Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MATERI PERTEMUAN 9 Asas-Asas Hukum Islam  Tujuan Instruksional Umum:  Agar mahasiswa memahami Asas-Asas dalam Hukum Islam  Tujuan Instruksional Khusus:

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MATERI PERTEMUAN 9 Asas-Asas Hukum Islam  Tujuan Instruksional Umum:  Agar mahasiswa memahami Asas-Asas dalam Hukum Islam  Tujuan Instruksional Khusus:"— Transcript presentasi:

1

2 MATERI PERTEMUAN 9 Asas-Asas Hukum Islam

3  Tujuan Instruksional Umum:  Agar mahasiswa memahami Asas-Asas dalam Hukum Islam  Tujuan Instruksional Khusus:  Agar Mahasiswa dapat menjelaskan Asas-Asas Umum Hukum Islam  Agar Mahasiswa dapat menjelaskan Asas-Asas hukum dalam Hukum Pidana  Agar Mahasiswa dapat menjelaskan Asas-Asas hukum dalam Hukum Perkawinan  Agar Mahasiswa dapat menjelaskan Asas-Asas hukum dalam Hukum Kewarisan

4 Asas-Asas Umum Hukum Islam 1. Asas Keadilan Q.IV: 135, Q.V: 8, Q.XXXVIII: 26 2. Asas Kepastian Hukum Q.XVII: 15 3. Asas Kemanfaatan QII:178

5 Asas-Asas Dalam Hukum Perdata Islam 1. Asas Kebolehan 2. Asas kemaslahatan hidup 3. Asas kebebasan dan kesukarelaan 4. Asas menolak mudarat, mengambil manfaat 5. AsasKebajikan 6. Asas kekeluargaan 7. AsasAdil dan berimbang 8. Asas mendahulukan kewajiban dari hak

6 9. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain 10. Asas kemampuan berbuat 11. Asas kebebasan berusaha 12. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa 13. Asas perlindungan hak 14. Asas hak milik berfungsi sosial 15. Asas Beritikad baik harus dilindungi 16. Asas risiko dibebankan pada benda, harta, tidak pada tenaga atau pekerja 17. Asas mengatur, sebagai petunjuk 18. Asas perjanjian tertulis atau di depan saksi

7 ASAS-ASAS DALAM LAPANGAN HUKUM PIDANA 1. Asas Legalitas tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. (Q.XVII:15, Q.VI:19) 2. Asas Larangan memindahkan kesalahan pada orang lain Orang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan yang dilakukan orang lain (Q.VI:164, Q.XXXV:18, Q. LIII:38) 3. Asas Praduga tidak bersalah seseorang yang dituduh melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim menyatakan dengan tegas orang itu bersalah

8 Asas hukum perkawinan 1. Kesukarelaan 2. Persetujuan bebas kedua belah pihak 3. Kebebasan memilih 4. Kemitraan suami-isteri 5. Untuk selama-lamanya 6. Monogami terbuka

9 Asas-Asas Hukum Kewarisan 1. Ijbari 2. Bilateral 3. Individual 4. Keadilan yang berimbang 5. Akibat kematian


Download ppt "MATERI PERTEMUAN 9 Asas-Asas Hukum Islam  Tujuan Instruksional Umum:  Agar mahasiswa memahami Asas-Asas dalam Hukum Islam  Tujuan Instruksional Khusus:"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google