Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RIWAYAT HIRUP.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RIWAYAT HIRUP."— Transcript presentasi:

1 RIWAYAT HIRUP

2 NEPANGKEUN Tilp : ; HP ;

3 Kampung Naga

4 TEMPAT GAWE

5 RIWAYAT HIRUP WASTA : Dr. YAYAT SUDARYAT, M.Hum.
LAHIR : TASIKMALAYA, 10 PEBRUARI 1963 ATIKAN : SD (1975), SMP (1978), SMAN 2 (1982), IKIP BDG (1986) S-2 UNPAD (1994), S-3 UNPAD (1994--?), S-3 UPI (2004--?) KASAB : GURU SMP-SMA YAS ( ) DOSEN FPBS UPI (1987-AYEUNA) DOSEN S-2 SPS UPI (2009-AYEUNA) DOSEN UNSIL, DOSEN S-1 & S-2 UNSUR DOSEN FKIP UNPAS, TUTOR UT JABATAN: GIRANGSERAT JURUSAN SUNDA UPI ( ) KETUA WIDANG BASA LBSS ( ) KETUA WIDANG PANGAJARAN LBSS ( ) DEWAN PENYUNTING JURNAL BAHASA-SASTRA FPBS DEWAN PENYUNTING JURNAL SONAGAR JURUSAN SUNDA

6 KARYA TULIS MANDIRI Pedaran Basa Sunda (GS, 1985),
Ulikan Semantik Sunda (GS, 1994; Hadiah LBSS, 2003), Ulikan Wacana Basa Sunda (GS, 1994), Fonologi Bahasa Indonesia (Dirjen Dikti, 1997), Raksa Basa Sunda (Wahana IPTEK, 2003), Model Pangajaran Kompetensi Basa Sunda (Pamulang,2004) Elmuning Basa Sunda (Walatra, 2004), Kamus Istilah Elmuning Basa (Karya Iptek, 2004), Kamus SUCI (Sunda-Indramayu-Cirebon-Indonesia) (Karya IPTEK, 2004), Murba Basa SMP (Karya IPTEK, 2005), Banda Basa SD (Mutiara Ilmu, 2005) 12. Waruga Basa SMA (Karya IPTEK, 2006) Miwanoh Basa TK (Karya IPTEK, 2006) Makna dalam Wacana (Yrama Widya, 2009)

7 KARYA TULIS BARENG Pendidikan Bahasa Daerah (Andira, 1992)
Kamekaran, Adegan, Kandaga Kecap Basa Sunda (GS, 1994) Padika Pangajaran Basa Sunda (Dinas P & K Jabar, 1995) Model Bahan Pangajaran Basa Sunda (Dinas P & K, 1996) Satpel Basa Sunda SD (Geger Sunten, 1987) Piwulang Basa SD (Geger Sunten, 1994) Basa Sunda Urang SMP (Geger Sunten, 1994) Pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda SLTP (Geger Sunten, 1995) Pedoman KBK Basa Sunda (Geger Sunten, 2003) Pedoman Silabus dan Evaluasi Bahasa Sunda (GS, 2004) Pedoman KBM Bahasa Sunda (Geger Sunten, 2004) Luang Basa SMP (Pamulang, 2005) Wengku Basa SD (Pamulang, 2005) Wisesa Basa SMP (Pamulang, 2005) Rencana Pembelajaran Bahasa Sunda SMP/MTs. (Walatra), Tatabasa Sunda Kiwari (siap terbit, Yrama Widya), Makaya Basa jeung Sastra Sunda PGSD (siap terbit, UPI Press) Pangrumat Basa SD (siap terbit, Erlangga)

