Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pengertian Akad Akad berasal dari bahas Arab uqud, jamak dari aqad, yang artinya mengikat, bergabung. Pengetian akad kontrak atau perjanjian antara dua.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pengertian Akad Akad berasal dari bahas Arab uqud, jamak dari aqad, yang artinya mengikat, bergabung. Pengetian akad kontrak atau perjanjian antara dua."— Transcript presentasi:

1 Pengertian Akad Akad berasal dari bahas Arab uqud, jamak dari aqad, yang artinya mengikat, bergabung. Pengetian akad kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak berkewajiban melaksanakan apa-apa yang telah disepakatinya.

2 ASAS-ASAS KONTRAK SYARIAH
Asas-asas akad َالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا Kebebasan (Al-Hurriyah) x Kerelaan (Al-Ridha) Pemaksaan (Al-Ikrah) ASAS-ASAS KONTRAK SYARIAH x Keadilan (Al-Adalah) Penganiayaan(Al-Dhulm) x Kesetaraan (Al-Musawah) Diskriminasi x Kejujuran (As-Shidq) Penipuan (Al-Ghasy) Tertulis (Al-Kitabah) 2:282

3 PRINSIP HUKUM MUAMALAT
1. Pada Dasarnya Segala bentuk Muamalat adalah Boleh Kecuali yang dilarang oleh Nash. Tidak melanggar prinsip-prinsip MAGHRIB Tidak Melanggar Nash Yang mengharamkan PRINSIP HUKUM MUAMALAT 2. Muamalat Dilakukan Atas Pertimbangan Maslahah 3. Muamalat Dilaksanakan Untuk memelihara Nilai Keadilan 4. Tasyrik Hukum Ekonomi Islam bersifat Tadarruj (graduak), seperti larangan khamar, riba, penerapan revenue sharing, bonus SWBI, dan peneraan ekonomi Islam secara umum

4 Rukun Akad 1. Al-’Aqidain (Para pihak yang berakad)
2. Mahal al-‘Aqd (Obyek akad :) 3. Sighah al-’Aqd (pernyataan ijab dan qabul) 4. Maudhu’ al-aqd (Tujuan Akad)

5 UNSUR-UNSUR KONTRAK (RUKUN & SYARAT AKAD
UNSUR-UNSUR AKAD/KONTRAK Harus jelas Maksudnya Harus Selaras Harus Menyambung (satu majlis akad) Tulisan Isyarat Perbuatan (Mu’athah) Lisan Ijab & Qabul UNSUR-UNSUR KONTRAK (RUKUN & SYARAT AKAD Berakal dan Dewasa (Aqil-Baligh) Memilki Kewenangan Terhadap Obyek Kontrak Pelaku Kontrak (A’qidain) Ada Ketika Kontrak berlangsung Sah Menurut Hukum Islam Dapat Diserahkan Ketika Akad Dikecualikan: salam istisna Jual Beli Hutang Obyek Akad (Ma’qud Alaih) Madhu-’u l Akad (Tujuan Akad)

6 Mencari dan Mendapatkan
AKAD menurut TUJUAN AKAD menurut KEABSAHANNYA Tijari تـجـاري Dimasudkan untuk Mencari dan Mendapatkan Keuntungan dimana Rukun dan Syarat telah terpenuhi Sahih صحيح (Valid) Memenuhi semua RUKUN & SYARAT Fasid فاسـد (Voidable) Semua RUKUN terpenuhi, namun ada SYARAT yang Tidak dipenuhi Bathal باطل (Void) Salah satu RUKUN tidak Terpenuhi, otomatis SYARAT-nya juga Tidak terpenuhi Tabarru’ تـبـرع Dimasudkan untuk menolong dan murni semata-mata mengharap Ridha dan Pahala dari Allah Ta’ala

7 Larangan dalam Akad Muamalah
Gharar/Taghrir (ketidak pastian) Tadlis & Ghaban (kecurangan) Riba (bunga) Maysir (Judi & Spekulasi) Batil (Korupsi dan Hadiah)


Download ppt "Pengertian Akad Akad berasal dari bahas Arab uqud, jamak dari aqad, yang artinya mengikat, bergabung. Pengetian akad kontrak atau perjanjian antara dua."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google