Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

UNGGAH – UNGGUH BASA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "UNGGAH – UNGGUH BASA."— Transcript presentasi:

1 UNGGAH – UNGGUH BASA

2 Cengkorongan unggah-ungguh basa
Pangertosan Unggah – ungguh yaiku tata pranataning basa miturut lungguhing tatakrama Cengkorongan unggah-ungguh basa

3 1. Basa ngoko’ kaperang dadi 2 yaiku Ngoko lugu Ngoko andhap/ ngoko alus --->Antya Basa ---> Basa antya Basa Madya Kaperang dadi 3 yaiku : Madya ngoko Madya Krama Madyantara Basa Krama Kaperang dadi 4 yaiku : Mudha Krama Kramantara/ krama lugu Wredha Krama/krama alus Krama Inggil Krama Desa

4 Unggah- ungguh basa Sing bakal dirembug ing kene mung 4 wae, 1
Unggah- ungguh basa Sing bakal dirembug ing kene mung 4 wae, 1.Ngoko lugu 2.ngoko alus, 3.krama lugu , 4.krama alus Ngoko Ngoko lugu Tetembungane ngoko kabeh, ora kacampuran basa krama. Tembung aku,kowe,lan ater-ater da-,ko-,di- lan panambang –ku, -mu, -e, -ake, -ne tetep ora owah Gunane kanggo : bocah- karo bocah utawa kanca- karo kanca kang wis kulina Wong tuwa marang anak Ndhuwuran marang ngisoran Bendara marang abdi Guru marang murid Wong ngunandika

5 Tuladha:: Basa ngoko lugu
Mbak Maya, aku mbok diwarahi nggarap etung iki ! Kelas sing kosong tulung diasta ! ( salah/luput) Akhmad Masrur , mengko gawakake laptopku mrene ya! Dhek kapan olehmu bali saka Surabaya ? E.. Saupama kelasku sing dadi juara 1 lomba kebersihan SMP Negeri Kajoran. PR TIK apa wis kokgarap mau bengi ?

6 Ngoko alus . Tembung kriya Perangane awak, Panganggone awak
Wujude Tetembungane ngoko kacampuran basa krama. Sing di kramakake Tembung kriya Perangane awak, Panganggone awak Wong ka loro utawa wong katelu .

7 Supaya gampang nyinau unggah - ungguh
Basa ngoko alus: Wong ater-ater Panambang -- tembung panuduh I = Aku dak ku iki, iku , kae II = panjenengan/ -dak ku Sesebutan / panjenengnan / -mu Peprenahan pepeprenahan Sliramu III = Dheweke di e Panjenengane

8 Titikane basa ngoko alus
Tetembungane awujud ngoko kacampuran krama inggil kanggo wong kaloro,wong katelu kanggo ngormati

9 Kang di kramakake yaiku :
1.Wong kaloro, wong katelu 2. Perangane awak 3. Panganggone awak 4.Tembung Kriyane ( Kata Kerja)

10 Perangane awak Ngoko krama krama inggil Alis alis imba
ati manah penggalih Awak badan slira Bathuk bathuk palarapan Bokong bokong bocong Brengos brengos gumbala,rawis Cangkem cangkem tutuk Cengel cengel griwa Dhadha dhadha jaja

11 Ngoko krama krama inggil
Dhengkul dhengkul jengku Dlamakan dlamakan samparan Driji driji racikan Embun-embunana embun – embunan pasundhulan Endhas sirah mustaka Epek-epek epek-epek tapak asta Geger geger pengkeran Gelung gelung ukel Githok(cengel) githok griwa

12 Panganggone awak Ngoko krama krama inggil Anggo angge agem
Bantal bantal kajang Cundhuk cundhuk sangsangan Dandan dandan busana Gelung gelung ngukel Gelang binggel binggel Gelangan binggelan binggelan Iket iket destar

13 Ngoko krama krama inggil
Jarit sinjang nyamping Jungkat serat pethat Kathok kathok lancing Kacamata kacamripat kaca tingal Kalung kalung sangsangan Kemul kemul singep Klambi rasukan ageman Kelut kelut samparan Kemben kemben kesemekan Sabuk sabuk paningset

14 Tembung kriya Ngoko Krama madya Krama inggil Ambung ambung aras
Anak-anak anak-anak peputra Mangkat kesah tindak Buwang bucal kendhang Bebuwang bebucal bobotan Carita cariyos cariyos Cawis cawis caos

15 Ngoko Krama madya Krama inggil
Caturan wicanten ngendikan Cekel nyepeng ngasta Cukur cukur paras Cundhuk cundhuk sangsangan Cucul cucul lukar Clathu wicanten ngendika Dandan dandan busana Deleng ningali mirsani/mriksa

