Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

UNGGAH – UNGGUH BASA. Unggah – ungguh yaiku tata pranataning basa miturut lungguhing tatakrama Unggah – ungguh yaiku tata pranataning basa miturut lungguhing.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "UNGGAH – UNGGUH BASA. Unggah – ungguh yaiku tata pranataning basa miturut lungguhing tatakrama Unggah – ungguh yaiku tata pranataning basa miturut lungguhing."— Transcript presentasi:

1 UNGGAH – UNGGUH BASA

2 Unggah – ungguh yaiku tata pranataning basa miturut lungguhing tatakrama Unggah – ungguh yaiku tata pranataning basa miturut lungguhing tatakrama Pangertosan

3 1. Basa ngoko’ kaperang dadi 2 yaiku a.Ngoko lugu b.Ngoko andhap/ ngoko alus --->Antya Basa ---> Basa antya 2.Basa Madya Kaperang dadi 3 yaiku : a.Madya ngoko b.Madya Krama c.Madyantara 3.Basa Krama Kaperang dadi 4 yaiku : a.Mudha Krama b.Kramantara/ krama lugu c.Wredha Krama/krama alus d.Krama Inggil e.Krama Desa

4 Unggah- ungguh basa Sing bakal dirembug ing kene mung 4 wae, 1.Ngoko lugu 2.ngoko alus, 3.krama lugu, 4.krama alus Ngoko 1)Ngoko lugu Tetembungane ngoko kabeh, ora kacampuran basa krama. Tembung aku,kowe,lan ater-ater da-,ko-,di- lan panambang –ku, -mu, -e, -ake, -ne tetep ora owah Gunane kanggo : a.bocah- karo bocah utawa kanca- karo kanca kang wis kulina b.Wong tuwa marang anak c.Ndhuwuran marang ngisoran d.Bendara marang abdi e.Guru marang murid f.Wong ngunandika

5 Tuladha:: Basa ngoko lugu  Mbak Maya, aku mbok diwarahi nggarap etung iki !  Kelas sing kosong tulung diasta ! ( salah/luput)  Akhmad Masrur, mengko gawakake laptopku mrene ya!  Dhek kapan olehmu bali saka Surabaya ?  E.. Saupama kelasku sing dadi juara 1 lomba kebersihan SMP Negeri Kajoran.  PR TIK apa wis kokgarap mau bengi ?

6 1.Wujude Tetembungane ngoko kacampuran basa krama. Sing di kramakake 1.Tembung kriya 2.Perangane awak, 3.Panganggone awak 4.Wong ka loro utawa wong katelu.

7 Supaya gampang nyinau unggah - ungguh Basa ngoko alus: Wong --- ater-ater --- Panambang -- tembung panuduh I = Aku -dak - ku iki, iku, kae II = panjenengan/ -dak - ku Sesebutan / panjenengnan / -mu Peprenahan pepeprenahan Sliramu III = Dheweke - di e Panjenengane

8 Titikane basa ngoko alus Tetembungane awujud ngoko kacampuran krama inggil kanggo wong kaloro,wong katelu kanggo ngormati

9 Kang di kramakake yaiku : 1.Wong kaloro, wong katelu1.Wong kaloro, wong katelu 2. Perangane awak2. Perangane awak 3. Panganggone awak3. Panganggone awak 4.Tembung Kriyane ( Kata Kerja)4.Tembung Kriyane ( Kata Kerja)

10 Perangane awak Ngoko krama krama inggil Alis alis imba ati manah penggalih Awak badan slira Bathuk bathuk palarapan Bokong bokong bocong Brengos brengos gumbala,rawis Cangkem cangkem tutuk Cengel cengel griwa Dhadha dhadha jaja

11 Ngoko krama krama inggil Dhengkul dhengkul jengku Dlamakan dlamakan samparan Driji driji racikan Embun-embunana embun – embunan pasundhulan Endhas sirah mustaka Epek-epek epek-epek tapak asta Geger geger pengkeran Gelung gelung ukel Githok(cengel) githok griwa

