Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SEJARAH HADIS O l e h : Muhadi, MA Blog : islamicwisdom-muhadi.blogspot.com FB :

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SEJARAH HADIS O l e h : Muhadi, MA Blog : islamicwisdom-muhadi.blogspot.com FB :"— Transcript presentasi:

1

2 SEJARAH HADIS O l e h : Muhadi, MA Email : islamicwisdom_muhadi@yahoo.comislamicwisdom_muhadi@yahoo.com Blog : islamicwisdom-muhadi.blogspot.com FB : islamicwisdom-muhadi

3 Beberapa fakta masyarakat Arab (Makkah) sudah mengenal baca tulis sebelum Islam masuk :  Kota Makkah sebagai kota perdagangan  Rasul pernah mengizinkan beberapa tawanan perang dari kaum kafir Makkah untuk mengajar baca dan tulis  Para penulis wahyu pada masa Rasul umumnya orang-orang Makkah

4 Periodesisasi perjuangan Islam menurut Dr. Yusuf al-Isy : 1.Masa Rasul dan sahabat (sampai berakhirnya khulafaur Rasyidin pada tahun 40 H) 2.Masa sahabat yang belakangan dan tabi’in pertama (berakhir pada tahun 80 H, pemerintahan Abdul Malik Bin Marwan) 3.Masa Tabi’in belakangan (berakhir pada tahun 120 H, pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik) 4.Masa berikutnya sampai tahun 160 H

5 1. Pada masa Nabi dan sahabat secara umum dilarang 2. Proses penghimpunan dan kodifikasi hadis berjalan sangat lambat 3. Masa pembukuan secara resmi baru terjadi pada awal abad 2 Hijriyah dan mengalami kejayaan pada abad ke 3 H 4. Penghimpunan dan kodifikasi hadis dibagi dalam 5 periode, yaitu periode Nabi Muhammad, periode sahabat, periode tabi’in, periode tabi’it tabi’in dan periode setelah tabi’it tabi’in.

6 1.Kegigihan Rasulullah dalam mengemban tugas kenabian 2. Karakter syariat Islam dan norma-normanya sangat solutif 3. Kegigihan para sahabat, istri-istri rasul dan kaum muslimin dalam mendukung dakwah Rasul 4. Kegigihan para utusan Rasul dalam mendukung dakwah Islam 5. Dakwah melalui berbagai metode, media dan peristiwa bersejarah

7 1. Peristiwa atau kejadian yang terjadi pada diri Rasulullah. 2. Fatwa atau nasehat Rasul melalui majelis Rasulullah 3. Peristiwa yang terjadi pada kaum muslimin baik berupa kejadian, pertanyaan, dll. 4. Amaliah Rasul dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat dan beragama

8 1.Secara umum Rasul melarang penulisan hadis 2.Sahabat yang mempunyai keahlian membaca dan menulis masih sangat terbatas. 3.Dikhawatirkan merusak konsentrasi sahabat yang masih terfokus pada Al-Qur’an 4.Ingatan orang-orang Arab dikenal sangat kuat 5.Hadis lebih banyak disimpan dalam hafalan dan diamalkan dalam perbuatan 6.Rasul mengizinkan penulisan hadis kepada beberapa orang (khusus). 7.Pada awal Islam, banyak penulisan hadis sebagai catatan pribadi, seperti surat Nabi kepada para tokoh/raja, perjanjian, Ash-Shahifah, dll.

