Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

NILA ERMA WIDYAWATI, 2102407072 Struktur Geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh Karya Budi Palopo.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "NILA ERMA WIDYAWATI, 2102407072 Struktur Geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh Karya Budi Palopo."— Transcript presentasi:

1 NILA ERMA WIDYAWATI, Struktur Geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh Karya Budi Palopo

2 Identitas Mahasiswa - NAMA : NILA ERMA WIDYAWATI - NIM : PRODI : Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah (Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa) - JURUSAN : Bahasa & Sastra Indonesia - FAKULTAS : Bahasa dan Seni - paulina_erma pada domain yahoo.co.id - PEMBIMBING 1 : Yusro Edy Nugroho, S.S., M.Hum. - PEMBIMBING 2 : Sucipto Hadi Purnomo, S.Pd., M.Pd. - TGL UJIAN :

3 Judul Struktur Geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh Karya Budi Palopo

4 Abstrak Geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh anggitane Budi Palopo kalebu unik. Unike geguritan Budi Palopo mau katon saka unsur pambangune. Iki sing ndadekake geguritan Budi Palopo beda karo geguritan penyair Jawa liyane. Unike mau sing njalari rasa kepingine panulis neliti strukture geguritan kasebut. Sangalas geguritan kang diteliti ngandhut rima konsonan utawa aliterasi paling akeh ketimbang patang puluh sanga geguritan liyane. Struktur pembangun geguritan antarane struktur fisik lan batin. Skripsi iki ngrembug babagan struktur fisike geguritan anggitane Budi Palopo kanthi irah-irahan antologi geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh. Perkara kang dirembug ing skripsi iki yaiku kepiye struktur fisike geguritan karyane Budi Palopo ing antologi geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh. Panaliten iki nduwe ancas kanggo ngandharake struktur fisike geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh anggitane Budi Palopo. Panaliten iki migunakake pendhekatan objektif kanthi metodhe stuktural kang nduwe ancas kanggo ngonceki geguritan ing sajroning unsur fisik pembangun geguritan. Asile panaliten iki nuduhake yen geguritan-geguritan Budi Palopo ora ngandhut tata cara kuna kang isih nggunakake rima akhir, yen ta ana rima akhir kang padha, iku mung ana pirang bait lan anane ora bebarengan utawa manut tata cara kuna. Swara-swara konsonan kang metu ambal-ambalan kanthi gontax ganti menehi irama lan swasana imajinatif geguritan kasebut. Geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh nduwe kakuwatan ing unsur swara, utamane ana ing rima konsonan utawa aliterasine. Irama saka sangalas geguritan kang diteliti ana ing antologi geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh anggitane Budi Palopo iki diandharake kanthi nadha datar lan alus. Tembung kuna kang ana ing 19 geguritan kang diteliti nggawe geguritan kasebut katon nggegirisi. Tembung konkret kang digunakake bisa nggambarake kadadeyan kang nyata. Tipografi kang ditulis saka pinggir sisih kiwa, sisih tengen utawa sisih tengah nambah kaendahan wujud baris lan bait. Gambaran kang digunakake ana ing antologi geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh yaiku gambaran visual, auditif, lan penciuman. Basa figuratif kang digunakake yaiku gaya basa hiperbola lan pernyataan retoris. Panaliten iki bisa menehi wacana kanggo masyarakat khususe para siswa, lan uga bisa didadekake wewaton kanggo neliti geguritan liyane kanthi nganggo pendhekatan lan metodhe liya.

5 Kata Kunci geguritan Budi Palopo, struktur pembangun

6 Referensi Aminudin Pengantar Apresiasi Karya Sastra. Bandung: Sinar Baru Algensindo Stilistika ; Pengantar Memahami Bahasa dalam Karya Sastra. Semarang: IKIP Semarang Press. Baktiono, Budi Wiyoto Struktur Geguritan Turiyo Ragil Putra dalam Antologi Geguritan ( ) Bledeg Segara Kidul. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Baribin, Raminah Kritik dan Penilaian Sastra. Semarang: IKIP Semarang Press Teori dan Apresiasi Puisi.Semarang: IKIP Semarang Press. Eagleton, Terry Teori Sastra : Sebuah Pengantar Komprehensif. Yogyakarta: Jala Sutra. Endraswara, Suwardi Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: FBS Universitas Negeri Yogyakarta. Jendro Yuniarto, Siswantoro Metode Penelitian Sastra: Analisis Struktur Puisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Keraf, Gorys Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum. Kurniawan, Hendra Adhi Struktur Geguritan Karya Sri Setya Rahayu dalam BOJONEGORO Ing Gurit. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Luxemburg, Jan van Pengantar Ilmu Sastra. Jakarta: Gramedia. Mangunsuwito, S.A Kamus Bahasa Jawa. Bandung: CV. Yrama Widya. Mardiwarsito, L Kamus Jawa Kuna. Nusa Tenggara Timur: Nusa Indah. Nurgiyantoro, Burhan Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Palopo, Budi Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh. Surabaya: Dewan Kesenian Jawa Timur. Pradopo, Rachmat Djoko Pengkajian Puisi : Analisis Sastra Norma dan Analisis Struktural dan Semiotik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pujayanto, Risang Anom. Geguritane Wong Agung. Surabaya Post: Minggu 31 Januari Ratna, Nyoman Kutha Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Saeputri, Indah Duhriyah Ika Struktur Puisi Jawa Modern Karya Muryalelana. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Saputro, Karsono Puisi Jawa: Struktur dan Estetika. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. Setyaningrum, Bernadeta Loy Aspek Tematis Dalam Geguritan Karya Handoyo Wibowo (OEI TJHIAN HWAT). Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Sugihastuti Teori dan Apresiasi Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suharianto, S Dasar-dasar Teori Sastra. Semarang: Rumah Indonesia Pengantar Apresiasi Puisi. Surakarta: Widya Duta. Suradi Analisis Struktur Puisi Jawa Modern Karya J.F.X Hoery. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Teeuw, A Membaca dan Menilai Sastra. Jakatra: PT. Gramedia Sastra dan Ilmu Sastra Pengantar Teori Sastra. Jakarta: Pustaka Jaya. Waluyo, Herman J Teori dan Apresiasi Puisi. Surakarta: Erlangga. Widada, dkk Kamus Bahasa Jawa (Bausastra Jawa). Yogyakarta: Kanisius. Wiraatmaja, Sutadi Struktur Puisi Jawa Modern. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Wiyatmi Pengantar Kajian Sastra. Yogyakarta: Pustaka. Yulianti Struktur Geguritan St. Iesmaniasita dalam Lintang-lintang Abyor dan Atologi Puisi Jawa Modern ( ). Semarang: Universitas Negeri Semarang.

7 Terima Kasih


Download ppt "NILA ERMA WIDYAWATI, 2102407072 Struktur Geguritan Wong Agung Gurit Punjul Rong Puluh Karya Budi Palopo."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google