Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Operator Logika dan Pernyataan If

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Operator Logika dan Pernyataan If"— Transcript presentasi:

1 Operator Logika dan Pernyataan If
A’ud Solehuddin::Januari2012

2 Materi Operator pembanding dan logika Operator ? Operator koma
Blok pernyataan Pernyataan if Pernyataan switch

3 Operator Pembanding dan Logika
Menghasilkan nilai true atau false Operator Keterangan Kategori == Kesamaan Pembanding != Ketidaksamaan < Kurang dari > Lebih dari <= Kurang dari atau sama dengan >= Lebih dari atau sama dengan ! Bukan Logika && Dan || Atau

4 Operator == Digunakan untuk melakukan perbandingan kesamaan
Contoh: x == 7 Bernilai true bila variabel x berisi nilai 7 Bernilai false bila variabel x berisi tidak sama dengan 7

5 Operator != Digunakan untuk melakukan perbandingan ketidaksamaan
Contoh: x != 7 Bernilai true bila variabel x tidak berisi 7 Bernilai false bila isi variabel x sama dengan 7

6 Operator > Digunakan untuk memeriksa keadaan bahawa operand yang terletak di kiri operator lebih besar daripada operand yang terletak dikanannya Contoh: x > 7 Bernilai true bila variabel x berisi angka yang lebih dari 7 Bernilai false bila sebaliknnya

7 Operator >= Digunakan untuk memeriksa keadaan bahawa operand yang terletak di kiri operator lebih besar atau sama dengan operand yang terletak dikanannya Contoh: x >= 7 Bernilai true bila variabel x berisi angka yang lebih dari atau sama dengan 7 Bernilai false bila sebaliknnya

8 Operator < Digunakan untuk memeriksa keadaan bahawa operand yang terletak di kiri operator lebih kecil daripada operand yang terletak dikanannya Contoh: x < 7 Bernilai true bila variabel x berisi angka yang kurang dari 7 Bernilai false bila sebaliknnya

9 Operator <= Digunakan untuk memeriksa keadaan bahawa operand yang terletak di kiri operator lebih kecil atau sama dengan operand yang terletak dikanannya Contoh: x <= 7 Bernilai true bila variabel x berisi angka yang kurang dari atau sama dengan 7 Bernilai false bila sebaliknnya

10 Operator ! Berguna untuk membalik logika
Bentuk pemakaian: ! ekspresi_kondisi Bernilai true bila ekspresi_kondisi bernilai false Bernilai false bila ekspresi_kondisi bernilai true

11 Operator && Berguna untuk melaksanakan operasi “dan”
Bentuk pemakaian: kondisi_1 && kondisi_2 Kemungkinan operasi dengan &&: Hasil akan bernilai true bila kedua operand bernilai true Bit 1 Bit 2 Hasil false true

12 Operator && Berguna untuk melaksanakan operasi “atau”
Bentuk pemakaian: kondisi_1 || kondisi_2 Kemungkinan operasi dengan ||: Hasil akan bernilai false bila kedua operand bernilai false Bit 1 Bit 2 Hasil false true

13 Operator ? Bentuk penggunaan:
kondisi ? nilai_kalau_benar : nilai_kalau salah Bila kondisi bernilai true, maka hasilnya berupa nilai_kalau_benar Bila kondisi bernilai false, maka hasilnya berupa nilai_kalau_salah Contoh: hasil = (nilai >= 60) ? "Lulus" : "Tidak Lulus";

14 Contoh var nilai = prompt("Nilai (0-100): ", 0);
var hasil = (nilai >= 60) ? "Lulus" : "Tidak Lulus"; document.write("Hasil: " + hasil);

15 Operator Koma Digunakan agar sederet ekspresi dijalankan dan menghasilkan sebuah nilai Bentuk: ekspresi_1, ekspresi_2....ekspresi_n Pengerjaan operand dimulai dari keiri ke kanan

16 Contoh var a = 1; var b = 100; var c = 77; var d = (++a, ++b, c+3);
document.write(“a “ + “ + 2”); => a + 2 //Output di hal web : a = 1, b = 100 document.write("<BR>"); document.write("c = " + c + ", d = " + d);

17 Blok Pernyataan Sekelompok pernyataan yang berada dalam tanda kurung kurawal ( { } ) Bentuk: { pernyataan_1; pernyataan_2; ... pernyataan_n; }

18 Pernyataan if Berguna untuk menjalankan salah satu dari dua atau lebih alternatif yang didasarkan oleh sebuah kondisi Bentuk-bentuk pernyataan if: Pernyataan if tanpa else Pernyataan if dengan else Pernyataan if bersarang

19 Pernyataan if Tanpa else
Bentuk: if (kondisi) { pernyataan } kondisi adalah sembarang ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false Bila kondisi bernilai true, pernyataan dalam {} akan dieksekusi

20 Contoh var nilai = prompt("Nilai (0-100): ", 0);
var hasil = "Tidak Lulus"; if (nilai >= 60) { hasil = "Lulus"; } document.write("Hasil: " + hasil);

21 Pernyataan if dengan else
Bentuk: if (kondisi) { // blok pernyataan yang dijalankan // bila kondisi bernilai benar }else { // bila kondisi bernilai salah }

22 Contoh var nilai = prompt("Nilai (0-100): ", 0); var hasil = "";
if (nilai >= 60) { hasil = "Lulus"; } else { hasil = "Tidak Lulus"; } document.write("Hasil: " + hasil);

23 Pernyataan if Bersarang
Pernyataan if berada dalam pernyataan if Contoh: var tanggal = new Date(); var kode_hari = tanggal.getDay(); var nama_hari = "";

24 if (kode_hari == 0) { nama_hari = "Minggu"; } else { if (kode_hari == 1) { nama_hari = "Senin"; if (kode_hari == 2) { nama_hari = "Selasa"; if (kode_hari == 3) { nama_hari = "Rabu"; if (kode_hari == 4) { nama_hari = "Kamis"; if (kode_hari == 5) { nama_hari = "Jum'at"; nama_hari = "Sabtu"; }

25 document.write("Hari ini hari " +
nama_hari); document.write(", tanggal " + tanggal.getDate() + "/" + (tanggal.getMonth() + 1) + "/" + tanggal.getYear());

26 Pernyataan switch Bentuk: switch (variabel) { case nilai_1:
perintah_1; break; case nilai_2: perintah_2; ... case nilai_n: perintah_n; }

27 switch (kode_hari) { case 0: nama_hari = "Minggu"; break; case 1: nama_hari = "Senin"; case 2: nama_hari = "Selasa"; case 3: nama_hari = "Rabu"; case 4: nama_hari = "Kamis"; case 5: nama_hari = "Jum'at"; case 6: nama_hari = "Sabtu"; }

28 var kode_hari = 0; var nama_hari = ""; kode_hari = parseInt(prompt( "Masukkan kode hari (0-6):", 0)); switch (kode_hari) { case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: document.write ("Hari kerja"); break; case 0: case 6: document.write ("Hari Libur"); default: document.write ("Kode hari salah!"); }


Download ppt "Operator Logika dan Pernyataan If"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google