9 Hadis Abu Sa’id عَنْ أبِي سَـعِــيْـدُ الخُــدْرِي أنَّ رَسُـوْلَ اللهِ.. ص.. قَـالَ : لآ تَـكْـتُبُ عَـنِّى, وَمَنْ كَــتَب عَـنِّى غَـيْرَ الْـقُـرْأنِ فَـلْـيَمْحُـوْهُ Artinya : Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : janganlah engkau menulis dari padaku, barang siapa yang telah menulis dari padaku selain Al-Qur’an, maka hapuslah (HR. Muslim)

10 1.Dari Abu Hurairah r.a., bahwasannya ada seorang laki-laki dari sahabat Ansor menyaksikan hadis Rasulullah, tetapi tidak hafal. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah perihal minimnya hafalannya itu. Maka Rasulullah bersabda إسْـتَعِـنْ عَـلَى حِـفْـظِــكَ بِـيَـمِـيْـنِـكَ Artinya : “Bantulah hafalanmu dengan tanganmu” (H.R. at-Tirmidzi)

11 2. Dari Abu Hurairah r.a. pada saat penaklukan kota Makkah, Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah. Kemudian berdirilah seorang laki-laki dari Yaman yang bernama Abu Syah dan berkata: “Tuliskanlah aku…”. Maka Rasulullah bersabda أُكْـتُـبُوْا لِآبِى شَاةْ, وَ فِي رِوَايَةِ أَحْـمَدَ : أُكْـتُـبُوْا لَهُ Artinya : “Tuliskanlah untuk Abi Syah (HR. Al- Bukhari dan Abu Daud). Dalam riwayat Imam Ahmad : Tulislah dia”

12 •A•Ada yang berpendapat hadis sa’ad telah dinasakh hadis Abu Hurairah •U•Ulama lain mencoba mengkompromikannya : Maksud larangan ini ditujukan kepada orang yang kuat hafalannya, sedangkan kebolehan ini ditujukan kepada orang yang lemah hafalannya, seperti Abu Syah. •B•Bisa juga larangan ditujukan kepada orang yang kurang ahli dalam menulis. Sedangkan pembolehan ditujukan kepada orang yang ahli dalam menulis

13 Dari segi bahasa, kata sahabat berasal dari kata الصحابة jamaknya أَصْـحَابُ و صُحْـبُ yang memiliki arti persahabatan, yang mempunyai, yang menyertai. Sedangkan dalam istilah Muhadditsin sahabat adalah مَـنْ لَـقِيَ النَّبِي.. ص.. مُـسْـلِـمًا وَمَاتَ عَالَى الْإِسْـلآمِ وَلَوْ تَـخَـلَّلَـتْ ذالِكَ رِدَّةٌ عَلَى الْاَ صَحِّ Artinya : orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan Islam dan meninggal dalam Islam sekalipun dipisah murtad di tengah-tengahnya menurut pendapat yang benar. Sedangkan menurut ulama ushuliyyun adalah setiap orang yang lama persahabatannya dengan Nabi SAW dan mengikutinya

14 1.Semua sahabat adalah adil 2.Jumlah para sahabat, tidak ada yang menetapkan secara pasti. Ada yang menghitung lebih dari 100.000, bahkan menurut Abu Zarah Ar-Razi mencapai 114.000 orang. 3.Ulama berbeda pendapat dalam menentukan thabaqat sahabat, misalnya dari segi masuknya Islam, dari segi hijrahnya, sari segi keikutsertaannya dalam peperangan, dari sisi jaminan Rasul dan lain sebagainya. 4.Sepeninggal Rasulullah, perhatian para sahabat tertuju pada banyaknya problematika yang muncul, seperti pemurtadan, nabi palsu, ingkar zakat, dll

15 5. Para sahabat memiliki profesi masing-masing a.Ada yang berpolitik, seperti Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali b.Ada yang ahli tafsir, seperti Abdullah bin Mas’ud dan Abdullah bin Abbas. c.Ada yang ahli dalam bidang faraidl seperti Zaid bin Tsabit. Ada yang ahli hadis, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah. d.Ada yang berhikmad kepada Nabi, yaitu Anas bin Malik. Dan lain sebagainya. 6. Pada masa pemerintahan Ali, terjadi perpecahan umat Islam menjadi 3 kelompok, Khawarij, Syiah dan Jumhurul Muslimin.

