Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SISTEM POLITIK ISLAM BY; FIRNAWIDA,M.Pd.I. Pengertian Sistem Politik Islam  Yaitu Ilmu atau persoalan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau pemerintahan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SISTEM POLITIK ISLAM BY; FIRNAWIDA,M.Pd.I. Pengertian Sistem Politik Islam  Yaitu Ilmu atau persoalan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau pemerintahan."— Transcript presentasi:

1 SISTEM POLITIK ISLAM BY; FIRNAWIDA,M.Pd.I

2 Pengertian Sistem Politik Islam  Yaitu Ilmu atau persoalan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau pemerintahan dalam pandangan Islam  Wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum, sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan, dalam batas-batas yang ditentukan syara’ dan kaidah umum yang berlaku.  Dalam istilah Arab sering dikenal dengan sebutan Siyaasatusy Syar’iyyah

3 Setidaknya ada 3 pendapat Umat Islam dalam memandang kedudukan sistem politik dalam syariat Islam – Islam adalah agama yang serba lengkap, sehingga juga memuat sistem ketatanegaraan, fiqih siyasah merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah dan Khulafa’ Rasyidin – Islam tidak mengatur ketatanegaraan. Muhammmad adalah rasul yang tidak bertugas untuk mendirikan atau memimpin suatu negara. – Dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi hanya terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara

4 Nilai-nilai Dasar Sistem Politik Dalam Islam  Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat (Q.S. 23:52)  Keharusan musyawarah dalam menyelesaikan maslah-masalah ijtihadiyah (Q.S. 42:38, 3:159)  Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil (Q.S. 4:58)  Keharusan menaati Allah, Rasul, dan Ulil Amri (Q.S. 4:59)  Keharusan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat (Q.S. 49:9)

5 Beberapa hal yang berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah antara lain Beberapa hal yang berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah antara lain: – Persoalan imamah ( hak, kewajibannya) – Persoalan rakyat (status, hak, dan kewajibannya) – Persoalan baiat (sumpah setia) – Persolan waliyyul ‘ahdi (pemimpin/khalifah) – Persoalan perwakilan rakyat (Ahlul Halli Wal ‘Aqdi) – Wizarah (kementrian) dan pembagiannya

6 dasar-dasar Siyasah Dauliyah antara lain dasar-dasar Siyasah Dauliyah antara lain: Mewujudkan kesatuan umat manusia Mewujudkan keadilan Menghargai persamaan Menghargai kehormatan manusia Mengembangkan toleransi

7 Kontribusi Umat Islam Dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia – Didirikannya partai-partai politik yang berasas Islam, juga partai-partai nasionalis yang berbasiskan umat Islam – Sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap terwujudnya keutuhan NKRI, termasuk menerima pancasila sebagai azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. – Islam di Indonesia telah membentuk budaya bernegara, ideologi tentang jihad, dan kontrol sosial yang terarah dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. – Tingginya partisipasi masyarakat Islam dalam event- event politik kenegaraan (pemilu, pilkada, dll.)


Download ppt "SISTEM POLITIK ISLAM BY; FIRNAWIDA,M.Pd.I. Pengertian Sistem Politik Islam  Yaitu Ilmu atau persoalan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau pemerintahan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google