12 Panganggone awak Ngoko krama krama inggil Anggo angge agem Bantal bantal kajang Cundhuk cundhuk sangsangan Dandan dandan busana Gelung gelung ngukel Gelang binggel binggel Gelangan binggelan binggelan Iket iket destar

13 Ngoko krama krama inggil Jarit sinjang nyamping Jungkat serat pethat Kathok kathok lancing Kacamata kacamripat kaca tingal Kalung kalungsangsangan Kemul kemul singep Klambi rasukan ageman Kelut kelut samparan Kemben kemben kesemekan Sabuk sabukpaningset

14 Tembung kriya Ngoko Krama madya Krama inggil Ambung ambung aras Anak-anak anak-anak peputra Mangkat kesah tindak Buwang bucal kendhang Bebuwangbebucal bobotan Carita cariyos cariyos Cawis cawis caos

15 Ngoko Krama madya Krama inggil Caturan wicanten ngendikan Cekel nyepeng ngasta Cukur cukur paras Cundhuk cundhuk sangsangan Cucul cucul lukar Clathu wicanten ngendika Dandan dandan busana Deleng ningali mirsani/mriksa

16 Basane krama kabeh ora kacampuran krama inggil. Digunakake kanggo: 1.Murid marang guru 2. Ngisoran marang ndhuwuran 3.Abdi marang bendarane 4. Bocah cilik /enom marang wong tuwa 5. Wong sing durung patekna tepung/ kulina

17 Mudha Krama Basa kang luwes kanggo sadhengah wong sing dijak guneman di ajeni, awake dhewe di asorake. Basane wong enom marang wong tuwa

18 Supaya gampang nyinau unggah – ungguh basa kang dikramakake yaiku : Basa Krama lugu: Wong ater-ater panambang I =aku= kula dak=kula ku = kula II = Kowe – sampeyan ko = panjenengan/ mu = panje - /panjenengan sampeyan jenengan III=Dheweke-piyam- di = dipun e - ipun bakipun bakipun Tembung panuduh iki, iku, kae dadi punika Basa Krama lugu, tembung – tembunge krama kabeh,ora kacampuran basa krama inggil.

19 Tuladha basa mudha krama 1. Bapak punika wonten tamu 2. Inggih, temtunipun damel kejotipun Bapak sekaliyan

20 Krama alus/ Krama inggil Tetembungane krama kabeh kacampuran krama inggil tumrap wong sing diajak guneman. Sing dikramakake inggil yaiku : 1.Wong kaloro, katelu 2.Perangane awak 3.Panganggone awak 4.Tembung kriya

21 Krama alus/ Krama inggil Ang ka NgokoKrama Indonesia 1sijisetunggalsatu 2lorokalihdua 3telutiga 4papatsekawanempat 5limagangsallima 6enem enam 7pitu tujuh

22 Ang ka NgokoKrama Indonesia 8wolu delapan 9sanga sembilan 10sepuluhsedasasepuluh 11sewelas sebelas 12rolaskalih welasdua belas 13telulastiga welastiga belas 14patbelassekawan welasempat belas 15limalasgangsal welaslima belas

23 16nembelas enam belas 17pitulas tujuh belas 18wolulas delapan belas 19sangalas sembilan belas 20rongpuluhkalih dasadua puluh 21selikur dua puluh satu 22rolikurkalih likurdua puluh dua 23telu likurtiga likurdua puluh tiga 24patlikursekawan likurdua puluh empat 25selaweselangkungdua puluh lima 26nemlikur dua puluh enam 27pitu likur dua puluh tujuh