8 HASIL PANALUNGTIKAN Pewatas Nomina dalam Bhs. Sunda (Lemlit UPI, 1994)
Frasa Atributif dalam Bahasa Sunda (Lemlit UPI, 1994) Glosaria Dialek Bahasa Sunda (LBSS, 1995) Tatabahasa Baku Bahasa Sunda (LBSS, 1995) Relevansi Buku SLTP dan Kurikulum 1994 (Pusat Bhs, 1996) Pembelajaran Mulok Bahasa Sunda di Kab. Bandung (1996) Semantik Leksikal Bahasa Indonesia (Lemlit UPI, 1977) Istilah Tata Bahasa Sunda (Lemlit UPI, 1977) Pengkajian Kesenian Daerah Jawa Barat (Bapeda Jabar, 1988) Pendekatan Alamiah dalam Pembelajaran (Duelike, 2000) Kompetensi Sintaksis Mahasiswa Jurusan Sunda UPI (2000) Fungsi Sintaktis dalam Klausa Bahasa Sunda (Duelike, 2000) Pendekatan Humanistik dalam Kuliah Semantik (Dueelike, 2001) Struktur Pragmatis Kalimat Bahasa Sunda (Duelike, 2002), Strategi Pembelajaran Bahasa Sunda di Jabar (Disdik, 2004) Pengkajian Sikap Guru Bahasa Sunda di Jabar (Disdik, 2005) Pengkajian Bahasa Daerah Cirebon-Indramayu (Disdik, 2005)

9 MIDANGKEUN MAKALAH Penyuluhan Guru-guru TK, SD, SMP, SMA/K (Disdik Jabar) Seminar Basa jeung Sastra (UNSIL, UPI), Konferensi Internasional Budaya Sunda (Bandung, 2000), Temu Sastra dan Budaya se-Indonesia (Bandung, 2002), Kongres Basa Sunda (Subang, 2004) Instruktur Pelatihan Teknologi Tepat Guna LIPI (2007) Artikel dina Jurnal: Bahasa dan Sastra UPI, Dinamika Unsur, Sonagar UPI, SosioHumaniora Unpad, Dialektika UIN, Educare UPI, JPP Malang Artikel dina Majalah Mangle dan Tabloid Kupas Artikel dina buku Raksa Rasa (Jurusan Sunda FPBS UPI) Seminar Internasional Hari Bahasa Ibu (2010)

10 Mekarkeun PANGAJARAN nulis

11 PANGAJARAN MINANGKA SISTEM
KURIKULUM jeung BAHAN AJAR GURU jeung MURID TUJUAN PANGAJARAN EVALUASI METODOLOGI MEDIA & SUMBER DIAJAR REMEDIAL

12 MEKARKEUN PANGAJARAN NULIS
Analisis kabutuh Ngadesain Model Evaluasi proses jeung hasil Implementasi program kegiatan Mekarkeun program kagiatan

13 PESEN (PIKIRAN, RASA, KAHAYANG)
NAON ARI NULIS TEH? NEPIKEUN PESEN (PIKIRAN, RASA, KAHAYANG) Nu Maca HIJI PROSES Medium Lambang Grafis Nu Nulis Hasil Tulisan

14 PROSES NULIS Purwa Nulis Proses Nulis Pasca Nulis

15 TAHAP-TAHAP DINA PROSES MENULIS
1. Drafting 3. Reviewing 4. Focusing 2. STRUCTURING 6. Evaluating 5. Generating ideas

16 Purwa Nulis Nangtukeun topik Nimbang-nimbang maksud jeung tujuan
Nengetan sasaran karangan (nu maca) Ngumpulkeun wawaran pangdeudeul Ngaorganisasi gagasan jeung wawaran (Nyusun raraga karangan)

17 NGAWATESANAN TOPIK JADI TEMA
P (eranan atawa gunana) U (ntung rugina) S (ajarah atawa asal-usulna) A (kaayaan atawa kahananana) T (ipe, wanda, atawa wangunna) B (ener henteuna, alus henteuna)

18 TAHAP NULIS (MEKARKEUN TOPIK)
Nangtukeun raraga mekarkeun topik: 1) Bagan B-K-P (Bihari, Kiwari, jeung Pingburi). 2) Bagan DAM-D (duduk pasualan, Alesan, Misil, jeung duduk pasualan deui. 3) Bagan PM Hatta; Perhatian, Minat, Hasrat, jeung Tindakan. 4) Bagan 5 W + 1 H 5) Bagan B-EU-P: Bubuka, Eusi, jeung Pamungkas  Mekarkeun raraga karangan jadi paragraf-paragraf

19 TAHAP PASCANULIS Maca sagemblengna karangan
Nyirian hal-hal nu perlu diomean/diganti Ngomean tulisan Ngayakeun tulis balik (re-write)

