Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ALLAH SWT MUHAMMAD SAW ISLAM

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ALLAH SWT MUHAMMAD SAW ISLAM"— Transcript presentasi:

1 ALLAH SWT MUHAMMAD SAW ISLAM
ASAS AQIDAH ALLAH SWT MUHAMMAD SAW ISLAM

2 ALLAH SWT SIAPA ITU ALLAH SWT ? QS AL ‘ARAF (7):54
                                      54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang Telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu dia bersemayam di atas 'Arsy[548]. DIA menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. [548] bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani, sesuai dengan kebesaran Allah dan kesucian-Nya.

3 PENGETAHUAN TENTANG ALLAH SWT
QS AL BAQAROH (2):21-22 يٍِأيها                                     21. Hai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala macam buah-buahan sebagai rezki untuk kalian; Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah[30], padahal kalian Mengetahui. [30] ialah segala sesuatu yang disembah di samping menyembah Allah seperti berhala-berhala, dewa-dewa, dan sebagainya.

4 PENGETAHUAN TENTANG ALLAH SWT
QS AL FUSHSHILAT (41):37              ولا           37. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah.

5 PENGETAHUAN TENTANG ALLAH SWT
PENGENALAN ALLAH SWT DARI SIFAT-SIFAT SERTA NAMA-NAMANYA. Contoh ALLAH AKBAR. Perhatikan QS AL MULK (67):3 TADABBUR dengan QS Al An’am (6):1-105 QS IBRAHIM (14):32 QS AN NAHL (16):19

6 QS AN NAHL (16):48,65,70,72,78,80,81 QS AL KAHFI (18):26 QS AL AMBIYA’ (21):22 QS AN NUR (24):35,45 QS AN NAML (27):26,65 QS AL ANKABUT (29):62 QS AR RUM (30):11,40,48,54 QS AS SAJADAH (32):4

7 QS SABA’ (34):24 (KISAH SULAIMAN AS)
QS FATHIR (35):9,11,15 QS ASH SHOFFAT (37):96 QS AZ ZUMAR (39):6,42,62 QS GHOFIR (40):61,62,64,79 QS ASY SYURAH (42):17,19 QS AL JATSIYAH (45):12 QS AL FATHU (48):4,7,21,24

8 PENGETAHUAN TENTANG ALLAH SWT
HAK ALLAH SWT SEBAGAI TUHAN QS Adz Dzariyat (51):56        56. Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.       36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun.

9 KASIH SAYANG ALLAH SWT Dari Abu Musa, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada seorangpun yang lebih sabar mendengar ejekan daripada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah disekutukan dengan yang lain-Nya, dikatakan bahwa Allah mempunyai anak, sedangkan Allah selalu memaafkannya dan memberinya rizki.

10 KASIH SAYANG ALLAH SWT Abdullah bin Qois berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada seorangpun yang lebih sabar mendengar ejekan daripada Allah, sesungguhnya mereka menjadikan sekutu bagi Allah, menjadikan anak untuk Allah sedangkan Allah masih tetap memberi mereka rizki, memaafkan dan memberi mereka.

11 MUHAMMAD SAW NAMA & NASHAB Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttaholib
Nabi SAW bersabda : Aku memiliki lima nama, aku Ahmad, aku Muhammad, aku Al Mahi (Penghapus kekufuran), aku Al Hasyir (Yang di bangkitkan orang-orang hari kiamat setelahku) dan aku Al ‘Aqib (Tidak ada nabi setelahku).