24 28wolu likur dua puluh delapan 29sanga likur dua puluh sembilan 30telung puluhtigang dasatiga puluh 31telung puluh siji tigang dasa setunggal tiga puluh satu 32telung puluh lorotigang dasa kalihtiga puluh dua 40patang puluhsekawan dasaempat puluh 41patang puluh siji sekawan dasa setunggal empat puluh satu 42patang puluh lorosekawan dasa kalihempat puluh dua 50seket lima puluh

25 51seket sijiseket setunggallima puluh satu 52seket loroseket kalihlima puluh dua 60sewidak enam puluh 61sewidak siji sewidak setunggal enam puluh satu 62sewidak lorosewidak kalihenam puluh dua 70pitung puluhpitung dasatujuh puluh 71 pitung puluh siji pitung dasa setunggal tujuh puluh satu 72 pitung puluh loro pitung dasa kalihtujuh puluh dua

26 80wolung puluhwolung dasadelapan puluh 81 wolung puluh siji wolung dasa setunggal delapan puluh satu 82 wolung puluh loro wolung dasa kalihdelapan puluh dua 90sangang puluhsangang dasasembilan puluh 91 sangang puluh siji sangang dasa setunggal sembilan puluh satu 92 sangang puluh loro sangang dasa kalih sembilan puluh dua 100satus seratus

27 101satus sijisatus setunggalseratus satu 102satus lorosatus kalihseratus dua 200rong atuskalih atusdua ratus 201rong atus siji kalih atus setunggal dua ratus satu 202rong atus lorokalih atus kalihdua ratus dua 300telung atustigang atustiga ratus 301telung atus siji tigang atus setunggal tiga ratus satu 302 telung atus loro tigang atus kalihtiga ratus dua

28 400patang atussekawan atusempat ratus 401patang atus siji sekawan atus setunggal empat ratus satu 402patang atus lorosekawan atus kalihempat ratus dua 500limang atusgangsal atuslima ratus 501limang atus siji gangsal atus setunggal lima ratus satu 502limang atus lorogangsal atus kalihlima ratus dua 600nem atus enam ratus 601nem atus sijinem atus setunggalenam ratus satu 602nem atus loronem atus kalihenam ratus dua 700pitung atus tujuh ratus 701pitung atus siji pitung atus setunggal tujuh ratus satu

29 702 pitung atus loro pitung atus kalih tujuh ratus dua 800wolung atus delapan ratus 801 wolung atus siji wolung atus setunggal delapan ratus satu 802 wolung atus loro wolung atus kalih delapan ratus dua 900 sangang atus sembilan ratus 901 sangang atus siji sangang atus setunggal sembilan ratus satu

30 902 sangang atus loro sangang atus kalihsembilan ratus dua 1000sewu seribu 1001sewu sijisewu setunggalseribu satu 1002sewu lorosewu kalihseribu dua 1010sewu sepuluhsewu sedasaseribu sepuluh 1011sewu sewelas seribu sebelas 1020sewu rong puluhsewu kalih dasaseribu dua puluh 1021sewu selikur seribu dua puluh satu

31 LATIHAN: Angka-angka ing ngisor iki tulisen nganggo basa Ngoko lan Krama. (Angka-angka di bawah ini tulislah dengan memakai bahasa Ngoko dan Krama. ) 1.29 =.... (Ng); …. (Kr); dua puluh sembilan (Ind). 2.57 = …. (Ng); …. (Kr); lima puluh tujuh (Ind). 3.65 =.… (Ng); …. (Kr); enam puluh lima (Ind). 4.115 = ….(Ng); …. (Kr); seratus lima belas (Ind).

32 Kunci latihan Kunci latihan: Angka-angka ing ngisor iki tulisen nganggo basa Ngoko lan Krama. (Angka-angka di bawah ini tulislah dengan memakai bahasa Ngoko dan Krama. ) 29 = sanga likur (Ng); sanga likur (Kr); dua puluh sembilan (Ind). 57 = seket pitu (Ng); seket pitu (Kr); lima puluh tujuh (Ind). 65 = sewidak lima (Ng); sewidak gangsal (Kr); enam puluh lima (Ind). 115 = satus limalas (Ng); satus gangsal welas (Kr); seratus lima belas (Ind).