20 TUJUAN, FUNGSI, PAMAREKAN NULIS
INFORMATIF FAKTUAL KOMBINASI FUNGSI/ TUJUAN PAMAREKAN EMOTIF IMAJINATIF

21 MOTIVASI NULIS Manggihan Kasugemaan hirup KEGIATAN MENULIS DORONGAN
MOTIF Kedaling gagasan TUJUAN Ngedalkeun gagasan KABUTUH Ngedalkeun gagasan KEGIATAN MENULIS

22 Sintesis Morfo-sintaktis
ALUR PENGUNGKAPAN BAHASA TULIS PENULIS Makna/Proposisi Sintesis Semantis (Lokusi) Faktor-faktor Pragmatik Proses Pragmatis Kalimat Sintesis Morfo-sintaktis (Ilokusi) Kaidah Grafologis Proses Grafologis Representasi Grafis

23 Bahan Ajar Basa & Sastra Sunda
SOSIAL BUDAYA SUNDA Téma Basa Sastra Sub-téma Topik Judul Wacana Jejer Omongan Wacana (tulis) Omongan Konsép Konsép (lisan) Basa Sastra BAHAN AJAR Kamahéran Basa

24 BAHAN AJAR MENULIS Nulis aksara Sunda
Nulis deskripsi, bahasan, argumentasi, narasi Ngalengkepan karangan copong Nulis paragraf Nulis surat Nulis sisindiran Nyunting (ngedit) Ngalarapkeun ejahan jeung tanda baca Ngarangkum Nulis pesen ringkes, iklan, warta, artikel

25 TINIMBANGAN NEPIKEUN BAHAN AJAR
(1) legana atawa ambahan BAHAN, (2) kagunaan praktis (luyu jeung kabutuh murid), (3) kasaluyuan satempat (bédana wangun basa jeung wangun dialék), (4) kasaluyuan kamekaran jiwa murid (umur, tahapan, jeung basa), (5) saluyu jeung alokasi waktu (prinsip palamarta, bahan anu perlu meunang hancengan (porsi) anu saimbang tur luyu jeung waktuna). Modél téori motor pikeun ngapersépsi ujaran/basa

26 KASANG TUKANG MASALAH NULIS
Faktor Internal: Watek, mental, kapribadian Nulis di lingkungan atikan teh penting. Pajarkeun nulis hese. Faktor Eksternal: linguistik, kultural, sosial, kurikuler Wujud kompetensi jeung performansi nulis Kompetensi nulis Patali jeung kompetensi wacana Banggana nulis aya dampakna: make basa aneh, mikir, nalar WANDA Wacana Perlu Strategi Pangajaran anu kondusif : MODELING Pangajaran nulis di SD—SMA/K can bisa mekelan kompetensi siswa Model SMBT

27 MODEL PANGAJARAN NULIS

28 MODEL PANGAJARAN NULIS
(1) Modél Pangajaran Langsung, (2) Modél PPP, (3) Modél ESA, (4) Language Experience Approach (LEA), (5) Modél SDT, (6) Modél GBA, (7) modél SMBT.

29 MODEL PANGAJARAN LANGSUNG
Fase 1: Nepikeun tujuan jeung nataharkeun murid. Fase 2: Ngaragakeun pangaweruh atawa kaparigelan. Fase 3: Ngaping latihan. Fase 4: Ngecék nyangkem jeung méré unduring laku (umpan balik). Fase 5: Méré luang pikeun latihan panuluy atawa larapna.

30 MODEL PPP (1) Presentasi, guru némbongkeun hiji hal ka murid;
(2) Praktik, guru nitah murid nyebutkeun hiji hal (3) Produksi:, murid milampah hiji hal kalawan rancagé tur langsung luyu jeung naon-naon nu geus ditémbongkeun jeung diragakeun.

31 MODEL ESA Kahiji, tahap ilubiung (engage) mangrupa tahap ngondisikeun murid pikeun ngalibetkeun dina prosés diajar. Lamun murid kurang dilibetkeun kalawan emosional kana naon-naon nu baris dipilampahna, diajarna mungkin kurang efektif. Kadua, tahap ulikan (study) mangrupa tahap ngulik jeung dan ngadadarkeun elemen diajar-ngajar anu museur kana cara hiji hal diwangun, upamana, nyusun paragrap atawa téks. Katilu, tahap aktivat (activate) mangrupa tahap ngagiatkeun, ngahirupkeun, atawa ngagerakkeun murid.

