Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Operator Logika dan Pernyataan If A’ud Solehuddin::Januari2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Operator Logika dan Pernyataan If A’ud Solehuddin::Januari2012."— Transcript presentasi:

1 Operator Logika dan Pernyataan If A’ud Solehuddin::Januari2012

2 Materi Operator pembanding dan logika Operator pembanding dan logika Operator ? Operator ? Operator koma Operator koma Blok pernyataan Blok pernyataan Pernyataan if Pernyataan if Pernyataan switch Pernyataan switch

3 Operator Pembanding dan Logika Menghasilkan nilai true atau false Menghasilkan nilai true atau false OperatorKeteranganKategori ==KesamaanPembanding !=KetidaksamaanPembanding < Kurang dari Pembanding > Lebih dari Pembanding <= Kurang dari atau sama dengan Pembanding >= Lebih dari atau sama dengan Pembanding !BukanLogika &&DanLogika ||AtauLogika

4 Operator == Digunakan untuk melakukan perbandingan kesamaan Digunakan untuk melakukan perbandingan kesamaan Contoh: x == 7 Contoh: x == 7 Bernilai true bila variabel x berisi nilai 7 Bernilai true bila variabel x berisi nilai 7 Bernilai false bila variabel x berisi tidak sama dengan 7 Bernilai false bila variabel x berisi tidak sama dengan 7

5 Operator != Digunakan untuk melakukan perbandingan ketidaksamaan Digunakan untuk melakukan perbandingan ketidaksamaan Contoh: x != 7 Contoh: x != 7 Bernilai true bila variabel x tidak berisi 7 Bernilai true bila variabel x tidak berisi 7 Bernilai false bila isi variabel x sama dengan 7 Bernilai false bila isi variabel x sama dengan 7

6 Operator > Digunakan untuk memeriksa keadaan bahawa operand yang terletak di kiri operator lebih besar daripada operand yang terletak dikanannya Digunakan untuk memeriksa keadaan bahawa operand yang terletak di kiri operator lebih besar daripada operand yang terletak dikanannya Contoh: x > 7 Contoh: x > 7 Bernilai true bila variabel x berisi angka yang lebih dari 7 Bernilai true bila variabel x berisi angka yang lebih dari 7 Bernilai false bila sebaliknnya Bernilai false bila sebaliknnya

7 Operator >= Digunakan untuk memeriksa keadaan bahawa operand yang terletak di kiri operator lebih besar atau sama dengan operand yang terletak dikanannya Digunakan untuk memeriksa keadaan bahawa operand yang terletak di kiri operator lebih besar atau sama dengan operand yang terletak dikanannya Contoh: x >= 7 Contoh: x >= 7 Bernilai true bila variabel x berisi angka yang lebih dari atau sama dengan 7 Bernilai true bila variabel x berisi angka yang lebih dari atau sama dengan 7 Bernilai false bila sebaliknnya Bernilai false bila sebaliknnya

8 Operator < Digunakan untuk memeriksa keadaan bahawa operand yang terletak di kiri operator lebih kecil daripada operand yang terletak dikanannya Digunakan untuk memeriksa keadaan bahawa operand yang terletak di kiri operator lebih kecil daripada operand yang terletak dikanannya Contoh: x < 7 Contoh: x < 7 Bernilai true bila variabel x berisi angka yang kurang dari 7 Bernilai true bila variabel x berisi angka yang kurang dari 7 Bernilai false bila sebaliknnya Bernilai false bila sebaliknnya

9 Operator <= Digunakan untuk memeriksa keadaan bahawa operand yang terletak di kiri operator lebih kecil atau sama dengan operand yang terletak dikanannya Digunakan untuk memeriksa keadaan bahawa operand yang terletak di kiri operator lebih kecil atau sama dengan operand yang terletak dikanannya Contoh: x <= 7 Contoh: x <= 7 Bernilai true bila variabel x berisi angka yang kurang dari atau sama dengan 7 Bernilai true bila variabel x berisi angka yang kurang dari atau sama dengan 7 Bernilai false bila sebaliknnya Bernilai false bila sebaliknnya

10 Operator ! Berguna untuk membalik logika Berguna untuk membalik logika Bentuk pemakaian: ! ekspresi_kondisi Bentuk pemakaian: ! ekspresi_kondisi Bernilai true bila ekspresi_kondisi bernilai false Bernilai true bila ekspresi_kondisi bernilai false Bernilai false bila ekspresi_kondisi bernilai true Bernilai false bila ekspresi_kondisi bernilai true

11 Operator && Berguna untuk melaksanakan operasi “dan” Berguna untuk melaksanakan operasi “dan” Bentuk pemakaian: kondisi_1 && kondisi_2 Bentuk pemakaian: kondisi_1 && kondisi_2 Kemungkinan operasi dengan &&: Kemungkinan operasi dengan &&: Hasil akan bernilai true bila kedua operand bernilai true Hasil akan bernilai true bila kedua operand bernilai true Bit 1 Bit 2 Hasil falsefalsefalse falsetruefalse truefalsefalse truetruetrue

12 Operator && Berguna untuk melaksanakan operasi “atau” Berguna untuk melaksanakan operasi “atau” Bentuk pemakaian: kondisi_1 || kondisi_2 Bentuk pemakaian: kondisi_1 || kondisi_2 Kemungkinan operasi dengan ||: Kemungkinan operasi dengan ||: Hasil akan bernilai false bila kedua operand bernilai false Hasil akan bernilai false bila kedua operand bernilai false Bit 1 Bit 2 Hasil falsefalsefalse falsetruetrue truefalsetrue truetruetrue