33 232 = rong atus telung puluh loro (Ng); kalih atus tigang dasa kalih (Kr); dua ratus tiga puluh dua (Ind). 411= patang atus sewelas (Ng); ….(Kr); empat ratus sebelas (Ind). 601 = nem atus siji (Ng); … (Kr); enam ratus satu (Ind). 809 = wolung atus sanga (Ng); …. (Kr); delapan ratus sembilan (Ind). 1011 = sewu sewelas (Ng); …. (Kr); seribu sebelas (Ind). 1117 = sewu satus pitulas (Ng); …. (Kr); seribu seratus tujuh belas Katrangan : Ng = ngoko, Kr = krama

34 Kunci wangsulan 232 = rong atus telung puluh loro (Ng); kalih atus tigang dasa kalih (Kr); dua ratus tiga puluh dua (Ind). 411= petang atus sewelas (Ng); sekawan atus sewelas (Kr); empat ratus sebelas (Ind). 601 = nem atus siji (Ng); nem atus setunggal (Kr); enam ratus satu (Ind). 809 = wolung atus sanga (Ng); wolung atus sanga (Kr); delapan ratus sembilan (Ind). 1011 = sewu sewelas (Ng); sewu sewelas (Kr); seribu sebelas (Ind). 1117 = sewu satus pitulas (Ng); sewu satus pitulas (Kr); seribu seratus tujuh belas Katrangan : Ng = ngoko, Kr = krama

35 Semanten Matur nuwun

36 Basa Jawa Madya Basa Jawa Madya kuwi tataran jroning undha-usuk basa Jawa, sakdhuwuré tataran Basa Jawa Ngoko nanging sangisoré Basa Jawa Krama. Basa Jawa tataran Krama Madya iki dipérang dadi lima, yakuwi Madya Krama, Madyantara, Mudha Krama, Kramantara, lan Wredha Krama.Basa Jawa NgokoBasa Jawa Krama Fasilitas-fasilitas yang ada diatas juga sangat mendukung pengembangan bahan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Permainan penyapu ranjau (mine sweep) misalnya dapat dipakai untuk memfasilitasi pembelajaran kosa kata, sistem verba bahasa Indonesia atau pembelajaran kata depan.Fasilitas-fasilitas yang ada diatas juga sangat mendukung pengembangan bahan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Permainan penyapu ranjau (mine sweep) misalnya dapat dipakai untuk memfasilitasi pembelajaran kosa kata, sistem verba bahasa Indonesia atau pembelajaran kata depan.

37 Basa madya krama Basa Jawa Madya kuwi tataran jroning undha-usuk basa Jawa, sakdhuwuré tataran Basa Jawa Ngoko nanging sangisoré Basa Jawa Krama. Basa Jawa tataran Krama Madya iki dipérang dadi lima, yakuwi Madya Krama, Madyantara, Mudha Krama, Kramantara, lan Wredha Krama.Basa Jawa NgokoBasa Jawa Krama Basa Madya Ngoko punika tembung-tembungipun saking basa Madya nanging dipuncampuri sawetawis tembung saking basa Ngoko ingkang mboten wonten tembung madyanipun. Basa punika taksih biasa dipun anggé déning tiyang dhusun utawi tiyang- tiyang pagunungan. Ciri-cirinipun:tiyangdhusunpagunungan

38 Ciri-cirinipun basa madya ngoko Aku, dados kula Kowé, dipunéwahi dados dika Ater-ater tak- dipunéwahi dados kula Ater-ater ko- dipunéwahi dadi dika Ater-ater di- mboten éwah Tuladha: A:”Dika niku klebu beja, olehe panen pari mboten enten sing gabug, samang napake ta?” B: "Pundi woh-wohané sing becik-becik niku?" A: "Niku napa kirang becik?"