32 MODEL LEA (1) murid bakal bagerak tina hal nu dipikanyaho kana hal anu asing, jeung (2) ku skematana, murid bakal sarua jeung téks anu dibacana nepi ka mampuh nyangkem. Ku pangaweruh dipibandana, murid bisa ngébréhkeun dirina Murid dicontoan, tuluy ngébréhkeun kawas conto. Ieu pamarékan téh ngalatih nulis ku maca, nulis keur maca, patalina basa lisan jeung tulis Luang basa kapanggih ku murid kalawan gembleng (Whole Language). Basa bisa nyumponan kabutuh pribadi (personal), kamasarakatan (sosial), jeung akademik murid.

33 MODEL GBA Prinsip GBA di kelas basa: interprétasi (interprétation),
kolaborasi (collaboration), konvensi (convention), pangaweruh budaya (cultural knowledge), ngungkulan masalah (problem solving), refleksi jeung refleksi diri (reflection and self reflection), makéna basa (language use).

34 MODEL GBA ASUMSI: (1) diajar basa mangrupa aktivitas sosial minangka hasil kolaborasi guru--murid sarta murid-murid; 2) diajar bakal lumangsung kalawan egektif lamun guru nembrakkeun kahayang murid. (3) prosés diajar mangrupa runtuyan tahap kamekaran anu dituduhkeun ku rupa-rupa ragam basa HASIL DIAJAR BASA: (i) murid diajar maké basa, (ii) murid diajar ku basa, jeung (iii) murid diajar ngeunaan basa. LENGKAH-LENGKAH: Ngawangun pangaweruh Medan (Building Knowledge of the Field (BKOF)). Modéling Téks (Modéling of Text (MOT)); Ngawangu Téks Bareng (Joint Construction of Text (JCT)); Ngawangun Téks bébas (Independent Construction of Text (ICT)).

35 IMPLEMENTASI SMBT DALAM PEMBELAJARAN MENULIS
PERENCANAAN Analisis kebutuhan Memilih dan menetapkan Bahan Merumuskan tujuan Menyiapkan bahan dan media TAHAPAN KEGIATAN Dampak Instruksional 1. Tahap Orientasi Model a. Pembukaan pembelajaran b. Penjelasan program c. Apersepsi dan stimuli 2. Tahap Observasi Model a. Penjajagan (membaca) b. Diskusi model c. Resitasi model 3. Tahap Imitasi Model a. Tahap prapenulisan b. Tahap penulisan c. Tahap pascapenulisan 4. Tahap Perolehan Konsekuensi a. Tahap kolaborasi b. Tahap tulis-ulang c. Tahap refleksi Kooperatif Inkuiri Kreatif Logis Komunikatif GURU TUJUAN PEMBELAJARAN Psikomotor Kognitif Afektif HASIL BELAJAR (Kompetensi Menulis meningkat) APLIKASI TEORI Teori Modeling (Bandura, GBA, SBT) Teori Pembelajaran bahasa Teori Menulis wacana esai

36 Meunteun Nulis content (eusi, gagasan nu ditepikeun: 35);
form (organisasi eusi: 25); grammar (tata basa, pola kalimah: 20); style (gaya: pilihan kecap: 15); (5) mechanics (ejahan: 5) (Harris,1968: 69; Halim, 1974: 100).

37 Komponen Kompetensi Bahasa Komunikatif
STRUKTUR PENGETAHUAN KOMPETENSI BAHASA Pengetahuan Dunia Pengetahuan bahasa KOMPETENSI STRATEGIS MEKANISME PSIKO-FISIOLOGIS KONTEKS SITUASI

38 Kompetensi Wacana Komunikatif
Sosial- budaya Kompetensi Wacana Kompetensi Kompetensi Linguistik Aksional Strategis

39 Beunteur desa kasorogok,
HATUR NUHUN Beunteur desa kasorogok, Pelemna karasa wae. Seueur basa anu nyogok, Tebih tina basa sae.


Download ppt "RIWAYAT HIRUP."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google