13 Operator ? Bentuk penggunaan: Bentuk penggunaan: kondisi ? nilai_kalau_benar : nilai_kalau salah Bila kondisi bernilai true, maka hasilnya berupa nilai_kalau_benar Bila kondisi bernilai true, maka hasilnya berupa nilai_kalau_benar Bila kondisi bernilai false, maka hasilnya berupa nilai_kalau_salah Bila kondisi bernilai false, maka hasilnya berupa nilai_kalau_salah Contoh: Contoh: hasil = (nilai >= 60) ? "Lulus" : "Tidak Lulus";

14 Contoh var nilai = prompt("Nilai (0-100): ", 0); var hasil = (nilai >= 60) ? "Lulus" : "Tidak Lulus"; document.write("Hasil: " + hasil);

15 Operator Koma Digunakan agar sederet ekspresi dijalankan dan menghasilkan sebuah nilai Digunakan agar sederet ekspresi dijalankan dan menghasilkan sebuah nilai Bentuk: ekspresi_1, ekspresi_2....ekspresi_n Bentuk: ekspresi_1, ekspresi_2....ekspresi_n Pengerjaan operand dimulai dari keiri ke kanan Pengerjaan operand dimulai dari keiri ke kanan

16 Contoh var a = 1; var b = 100; var c = 77; var d = (++a, ++b, c+3); document.write(“a “ + “ + 2”); => a + 2 //Output di hal web : a = 1, b = 100 document.write("
"); document.write("c = " + c + ", d = " + d);

17 Blok Pernyataan Sekelompok pernyataan yang berada dalam tanda kurung kurawal ( { } ) Sekelompok pernyataan yang berada dalam tanda kurung kurawal ( { } ) Bentuk: Bentuk:{pernyataan_1;pernyataan_2;...pernyataan_n;}

18 Pernyataan if Berguna untuk menjalankan salah satu dari dua atau lebih alternatif yang didasarkan oleh sebuah kondisi Berguna untuk menjalankan salah satu dari dua atau lebih alternatif yang didasarkan oleh sebuah kondisi Bentuk-bentuk pernyataan if: Bentuk-bentuk pernyataan if: Pernyataan if tanpa else Pernyataan if tanpa else Pernyataan if dengan else Pernyataan if dengan else Pernyataan if bersarang Pernyataan if bersarang

19 Pernyataan if Tanpa else Bentuk: Bentuk: if (kondisi) { pernyataan} kondisi adalah sembarang ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false kondisi adalah sembarang ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false Bila kondisi bernilai true, pernyataan dalam {} akan dieksekusi Bila kondisi bernilai true, pernyataan dalam {} akan dieksekusi

20 Contoh var nilai = prompt("Nilai (0-100): ", 0); var hasil = "Tidak Lulus"; if (nilai >= 60) { hasil = "Lulus"; } document.write("Hasil: " + hasil);

21 Pernyataan if dengan else Bentuk: Bentuk: if (kondisi) { // blok pernyataan yang dijalankan // bila kondisi bernilai benar }else { // blok pernyataan yang dijalankan // bila kondisi bernilai salah }

22 Contoh var nilai = prompt("Nilai (0-100): ", 0); var hasil = ""; if (nilai >= 60) { hasil = "Lulus"; } else { hasil = "Tidak Lulus"; } document.write("Hasil: " + hasil);

23 Pernyataan if Bersarang Pernyataan if berada dalam pernyataan if Pernyataan if berada dalam pernyataan if Contoh: Contoh: var tanggal = new Date(); var kode_hari = tanggal.getDay(); var nama_hari = "";

24 if (kode_hari == 0) { nama_hari = "Minggu"; } else { if (kode_hari == 1) { nama_hari = "Senin"; } else { if (kode_hari == 2) { nama_hari = "Selasa"; } else { if (kode_hari == 3) { nama_hari = "Rabu"; } else { if (kode_hari == 4) { nama_hari = "Kamis"; } else { if (kode_hari == 5) { nama_hari = "Jum'at"; } else { nama_hari = "Sabtu"; }}}}}}

25 document.write("Hari ini hari " + nama_hari); document.write(", tanggal " + tanggal.getDate() + "/" + (tanggal.getMonth() + 1) + "/" + tanggal.getYear());

26 Pernyataan switch Bentuk: Bentuk: switch (variabel) { case nilai_1: perintah_1;break; case nilai_2: perintah_2;break;... case nilai_n: perintah_n;break;}

27 switch (kode_hari) { case 0: nama_hari = "Minggu"; break; case 1: nama_hari = "Senin"; break; case 2: nama_hari = "Selasa"; break; case 3: nama_hari = "Rabu"; break; case 4: nama_hari = "Kamis"; break; case 5: nama_hari = "Jum'at"; break; case 6: nama_hari = "Sabtu"; break;}

28 var kode_hari = 0; var nama_hari = ""; kode_hari = parseInt(prompt( "Masukkan kode hari (0-6):", 0)); switch (kode_hari) { case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: document.write ("Hari kerja"); break; case 0: case 6: document.write ("Hari Libur"); break;default: document.write ("Kode hari salah!"); }


Download ppt "Operator Logika dan Pernyataan If A’ud Solehuddin::Januari2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google