Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pertemuan 11 Matakuliah: E0722 – Menulis Karakter Tahun: 2008.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pertemuan 11 Matakuliah: E0722 – Menulis Karakter Tahun: 2008."— Transcript presentasi:

1 Pertemuan 11 Matakuliah: E0722 – Menulis Karakter Tahun: 2008

2 Bina Nusantara University 2 偏旁 名称例子 人人字头给、全、河 彡三撇儿 (sānpiěr) 形、参、须 门门字框们、问、闻

3 Bina Nusantara University 3 偏旁 名称例子 王王字旁儿 (wángzìpángr) 斜玉旁儿 (xiéyùpángr) 玩、珍、班 刂立刀旁儿 (lìdāopángr) 立刀儿 (lìdāor) 列、别、剑 人人字头茶、余、欢 走走字旁起、赶、趋

4 Bina Nusantara University 4 偏旁 名称例子 米米字旁儿 (mǐzìpángr) 粉、料、粮 礻示字旁儿 (shìzìpángr) 示补儿 (shìbǔr) 礼、社、祖 冫两点水儿 (liǎngdiǎnshuǐr) 次、冷、准

5 Bina Nusantara University 5 偏旁 名称例子 饣食字旁儿 (shízìpángr) 饮、饲、饰 癶登字头儿 (dēngzìtóur) 癸、登、凳 足字旁儿 (zúzìpángr) 跃、距、蹄

6 Bina Nusantara University 6 Pembentukan Hanzi dari Radikal 饣 ( 食字旁 : makanan)

7 Bina Nusantara University 7

8 8

9 9

10 10 Pembentukan Hanzi dari Radikal 犭 ( 反犬旁 : binatang )

11 Bina Nusantara University 11 Urutan Guratan

12 Bina Nusantara University 12 Urutan Guratan

13 Bina Nusantara University 13 Urutan Guratan


Download ppt "Pertemuan 11 Matakuliah: E0722 – Menulis Karakter Tahun: 2008."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google