Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA JAWA MEMBACA GEGURITAN Oleh : Eri Hastadi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA JAWA MEMBACA GEGURITAN Oleh : Eri Hastadi."— Transcript presentasi:

1 MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA JAWA MEMBACA GEGURITAN Oleh : Eri Hastadi.

2 Media Pembelajaran Bahasa Jawa
MENU SK/KD MATERI PUSTAKA EVALUASI KELUAR Media Pembelajaran Bahasa Jawa Membaca Geguritan KEPENGIN SUKSES ! Gelem rekasa Aja gampang nglokro Tlaten

3 Media Pembelajaran Bahasa Jawa
MENU SK/KD MATERI PUSTAKA EVALUASI KELUAR Media Pembelajaran Bahasa Jawa Membaca Geguritan STANDAR KOMPETENSI : Mampu mendengarkan dan memahami pengetahuan, gagasan, pesan, ungkapan, pendapat, pengalaman, peristiwa serta mengungkapkan kembali secara lisan atau tulisan. KOMPETENSI DASAR : Membaca Geguritan. INDIKATOR : 1. Membuat Geguritan dengan baik dan benar. 2. Membaca dan mendiskusikan isi Geguritan.

4 Media Pembelajaran Bahasa Jawa
MENU SK/KD MATERI PUSTAKA EVALUASI KELUAR Media Pembelajaran Bahasa Jawa Membaca Geguritan 1 2 3 4 5 Wujude geguritan Paugeran maca geguritan Kasusastran jawa modern Tembung-tembung wigati Nggancarake geguritan

5 Media Pembelajaran Bahasa Jawa
Pitakonan-pitakonan ing ngisor wangsulana, kanthi milih wangsulan kang wus cumawis! Arka anggone maca geguritan pancen apik, pocapane cetha, ora bindheng, las-lasan. Maca geguritan kaya mangkono iku ateges nggatekake : MENU SK/KD MATERI PUSTAKA EVALUASI KELUAR Media Pembelajaran Bahasa Jawa Membaca Geguritan a wicara c wirama b wiraga d wirasa

6 Media Pembelajaran Bahasa Jawa
Pitakonan-pitakonan ing ngisor pilihen wangsulana,kanthi milih wangsulan kang wus cumawis! Arka anggone maca geguritan pancen apik, pocapane cetha, ora bindheng, las-lasan. Maca geguritan kaya mangkono iku ateges nggatekake : MENU SK/KD MATERI PUSTAKA EVALUASI KELUAR Media Pembelajaran Bahasa Jawa Membaca Geguritan BENER a wicara c wirama b wiraga d wirasa

7 Media Pembelajaran Bahasa Jawa
Pitakonan-pitakonan ing ngisor pilihen wangsulana,kanthi milih wangsulan kang wus cumawis! Arka anggone maca geguritan pancen apik, pocapane cetha, ora bindheng, las-lasan. Maca geguritan kaya mangkono iku ateges nggatekake : MENU SK/KD MATERI PUSTAKA EVALUASI KELUAR Media Pembelajaran Bahasa Jawa Membaca Geguritan a wicara c wirama LUPUT b wiraga d wirasa

8 Media Pembelajaran Bahasa Jawa
Pitakonan-pitakonan ing ngisor pilihen wangsulana,kanthi milih wangsulan kang wus cumawis! Arka anggone maca geguritan pancen apik, pocapane cetha, ora bindheng, las-lasan. Maca geguritan kaya mangkono iku ateges nggatekake : MENU SK/KD MATERI PUSTAKA EVALUASI KELUAR Media Pembelajaran Bahasa Jawa Membaca Geguritan LUPUT a wicara c wirama b wiraga d wirasa

9 Media Pembelajaran Bahasa Jawa
Pitakonan-pitakonan ing ngisor pilihen wangsulana,kanthi milih wangsulan kang wus cumawis! Arka anggone maca geguritan pancen apik, pocapane cetha, ora bindheng, las-lasan. Maca geguritan kaya mangkono iku ateges nggatekake : MENU SK/KD MATERI PUSTAKA EVALUASI KELUAR Media Pembelajaran Bahasa Jawa Membaca Geguritan a wicara c wirama LUPUT b wiraga d wirasa

10 Media Pembelajaran Bahasa Jawa
PIWELINGE IBU Dening Drs. Wahyu ST Ngger, diati-ati aja seneng nyenyandhung Arum endah kembang bakung Kesrimpung slendhang kesandhung gelung Kagubel kalung Ngger, aku tansah ndonga lan ngidung Supayankecekel pada 2 MENU SK/KD MATERI PUSTAKA EVALUASI KELUAR Media Pembelajaran Bahasa Jawa Membaca Geguritan

11 Media Pembelajaran Bahasa Jawa
Aku tansah eling piwelinge ibu Nalika aku arep sinau Ngger, urip mono awujud laku Ombyaking donya aja kapaelu Aja kapilut gebyaring lampu Kang kairing Jejogedan lan gumuyu Ngger, urip kang prasaja Aja mung mburu barang donya Ditansah eling lan waspada Swara ora dumunung ing kedheping netra Tansaha dedonga marang kang Mahakwasa Kanggo ngudi laku utama ... pada 3 MENU SK/KD MATERI PUSTAKA EVALUASI KELUAR Media Pembelajaran Bahasa Jawa Membaca Geguritan

