Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DIANA EKA JAYANTI, 2102406605 Parikan Dalam Gendhing Tayub Blora.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DIANA EKA JAYANTI, 2102406605 Parikan Dalam Gendhing Tayub Blora."— Transcript presentasi:

1 DIANA EKA JAYANTI, 2102406605 Parikan Dalam Gendhing Tayub Blora

2 Identitas Mahasiswa - NAMA : DIANA EKA JAYANTI - NIM : 2102406605 - PRODI : Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah (Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa) - JURUSAN : Bahasa & Sastra Indonesia - FAKULTAS : Bahasa dan Seni - EMAIL : jou_on pada domain yahoo.com - PEMBIMBING 1 : Sucipto Hadi Purnomo, S.Pd., M.Pd. - PEMBIMBING 2 : Eka Yuli Astuti, S.Pd., M.A. - TGL UJIAN : 2010-07-09

3 Judul Parikan Dalam Gendhing Tayub Blora

4 Abstrak Jayanti, Diana Eka, 2010. Parikan dalam Gendhing Tayub Blora. Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Sucipto Hadi Purnomo, S. Pd M.Pd, Pembimbing II Eka Yuli Astuti, S. Pd., M.A. Kata Kunci: puisi Jawa, parikan tayub Blora Gedhing tayub Blora sarana kang tansah ana ing pertunjukan tayub. Panaliten iki duwe tujuan kanggo neliti jenis, fungsi, lan makna parikan sajroning gendhing tayub Blora. Parikan pada karo puisi tradisional Jawa yen ing bahasa Indonesia diarani pantun. Parikan sajroning gendhing tayub Blora sarana kanggo pemanis utawa kanggo nambah rasa indah ana ing pertunjukan tayub. Underaning panaliten iki yaiku apa wae jenis, fungsi, lan makna parikan sajroning gendhing tayub Blora. Teori kang dienggo ing panaliten iki yaiku teori gendhing lan parikan. Panaliten iki nganggo pendekatan objektif lan pendekatan sosiokultural. Data paneliten awujud parikan sing ana ing VCD kumpulan gendhing tayub Blora awujud CD utawa mp3 edisi 2010. Data panaliten iki dianalisis nganggo teknik deskriptif analitik lan nganggo pendekatan sosiokultural. Asile panaliten iki yaiku parikan sajroning gendhing tayub Blora dikelompokake dadi rong jenis, yaiku (1) parikan lamba cacahe ana patang parikan lan (2) parikan rangkep utawa parikan camboran cacahe ana rong puluh parikan, sing dianalisis nganggo aspek bunyi, aspek spasial, aspek kebahasaan, aspek pengujaran lan ditulis ganggo tulisan fonetis. Parikan sajroning gendhing tayub Blora nduweni fungsi kanggo ngece, ngandhani, nglucu, nyindhir, ngritik, ngibur lan ndidik. Makna parikan sing ana ing gendhing tayub Blora yaiku babagan kasetyan, teguhing ati, lan katresnan. Kanggo panaliti sastra sateruse prayoga bisa ngembangake panaliten maneh babagan parikan sajroning gendhing tayub Blora kanthi migunakake teori liya, seingga bisa aweh wawasan seje kanggo para maos.

5 Kata Kunci puisi Jawa, parikan tayub Blora

6 Referensi

7 Terima Kasih http://unnes.ac.id


Download ppt "DIANA EKA JAYANTI, 2102406605 Parikan Dalam Gendhing Tayub Blora."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google