16 BASA KRAMA Basane krama kabeh ora kacampuran krama inggil.
Digunakake kanggo: 1.Murid marang guru 2. Ngisoran marang ndhuwuran 3.Abdi marang bendarane 4. Bocah cilik /enom marang wong tuwa 5. Wong sing durung patekna tepung/ kulina

17 Mudha Krama Basa kang luwes kanggo sadhengah wong sing dijak guneman di ajeni, awake dhewe di asorake. Basane wong enom marang wong tuwa

18 Supaya gampang nyinau unggah – ungguh basa kang dikramakake yaiku :
Basa Krama lugu: Wong ater-ater panambang I =aku= kula dak=kula ku = kula II = Kowe – sampeyan ko = panjenengan/ mu = panje - /panjenengan sampeyan jenengan III=Dheweke-piyam di = dipun e - ipun bakipun Tembung panuduh iki, iku, kae dadi punika Basa Krama lugu, tembung – tembunge krama kabeh,ora kacampuran basa krama inggil.

19 Tuladha basa mudha krama
1. Bapak punika wonten tamu 2. Inggih, temtunipun damel kejotipun Bapak sekaliyan

20 Krama alus/ Krama inggil
Tetembungane krama kabeh kacampuran krama inggil tumrap wong sing diajak guneman. Sing dikramakake inggil yaiku : Wong kaloro, katelu Perangane awak Panganggone awak Tembung kriya

21 Krama alus/ Krama inggil
Angka Ngoko Krama Indonesia 1 siji setunggal satu 2 loro kalih dua 3 telu tiga 4 papat sekawan empat 5 lima gangsal 6 enem enam 7 pitu tujuh

22 Angka Ngoko Krama Indonesia 8 wolu delapan 9 sanga sembilan 10 sepuluh sedasa 11 sewelas sebelas 12 rolas kalih welas dua belas 13 telulas tiga welas tiga belas 14 patbelas sekawan welas empat belas 15 limalas gangsal welas lima belas

23 16 nembelas enam belas 17 pitulas tujuh belas 18 wolulas delapan belas 19 sangalas sembilan belas 20 rongpuluh kalih dasa dua puluh 21 selikur dua puluh satu 22 rolikur kalih likur dua puluh dua 23 telu likur tiga likur dua puluh tiga 24 patlikur sekawan likur dua puluh empat 25 selawe selangkung dua puluh lima 26 nemlikur dua puluh enam 27 pitu likur dua puluh tujuh

24 28 wolu likur dua puluh delapan 29 sanga likur dua puluh sembilan 30 telung puluh tigang dasa tiga puluh 31 telung puluh siji tigang dasa setunggal tiga puluh satu 32 telung puluh loro tigang dasa kalih tiga puluh dua 40 patang puluh sekawan dasa empat puluh 41 patang puluh siji sekawan dasa setunggal empat puluh satu 42 patang puluh loro sekawan dasa kalih empat puluh dua 50 seket lima puluh

25 51 seket siji seket setunggal lima puluh satu 52 seket loro seket kalih lima puluh dua 60 sewidak enam puluh 61 sewidak siji sewidak setunggal enam puluh satu 62 sewidak loro sewidak kalih enam puluh dua 70 pitung puluh pitung dasa tujuh puluh 71 pitung puluh siji pitung dasa setunggal tujuh puluh satu 72 pitung puluh loro pitung dasa kalih tujuh puluh dua

26 80 wolung puluh wolung dasa delapan puluh 81 wolung puluh siji wolung dasa setunggal delapan puluh satu 82 wolung puluh loro wolung dasa kalih delapan puluh dua 90 sangang puluh sangang dasa sembilan puluh 91 sangang puluh siji sangang dasa setunggal sembilan puluh satu 92 sangang puluh loro sangang dasa kalih sembilan puluh dua 100 satus seratus

27 101 satus siji satus setunggal seratus satu 102 satus loro satus kalih seratus dua 200 rong atus kalih atus dua ratus 201 rong atus siji kalih atus setunggal dua ratus satu 202 rong atus loro kalih atus kalih dua ratus dua 300 telung atus tigang atus tiga ratus 301 telung atus siji tigang atus setunggal tiga ratus satu 302 telung atus loro tigang atus kalih tiga ratus dua

28 400 patang atus sekawan atus empat ratus 401 patang atus siji sekawan atus setunggal empat ratus satu 402 patang atus loro sekawan atus kalih empat ratus dua 500 limang atus gangsal atus lima ratus 501 limang atus siji gangsal atus setunggal lima ratus satu 502 limang atus loro gangsal atus kalih lima ratus dua 600 nem atus enam ratus 601 nem atus siji nem atus setunggal enam ratus satu 602 nem atus loro nem atus kalih enam ratus dua 700 pitung atus tujuh ratus 701 pitung atus siji pitung atus setunggal tujuh ratus satu