12 Media Pembelajaran Bahasa Jawa
Matur nuwun ibu Pangandikanmu rumasuk ing balung sungsumku Pindha latu mangalad alad –alad jroning kalbu Agawe antebing kalbu Saengga pahiting bratawali ora tau keprungu Aku setya tuhu marang piwelingmu Keng putra tansah nyuwun pangestu  MENU SK/KD MATERI PUSTAKA EVALUASI KELUAR Media Pembelajaran Bahasa Jawa Membaca Geguritan

13 PAUGERANE MACA GEGURITAN Media Pembelajaran Bahasa Jawa
Maca geguritan prayogane adhedhasar 4-W : Wicara : pocapan cetha, las-lasan, ora bindheng , ora gumremeng , tegas, bisa mbedakake d, dh, t, th, e, e, e, ora perlu mangu-mangu sing kendel  MENU SK/KD MATERI PUSTAKA EVALUASI KELUAR Media Pembelajaran Bahasa Jawa Membaca Geguritan

14 PAUGERANE MACA GEGURITAN Media Pembelajaran Bahasa Jawa
Maca geguritan prayogane adhedhasar 4-W : Wicara : pocapan cetha, las-lasan, ora bindheng , ora gumremeng , tegas, bisa mbedakake d, dh, t, th, e, e, e, ora perlu mangu-mangu sing kendel Wirama: maca geguritan ana lagune , cepet lan rindhik, cendhek dhuwuring swara, luk lan gregeling swara , aja mung wae  MENU SK/KD MATERI PUSTAKA EVALUASI KELUAR Media Pembelajaran Bahasa Jawa Membaca Geguritan

15 PAUGERANE MACA GEGURITAN Media Pembelajaran Bahasa Jawa
Maca geguritan prayogane adhedhasar 4-W : Wicara : pocapan cetha, las-lasan, ora bindheng , ora gumremeng , tegas, bisa mbedakake d, dh, t, th, e, e, e, ora perlu mangu-mangu sing kendel Wirama: maca geguritan ana lagune , cepet lan rindhik, cendhek dhuwuring swara, luk lan gregeling swara , aja mung wae Wiraga :pocapan trep karo solah bawa , nganggo ngobahake tangan , sirah, kedheping mripat  MENU SK/KD MATERI PUSTAKA EVALUASI KELUAR Media Pembelajaran Bahasa Jawa Membaca Geguritan

16 PAUGERANE MACA GEGURITAN Media Pembelajaran Bahasa Jawa
Maca geguritan prayogane adhedhasar 4-W : Wicara : pocapan cetha, las-lasan, ora bindheng , ora gumremeng , tegas, bisa mbedakake d, dh, t, th, e, e, e, ora perlu mangu-mangu sing kendel Wirama: maca geguritan ana lagune , cepet lan rindhik, cendhek dhuwuring swara, luk lan gregeling swara , aja mung wae Wiraga :pocapan trep karo solah bawa , nganggo ngobahake tangan , sirah, kedheping mripat Wirasa :isine geguritan ditamatake/dilebokake ing jero ati . Anggone maca trep karo isine geguritan, gumreged, sedhih, seneng, nesu, mbujuk  MENU SK/KD MATERI PUSTAKA EVALUASI KELUAR Media Pembelajaran Bahasa Jawa Membaca Geguritan

17 Media Pembelajaran Bahasa Jawa
Geguritan Geguritan iku kalebu wohing kasusastran jawa modern , kang ora kaiket dening paugeran-paugeran kaya ing kasusastran jawa kuna, nanging wujude geguritan akeh-akehe kaperang dadi pada-pada (bait) MENU SK/KD MATERI PUSTAKA EVALUASI KELUAR Media Pembelajaran Bahasa Jawa Membaca Geguritan

18 Media Pembelajaran Bahasa Jawa
Tembung-tembung wigati: Slendhang : pangkat Gelung : wanita Kalung : bandha Mangalad-alad : urub terus Mbujung : ngoyak gegayuhan Pahiting bratawali : rekasaning/pahiting urip Kapaelu : digatekake Latu : geni  MENU SK/KD MATERI PUSTAKA EVALUASI KELUAR Media Pembelajaran Bahasa Jawa Membaca Geguritan

19 Media Pembelajaran Bahasa Jawa
Nggancarake geguritan Nggancarake geguritan yaiku nyritakake isining geguritan migunakake tembung-tembunge dhewe utawa nggunakake basa padinan Tuladha gancarane pada 1: Padha ngati-ati aja padha gampang kagodha kaendahaning donya . Aja nganti kagodha dening pangkat, wanita lan bandha. MENU SK/KD MATERI PUSTAKA EVALUASI KELUAR Media Pembelajaran Bahasa Jawa Membaca Geguritan

20 Media Pembelajaran Bahasa Jawa
Daftar pustaka : Kaloka basa 3 : Marsana dkk Bausastra jawa :Poerwadarminto LKS handayani kelas IX : Tim MGMP Bahasa Jawa Kab. Gunungkidul MENU SK/KD MATERI PUSTAKA EVALUASI KELUAR Media Pembelajaran Bahasa Jawa Membaca Geguritan


Download ppt "MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA JAWA MEMBACA GEGURITAN Oleh : Eri Hastadi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google