39 Basa madya ngoko digunakake Kanggone Basa Madya Ngoko iku lumrahe : Bakul padha bakul Priyayi marang sor-sorane Tuladha : Dika niku klebu beja, olehe panen pari mboten enten sing gabug, samang napake ta? Pundi woh-wohané sing becik-becik niku? Niku napa kirang becik?

40 Madya Krama Madya Krama iki biasa dianggo déning wong padésan marang wong liya sing dianggep luwih tuwa utawa kinurmatan.padésantuwa Ciri-ciriné antara liya: Aku, diowahi dadi kula Kowé, diowahi dadi sampéyan, samang Ater-ater tak-, diowahi dadi kulaAter-ater Ater-ater ko-, diowahi dadi samang, mang Panambang -ku, diowahi dadi kulaPanambang Panambang -mu, diowahi dadi sampéyan, samang Panambang -e tetep ora owah

41 Tuladha Madya Krama (A migunakaké basa mdya ngoko, B migunakaké basa madya krama). A: "É, Yu nggéndhong lurik, ndika mandheg sedhéla". B: "Napa, ajeng tumbas?" A: "Wong ngendheg nèk mboten ajeng tuku ajeng napa?" B: "Engga ta mang milih. Dagangan kula saé-saé".

42 Tuladha Madya Krama Tuladha: (A migunakaké basa mdya ngoko, B migunakaké basa madya krama). A: "É, Yu nggéndhong lurik, ndika mandheg sedhéla". B: "Napa, ajeng tumbas?" A: "Wong ngendheg nèk mboten ajeng tuku ajeng napa?" B: "Engga ta mang milih. Dagangan kula saé-saé".

43 Madyantara.. Basa Jawa Madyantara iki tembung tembungé diwangun saka basa Madya Krama, ananging tembung-tembung sing ditujokaké marang wong sing diajak wicara diowahi dadi krama inggil. Tataran basa Madyantara iki biyèn dianggo déning priyayi cilik marang garwané, nanging saiki wis arang banget dianggo.basapriyayi Ciri-ciriné antara liya: Aku, diowahi dadi kula Kowé, diowahi dadi sampéyan utawa samang Ater-ater tak-, diowahi dadi kulaAter-ater Ater-ater ko-, diowahi dadi samang, mang Ater-ater di-, tetep ora owah.

44 Tuladha Madyantara Tuladha; (A Ibuné B Kula) A: "Wetonku tumbuk umur 33 taun, slametané apa wis kok pikir?" B: "Rak siyos bénjing tanggal 7, wulan Rabingulakir ngajeng niki ta?"wulan A: "Iya". B: "Saniki tanggal ping 27, taksih kirang 10 dalu". A: "Rak ya wis cedhak".

45 Madyantara digunakake Wong padesan marang wong liya kang dianggep luwih tuwa utawa kinurmatan Padha-padha priyayi sing wis kulina Bojone priyayi marang sing lanang (yen durung kulina) Priyayi marang sanake tuwa kang luwih asor Tuladha : Sampeyan niku pripun ta mas, seprika-sepriki kok boten enten sudane A migunakaké Basa Madya Ngoko, B migunakaké Basa Madya Krama. A : “É, Yu nggéndhong lurik, ndika mandheg sedhéla”. B : “Napa, ajeng tumbas?” A : “Wong ngendheg nèk mboten ajeng tuku ajeng napa?” B : “Engga ta mang milih. Dagangan kula saé-saé”.

46 CEKAP SEMANTEN Jenang sela wader kalen sesondheran Apuranta yen wonten lepat kawula


Download ppt "UNGGAH – UNGGUH BASA. Unggah – ungguh yaiku tata pranataning basa miturut lungguhing tatakrama Unggah – ungguh yaiku tata pranataning basa miturut lungguhing."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google