29 702 pitung atus loro pitung atus kalih tujuh ratus dua 800 wolung atus delapan ratus 801 wolung atus siji wolung atus setunggal delapan ratus satu 802 wolung atus loro wolung atus kalih delapan ratus dua 900 sangang atus sembilan ratus 901 sangang atus siji sangang atus setunggal sembilan ratus satu

30 902 sangang atus loro sangang atus kalih sembilan ratus dua 1000 sewu seribu 1001 sewu siji sewu setunggal seribu satu 1002 sewu loro sewu kalih seribu dua 1010 sewu sepuluh sewu sedasa seribu sepuluh 1011 sewu sewelas seribu sebelas 1020 sewu rong puluh sewu kalih dasa seribu dua puluh 1021 sewu selikur seribu dua puluh satu

31 LATIHAN: Angka-angka ing ngisor iki tulisen nganggo basa Ngoko lan Krama. (Angka-angka di bawah ini tulislah dengan memakai bahasa Ngoko dan Krama. ) 1.29 = (Ng); …. (Kr); dua puluh sembilan (Ind). 2.57 = …. (Ng); …. (Kr); lima puluh tujuh (Ind). 3.65 = .… (Ng); …. (Kr); enam puluh lima (Ind). 4.115 = ….(Ng); …. (Kr); seratus lima belas (Ind).

32 Kunci latihan: Angka-angka ing ngisor iki tulisen nganggo basa Ngoko lan Krama. (Angka-angka di bawah ini tulislah dengan memakai bahasa Ngoko dan Krama. ) 29 = sanga likur (Ng); sanga likur (Kr); dua puluh sembilan (Ind). 57 = seket pitu (Ng); seket pitu (Kr); lima puluh tujuh (Ind). 65 = sewidak lima (Ng); sewidak gangsal (Kr); enam puluh lima (Ind). 115 = satus limalas (Ng); satus gangsal welas (Kr); seratus lima belas (Ind).

33 411= patang atus sewelas (Ng); ….(Kr); empat ratus sebelas (Ind).
232 = rong atus telung puluh loro (Ng); kalih atus tigang dasa kalih (Kr); dua ratus tiga puluh dua (Ind). 411= patang atus sewelas (Ng); ….(Kr); empat ratus sebelas (Ind). 601 = nem atus siji (Ng); … (Kr); enam ratus satu (Ind). 809 = wolung atus sanga (Ng); …. (Kr); delapan ratus sembilan (Ind). 1011 = sewu sewelas (Ng); …. (Kr); seribu sebelas (Ind). 1117 = sewu satus pitulas (Ng); …. (Kr); seribu seratus tujuh belas Katrangan : Ng = ngoko, Kr = krama

34 Kunci wangsulan 232 = rong atus telung puluh loro (Ng); kalih atus tigang dasa kalih (Kr); dua ratus tiga puluh dua (Ind). 411= petang atus sewelas (Ng); sekawan atus sewelas (Kr); empat ratus sebelas (Ind). 601 = nem atus siji (Ng); nem atus setunggal (Kr); enam ratus satu (Ind). 809 = wolung atus sanga (Ng); wolung atus sanga (Kr); delapan ratus sembilan (Ind). 1011 = sewu sewelas (Ng); sewu sewelas (Kr); seribu sebelas (Ind). 1117 = sewu satus pitulas (Ng); sewu satus pitulas (Kr); seribu seratus tujuh belas Katrangan : Ng = ngoko, Kr = krama

35 Semanten Matur nuwun

36 Basa Jawa Madya Fasilitas-fasilitas yang ada diatas juga sangat mendukung pengembangan bahan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Permainan penyapu ranjau (mine sweep) misalnya dapat dipakai untuk memfasilitasi pembelajaran kosa kata, sistem verba bahasa Indonesia atau pembelajaran kata depan. Basa Jawa Madya kuwi tataran jroning undha-usuk basa Jawa, sakdhuwuré tataran Basa Jawa Ngoko nanging sangisoré Basa Jawa Krama. Basa Jawa tataran Krama Madya iki dipérang dadi lima, yakuwi Madya Krama, Madyantara, Mudha Krama, Kramantara, lan Wredha Krama.

