atas Filsafat Eropa
718 M : Pengaruh Helenistik-Agustinia (Neo-Platonis) 818 M : Skolatikisme  Mu’tazilah 1118 M : Aristotelian M : Raymond dari Toledo aktif memperkenalkan buku-buku ilmiah Muslim ke latin 1218 M : Pengaruh khusus atas Universitas Bologna dan Padua Avicenna-Averroes 1268 M : Puncak Skolatikisme

19 Penyebaran ilmu pengetahuan Muslim dan Kebangkitan Eropa
Abad 11 dan 12 atau M merupakan kebangkitan ilmu pengetahuan abad pertengahan Awal pencerahan Eropa Terjemahan Latin dari Karya Muslim dan lahirnya Universitas Barat Hampir seluruh abad 16 masih tetap menggunakan beberapa terjemahan Muslim dan Yunani. Islam telah memberi yang terbaik apa yang telah dipelajari dari kebudayaan klasik Eropa telah mengambil alih saat Islam telah meninggalkannya.


Download ppt "ISLAM DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google