Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TTM - 4. MENTAL WAJA: Kendel, kados boten ajrih CIYUT; Boten wantun blas MIYUR: Kawiwitan kendel, nanging ing wancining adicara boten wantun kekaathahen.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TTM - 4. MENTAL WAJA: Kendel, kados boten ajrih CIYUT; Boten wantun blas MIYUR: Kawiwitan kendel, nanging ing wancining adicara boten wantun kekaathahen."— Transcript presentasi:

1 TTM - 4

2 MENTAL WAJA: Kendel, kados boten ajrih CIYUT; Boten wantun blas MIYUR: Kawiwitan kendel, nanging ing wancining adicara boten wantun kekaathahen alesan

3 TITIKAN GUGUP (NERVOUS)? 1. wicara gemeter 2. Suwara ora antal (cetha) 3. groyog 4. wicara ora antal 5. ndredheg 6. kembrobyos 7. wicara ora lancar 8. wicara ora runtut 9. ora anteng (tenang) 10. wicara cepet 11. Rongeh (kirang jenjem) 12. Dheg-dhegan

4 GENEYA GUGUP? 1. Wedi 2. Durung tau nindakake pidato (lagi sepisan) 3. Durung biasa micara sangarepe wong akeh 4. Durung siap materi 5. Durung siap mental 6. Sing diadhepi wong “gedhe” 7. Sing diadhepi wong pinter 8. Sing diadhepi luwih tuwa, dhuwur pangkare, dhuwur kalungguhane. 9. Kirang PD

5 1.Kadhang kala gugup namung ing raos boten kados ing kasunyatanipun 2.Saben pawicara gadhah raos gugup piyambak-piyambak, tataranipun beda-beda 3.Yakin kasil kanthi sae (succesfull) 4.Samekta materi (nguwaosi materi) 5.Gladhen 6.Dhisiplin 7.Suanten gandhang (powerfull of voice). 8.Ngunjuk toya wening saderengipun sesorah 9.Ing batos nganggep namung kula ingkang mangertos NYEGAH GUGUP

6  1.Paham pamiyarsa 2.Samekta (siap) 3.Milih topik ingkang pas 4.Nguwaosi lingkungan 5.Paham pambuka, isi, saha dudutaning wicara 6.Yakin menawi sukses 7.Micara kanthi tumata NGUKUHAKEN KAPITADOSAN

7 8. Nafas kang landhung (deep breathing) 9. Kalem (tenang) 10. Konsentrasi ing underaning prakawis 11. Pados wekdal ingkang pas kangge micara. 12. Micara ingkang mantep 13. Pas pamilihing tembung 14. Suwara gandhang 15. Ningali palabaran audien boten tempuk netra Kapadosna sanesipiun, saged adhedhasar pengalaman!


Download ppt "TTM - 4. MENTAL WAJA: Kendel, kados boten ajrih CIYUT; Boten wantun blas MIYUR: Kawiwitan kendel, nanging ing wancining adicara boten wantun kekaathahen."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google