12 MUHAMMAD SAW KHALQIYAH (Ciptaan Fisik)
KHULUQIYAH (Akhlaq), QS Al qalam : 4      4.Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hadits Aisyah ra : Akhlaq Rasulullah saw Alquran (HR.Muslim)

13 MUHAMMAD SAW Muhammad adalah utusan Allah swt
                               144. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh Telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul[234]. apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? barangsiapa yang berbalik ke belakang, Maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. [234] Maksudnya: nabi Muhammad s.a.w. ialah seorang manusia yang diangkat Allah menjadi rasul. rasul-rasul sebelumnya Telah wafat. ada yang wafat Karena terbunuh ada pula yang Karena sakit biasa. Karena itu nabi Muhammad s.a.w. juga akan wafat seperti halnya rasul-rasul yang terdahulu itu. di waktu berkecamuknya perang Uhud tersiarlah berita bahwa nabi Muhammad s.a.w. mati terbunuh. berita Ini mengacaukan kaum muslimin, sehingga ada yang bermaksud meminta perlindungan kepada abu Sufyan (pemimpin kaum Quraisy). sementara itu orang-orang munafik mengatakan bahwa kalau nabi Muhammad itu seorang nabi tentulah dia tidak akan mati terbunuh. Maka Allah menurunkan ayat Ini untuk menenteramkan hati kaum muslimin dan membantah kata-kata orang-orang munafik itu. (Sahih Bukhari bab Jihad). abu bakar r.a. mengemukakan ayat Ini di mana terjadi pula kegelisahan di kalangan para sahabat di hari wafatnya nabi Muhammad s.a.w. untuk menenteramkan Umar Ibnul Khaththab r.a. dan sahabat-sahabat yang tidak percaya tentang kewafatan nabi itu. (Sahih Bukhari bab ketakwaan Sahabat).

14 MUHAMMAD SAW QS Al Fath (48):29
محمد                                                              29. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah tegas terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang sesama mereka. kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud[1406]. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. [1406] Maksudnya: pada air muka mereka kelihatan keimanan dan kesucian hati mereka.

15 MUHAMMAD SAW QS An Nisa’ (4):163
                           163. Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu (Muhammad),sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. dan kami berikan Zabur kepada Daud.

16 HAK-HAK NABI SAW Kerasulannya kepada seluruh Manusia dan Jin
Dalil : QS Al ‘Araf (7);158                                  158. Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya Aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk".

17 HAK-HAK NABI SAW Ketaatan Beliau SAW Dalil : QS Al Imron (3):31
                31. Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

18 HAK-HAK NABI SAW Mencintai beliau SAW melebihi diri sendiri
Hadits : Tidaklah sempurna iman seseorang sampai hawa nafsu sesuai yang aku diperintahkan (Wahyu) Hadits : Umar ra berkata: Wahai Rasulullah aku mencintaimu dari segala sesuatu kecuali diriku. Rasul SAW bersabda; Tidak wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai melebihi dirimu. Maka Umar berkata; sekarang engkau lebih aku cintai bahkan melebihi diriku sendiri Hadits : Janganlah seseorang dari kalian memujiku melampau batas sebagaimana Nasharo memuji Isa

19 ISLAM Hanya Islam Agama Yang Diakui Allah SWT QS Al Imron (3):19
                             19. Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab[189] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. [189] maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al Quran.

20 ISLAM Pemilihan Selain Islam Sebagai Agama Tertolak QS Al Imron (3):85
              85. Barangsiapa mencari agama selain agama islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

21 ISLAM Islam Hidayah & Cahaya Dari Allah SWT QS Al An’am (6):135
                               125. Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya[503], niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. [503] disesatkan Allah berarti: bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. dalam ayat ini, Karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, Maka mereka itu menjadi sesat.

22 ISLAM QS Adz Dzumar (39):22                        22. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya)? Maka Kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

23 TINGKATAN AGAMA ISLAM (Syahadat, Sholat, Zakat, Puasa Ramadhan & Haji)
IMAN (Allah SWT, Malaikat-malaikatNYA, Kitab-kitabNYA, Rasul-rasulNYA, Hari Kiamat, Takdir Baik & Buruk) IHSAN (Menyembah Allah SWT seakan melihatNYA atau yakinlah IA pasti melihatmu) Hadits Jibril AS

24 QS Al Maidah (5):3                                                                    3. Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [398] Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat Ini jika terpaksa.


Download ppt "ALLAH SWT MUHAMMAD SAW ISLAM"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google