37 Basa madya krama Basa Madya Ngoko punika tembung-tembungipun saking basa Madya nanging dipuncampuri sawetawis tembung saking basa Ngoko ingkang mboten wonten tembung madyanipun. Basa punika taksih biasa dipun anggé déning tiyang dhusun utawi tiyang-tiyang pagunungan. Ciri-cirinipun: Basa Jawa Madya kuwi tataran jroning undha-usuk basa Jawa, sakdhuwuré tataran Basa Jawa Ngoko nanging sangisoré Basa Jawa Krama. Basa Jawa tataran Krama Madya iki dipérang dadi lima, yakuwi Madya Krama, Madyantara, Mudha Krama, Kramantara, lan Wredha Krama.

38 Ciri-cirinipun basa madya ngoko
Aku, dados kula Kowé, dipunéwahi dados dika Ater-ater tak- dipunéwahi dados kula Ater-ater ko- dipunéwahi dadi dika Ater-ater di- mboten éwah Tuladha: A:”Dika niku klebu beja, olehe panen pari mboten enten sing gabug, samang napake ta?” B: "Pundi woh-wohané sing becik-becik niku?" A: "Niku napa kirang becik?"

39 Basa madya ngoko digunakake
Kanggone Basa Madya Ngoko iku lumrahe : Bakul padha bakul Priyayi marang sor-sorane Tuladha : Dika niku klebu beja, olehe panen pari mboten enten sing gabug, samang napake ta? Pundi woh-wohané sing becik-becik niku? Niku napa kirang becik?

40 Madya Krama Madya Krama iki biasa dianggo déning wong padésan marang wong liya sing dianggep luwih tuwa utawa kinurmatan. Ciri-ciriné antara liya: Aku, diowahi dadi kula Kowé, diowahi dadi sampéyan, samang Ater-ater tak-, diowahi dadi kula Ater-ater ko-, diowahi dadi samang, mang Panambang -ku, diowahi dadi kula Panambang -mu, diowahi dadi sampéyan, samang Panambang -e tetep ora owah

41 Tuladha Madya Krama (A migunakaké basa mdya ngoko, B migunakaké basa madya krama). A: "É, Yu nggéndhong lurik, ndika mandheg sedhéla". B: "Napa, ajeng tumbas?" A: "Wong ngendheg nèk mboten ajeng tuku ajeng napa?" B: "Engga ta mang milih. Dagangan kula saé-saé".

42 Tuladha Madya Krama Tuladha: (A migunakaké basa mdya ngoko, B migunakaké basa madya krama). A: "É, Yu nggéndhong lurik, ndika mandheg sedhéla". B: "Napa, ajeng tumbas?" A: "Wong ngendheg nèk mboten ajeng tuku ajeng napa?" B: "Engga ta mang milih. Dagangan kula saé-saé".

43 Madyantara . Basa Jawa Madyantara iki tembung tembungé diwangun saka basa Madya Krama, ananging tembung-tembung sing ditujokaké marang wong sing diajak wicara diowahi dadi krama inggil. Tataran basa Madyantara iki biyèn dianggo déning priyayi cilik marang garwané, nanging saiki wis arang banget dianggo. Ciri-ciriné antara liya: Aku, diowahi dadi kula Kowé, diowahi dadi sampéyan utawa samang Ater-ater tak-, diowahi dadi kula Ater-ater ko-, diowahi dadi samang, mang Ater-ater di-, tetep ora owah.

44 Tuladha Madyantara Tuladha; (A Ibuné B Kula)
A: "Wetonku tumbuk umur 33 taun, slametané apa wis kok pikir?" B: "Rak siyos bénjing tanggal 7, wulan Rabingulakir ngajeng niki ta?" A: "Iya". B: "Saniki tanggal ping 27, taksih kirang 10 dalu". A: "Rak ya wis cedhak".

45 Madyantara digunakake
Wong padesan marang wong liya kang dianggep luwih tuwa utawa kinurmatan Padha-padha priyayi sing wis kulina Bojone priyayi marang sing lanang (yen durung kulina) Priyayi marang sanake tuwa kang luwih asor Tuladha : Sampeyan niku pripun ta mas, seprika-sepriki kok boten enten sudane A migunakaké Basa Madya Ngoko, B migunakaké Basa Madya Krama. A : “É, Yu nggéndhong lurik, ndika mandheg sedhéla”. B : “Napa, ajeng tumbas?” A : “Wong ngendheg nèk mboten ajeng tuku ajeng napa?” B : “Engga ta mang milih. Dagangan kula saé-saé”.

46 Jenang sela wader kalen sesondheran Apuranta yen wonten lepat kawula
CEKAP SEMANTEN Jenang sela wader kalen sesondheran Apuranta yen wonten lepat kawula


Download ppt "UNGGAH – UNGGUH BASA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google