Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Akad berasal dari bahas Arab uqud, jamak dari aqad, yang artinya mengikat, bergabung. Pengetian akad kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Akad berasal dari bahas Arab uqud, jamak dari aqad, yang artinya mengikat, bergabung. Pengetian akad kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih,"— Transcript presentasi:

1 Akad berasal dari bahas Arab uqud, jamak dari aqad, yang artinya mengikat, bergabung. Pengetian akad kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak berkewajiban melaksanakan apa-apa yang telah disepakatinya. Pengertian Akad

2 ASAS- ASAS KONTRAK SYARIAH Kebebasan (Al-Hurriyah) Kesetaraan (Al-Musawah) Keadilan (Al-Adalah) Kerelaan (Al-Ridha) Kejujuran (As-Shidq) Tertulis (Al-Kitabah) x x x x Diskriminasi Penganiayaan(Al-Dhulm) Pemaksaan (Al-Ikrah) Penipuan (Al-Ghasy) َالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا 2:282 Asas-asas akad

3 1. Pada Dasarnya Segala bentuk Muamalat adalah Boleh Kecuali yang dilarang oleh Nash. 2. Muamalat Dilakukan Atas Pertimbangan Maslahah 3. Muamalat Dilaksanakan Untuk memelihara Nilai Keadilan Tidak melanggar prinsip-prinsip MAGHRIB Tidak Melanggar Nash Yang mengharamkan PRINSIP HUKUM MUAMALAT 4. Tasyrik Hukum Ekonomi Islam bersifat Tadarruj (graduak), seperti larangan khamar, riba, penerapan revenue sharing, bonus SWBI, dan peneraan ekonomi Islam secara umum

4 Rukun Akad 1. Al-’Aqidain (Para pihak yang berakad) 2. Mahal al-‘Aqd (Obyek akad :) 3. Sighah al-’Aqd (pernyataan ijab dan qabul) 4. Maudhu’ al-aqd (Tujuan Akad)

5 UNSUR- UNSUR KONTRAK (RUKUN & SYARAT AKAD Ijab & Qabul Pelaku Kontrak (A’qidain) Obyek Akad (Ma’qud Alaih) 1.Tulisan 2.Isyarat 3.Perbuatan (Mu’athah) 4.Lisan 1.Harus jelas Maksudnya 2.Harus Selaras 3.Harus Menyambung (satu majlis akad) 1.Berakal dan Dewasa (Aqil-Baligh) 2.Memilki Kewenangan Terhadap Obyek Kontrak 1.Ada Ketika Kontrak berlangsung 2.Sah Menurut Hukum Islam 3.Dapat Diserahkan Ketika Akad Dikecualikan: salam istisna Jual Beli Hutang UNSUR-UNSUR AKAD/KONTRAK Madhu-’u l Akad (Tujuan Akad)

6 AKAD menurut TUJUAN Tijari تـجـاري Dimasudkan untuk Mencari dan Mendapatkan Keuntungan dimana Rukun dan Syarat telah terpenuhi AKAD menurut KEABSAHANNYA Sahih صحيح (Valid) Memenuhi semua RUKUN & SYARAT Bathal باطل (Void) Salah satu RUKUN tidak Terpenuhi, otomatis SYARAT-nya juga Tidak terpenuhi Fasid فاسـد (Voidable) Semua RUKUN terpenuhi, namun ada SYARAT yang Tidak dipenuhi Tabarru’ تـبـرع Dimasudkan untuk menolong dan murni semata-mata mengharap Ridha dan Pahala dari Allah Ta’ala

7 Larangan dalam Akad Muamalah  Gharar/Taghrir (ketidak pastian)  Tadlis & Ghaban (kecurangan)  Riba (bunga)  Maysir (Judi & Spekulasi)  Batil (Korupsi dan Hadiah)


Download ppt "Akad berasal dari bahas Arab uqud, jamak dari aqad, yang artinya mengikat, bergabung. Pengetian akad kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google