16 7.Beberapa sahabat yang tinggal di Madinah : Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Umar, Abu Said Al-Khudri dan Zaid bin Tsabit. 8.Beberapa sahabat yang tinggal di Makkah : Muadz bin Jabbal dan Ibnu Abbas 9.Beberapa sahabat yang tinggal di Kuffah : Abdullah bin Mas’ud berserta murid-muridnya 10.Beberapa sahabat yang tinggal di Bashrah : Anas bin Malik, Uthbah, Abu Barkah, Imran bin Husain, Abu Barzah, Abdurrahman bin Samurah, dll 11.Beberapa sahabat yang tinggal di Syam : Mu’adz bin Jabbal, Ubadah bin Shamit dan Abu Darda’ 12.Beberapa sahabat yang tinggal di Mesir : Abdullah bin Amr, Mahmiyah bin Juz, Abdullah bin Harits, dll

17 7.Beberapa sahabat yang tinggal di Madinah : Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Umar, Abu Said Al-Khudri dan Zaid bin Tsabit. 8.Beberapa sahabat yang tinggal di Makkah : Muadz bin Jabbal dan Ibnu Abbas 9.Beberapa sahabat yang tinggal di Kuffah : Abdullah bin Mas’ud berserta murid-muridnya 10.Beberapa sahabat yang tinggal di Bashrah : Anas bin Malik, Uthbah, Abu Barkah, Imran bin Husain, Abu Barzah, Abdurrahman bin Samurah, dll 11.Beberapa sahabat yang tinggal di Syam : Mu’adz bin Jabbal, Ubadah bin Shamit dan Abu Darda’ 12.Beberapa sahabat yang tinggal di Mesir : Abdullah bin Amr, Mahmiyah bin Juz, Abdullah bin Harits, dll

18 •Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani • Usud al-Ghabah fi Ma’rifat ash-Shahabah, karya Ibnu al-Atsir • Al-Isti’ab fi Asma’ ash-Ashhab, karya Ibu Abdul Barr Diantara kitab-kitab yang menjelaskan tentang biografi sahabat :

19 1. Para sahabat sangat cermat dalam menerima hadis dan berhati-hati dalam periwayatan, penulisan dan penjagaan hadis. 2. Abu Bakar dan Umar sebenarnya tidak melarang pengkodifikasian hadis, hanya waktunya belum memungkinkan 3. Pada masa sahabat disebut masa taqlil ar-Riwayah (pembatasan riwayat) 4. Menghadapi banyaknya hadis paslu, para sahabat yunior pasca (Khulafa Ar-Rasyidin ) berusaha menjaga kemurniannya dengan cara meneliti hadis bahkan rihlah ilmiyyah 5. Sebelum upaya pengkodifikasian secara resmi, telah banyak dokumen penting, diantaranya Ash-Shahifah Ash-Shadiqah tulisan Abdullah bin Amr bin Ash (w.65 H), Ash-Shahifah Ash-Shahihah riwayat Abu Hurairah, dan Ash-Shahifah Jabir bin Abdullah al- Anshari (w.78 H)

20 Beberapa sahabat yang banyak meriwayatkan hadis 1.Abu Hurairah (w. 59 H) sebanyak 5.374 buah hadis 2.Abdullah bin Umar (w. 73 H) sebanyak 2.635 buah hadis 3.Anas bin Malik (w. 90 H) sebanyak 2.286 buah hadis 4.Aisyah (w. 58 H) sebanyak 2.210 buah hadis 5.Abdullah bin Abbas (w. 68 H) sebanyak 1.660 buah hadis 6.Jabir bin Abdullah (w. 78 H) sebanyak 1.540 buah hadis

21 Tengkiu Feri Mach


Download ppt "SEJARAH HADIS O l e h : Muhadi, MA Blog : islamicwisdom-muhadi.blogspot.com FB :"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google