Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 Pertemuan > > Matakuliah: >/ > Tahun: > Versi: >

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 Pertemuan > > Matakuliah: >/ > Tahun: > Versi: >"— Transcript presentasi:

1 1 Pertemuan > > Matakuliah: >/ > Tahun: > Versi: >

2 2 Learning Outcomes Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : >

3 3 Outline Materi Kosa Kata Hanyu Pinyin Tata Bahasa Cerita Peribahasa

4 4 > 醉 zuì 黑黝黝 hēiyōuyōu 无可奈何 wǘkěnàihé 串 chuàn 自卫 zìwèi 语无伦次 yǔwúlúncì 稍 shāo 镇静 zhēnjìng

5 5 > 不觉 bùjué 差点儿 chàdiǎnr 归 guī 便道 biàndào 踌躇 chóuchú 冲 chōng 一股脑儿 yīgǔnǎor 蹲 dūn

6 6 > 愣 lèng 眨 zhǎ 夜班 yèbān 招呼 zhāohu 难为情 nánwéiqíng 随即 suíjí 多心 duōxīn 格外 géwài 耀眼 yàoyǎn

7 7 > 陈静心理却紧张起来( “ 起来 1 ” ) “…… 起来,趋向补语。可紧跟在形容词 和动词后面,引申义为某种状态开始发 展,而且程度还在继续加深,或某种动 作开始进行,并且还在继续进行。 例如: 1. 不知为什么,他们说着说着就笑起来了。 2. 你提到画儿,我才想起来了。

8 8 > 不信归不信 “ 归 ” ,动词。用在相同的动词、形容词、 名词或动词、形容词、名词性结构中 间,表示让步,有 “ 虽然 ” 的意思。 例如: 1. 老乡归老乡,该多少钱一斤你就卖我多少钱一 斤。 2. 你们之间有意见归有意见,可不要影响工作。

9 9 > http://www.21child.com/thyy/cygs./cygs23. htm 三顾茅庐 东汉末年,刘备请隐居在隆中(湖北襄阳 附近)草舍的诸葛亮出来运筹划策,去了 三次才见到。后用来泛指诚心诚意一再邀 请。

10 10 > 生词 串稍差点儿一股脑儿 愣多心难为情格外 语法 起来归 成语故事 三顾茅庐


Download ppt "1 Pertemuan > > Matakuliah: >/ > Tahun: > Versi: >"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google