Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KPS 5042 SEKOLAH DAN MASYARAKAT

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KPS 5042 SEKOLAH DAN MASYARAKAT"— Transcript presentasi:

1 KPS 5042 SEKOLAH DAN MASYARAKAT
TAJUK : MOBILITI SOSIAL AHLI KUMPULAN: NOR LELA MOHD BASRI L NORHAYATI MOHD IDRIS L MASNIZA MOHD YUSOFF L NURAHANIAH MOHD L NURUL AJMAL HARUN L

2 PENGENALAN Mobiliti sosial bermaksud pergerakan individu atau kumpulan antara kedudukan yang berbeza dalam hieraki stratifikasi sosial masyarakat. Mobiliti sosial adalah peluang yang diberikan kepada status sosial seseorang untuk menaikkan taraf diri daripada tahap yang rendah ke aras yang lebih baik Menurut pandangan fungsionalisme, pendidikan mempunyai peranan penting sebagai alat mobiliti sosial. Ianya berkait rapat dengan stratifikasi sosial. Paul B. Horton mentakrifkan mobiliti sosial sebagai gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain Kimball Young dan Raymond W. Mack pula lebih kepada struktur sosial yang melihat wujudnya pola-pola yang mengatur kelompok sosial berkenaan

3 TERBAHAGI KEPADA 2 IAITU:
1) Mobiliti Menegak 2) Mobiliti Mendatar

4 MOBILITI MENEGAK pergerakan seseorang dari satu kedudukan sosial kepada yang lain dalam status yang sama mempunyai dua bentuk yang utama iaitu : 1) Masuk ke dalam kedudukan yang lebih tinggi Individu-individu yang mempunyai kedudukan yang rendah masuk ke dalam kedudukan yang lebih tinggi, di mana kedudukan tersebut telah ada sebelumnya - Contoh: A adalah seorang guru sejarah di salah satu SMA. Kerana memenuhi persyaratan maka dia dilantik menjadi pengetua. 2) Membentuk kelompok baru Pembentukan suatu kelompok baru memungkinkan individu untuk meningkatkan status sosialnya, misalnya dengan mengangkat diri menjadi ketua organisasi. - Contoh: Pembentukan organisasi baru memungkinkan seseorang untuk menjadi ketua dari organisasi baru tersebut, sehingga status sosialnya naik.

5 MOBILITI MENDATAR Pergerakan seseorang dari satu kedudukan sosial kepada yang lain dalam status yang berbeza Terbahagi kepada dua iaitu : 1) Mobiliti intergenerational contohnya seorang anak mempunyai kedudukan baik (doktor) berbanding dengan ibubapanya (guru) 2) Mobiliti intragenerational contohnya : seorang guru naik pangkat menjadi guru besar dan setelah beberapa tahun bertukar pekerjaan menjadi seorang (pensyarah).

6 FAKTOR MEMPENGARUHI MOBILITI SOSIAL
Pekerjaan - Berdasarkan pangkat dan kedudukan di dalam sesuatu pekerjaan Contohnya : doktor lebih tinggi kedudukan berbanding jururawat. Pendidikan - Ia menentukan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang individu. Mereka yang mempunyai pendidikan yang tinggi lebih banyak pilihan pekerjaan serta pendapatan yang lebih tinggi. Perkahwinan – Untuk meningkatkan status sosial yang lebih tinggi dapat dilakukan melalui perkahwinan. Contohnya : seseorang wanita yang berasal dari keluarga sangat sederhana menikah dengan lelaki dari keluarga kaya dalam masyarakatnya. Maka, perkahwinan ini dapat menaikkan status wanita tersebut

7 KESAN POSITIF 1. Seseorang akan berusaha untuk meningkatkan prestasi untuk maju kerana adanya peluang untuk berpindah strata. Selain itu, peluang ini mendorong seseorang itu untuk bersaing, dan bekerja keras agar dapat beralih ke strata atas. Contoh: Seorang anak miskin berusaha belajar dengan gigih agar dapat kekayaan pada masa depan. 2. Mobiliti sosial mempercepatkan perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contoh: Penggunaan alat tradisional kepada teknologi

8 KESAN NEGATIF 1. Konflik antara kelas
Dalam masyarakat, terdapat lapisan-lapisan sosial kerana ukuran-ukuran seperti kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Kelompok dalam lapisan-lapisan tadi disebut kelas sosial. Apabila terjadi perbezaan kepentingan antara kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat dalam mobiliti sosial maka akan berlaku konflik antara kelas. Contoh: demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah menggambarkan konflik antara kelas buruh dengan pengusaha 2. Konflik antara kelompok sosial Di dalam masyarakat terdapat pula kelompok sosial yang beraneka ragam Di antaranya kelompok sosial berdasarkan ideologi, profesion, agama dan suku Bila salah satu kelompok berusaha untuk menguasai kelompok lain atau terjadi pemaksaan, maka timbul konflik Contoh: permusuhan antara kampung.

9 3. Konflik antara generasi
Konflik antara generasi terjadi apabila generasi tua yang ingin mempertahankan nilai-nilai lama dan generasi muda ingin membuat perubahan. Contoh: Pergaulan bebas yang pada masa ini banyak dilakukan generasi muda sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diamalkan oleh generasi terdahulu. 4. Penyesuaian sekali Setiap konflik pada dasarnya ingin menguasai atau mengalahkan lawan. Bagi pihak-pihak yang berkonflik bila menyedari bahawa konflik itu lebih banyak merugikan kelompoknya, maka akan timbul penyesuaian kembali yang didasari oleh adanya rasa toleransi atau rasa penyesuaian kembali dan saling menghargai antara satu sama lain.

10 MOBILITI SOSIAL DALAM PENDIDIKAN
Sebelum kemerdekaan Selepas Kemerdekaan

11 SEBELUM KEMERDEKAAN Peranan pendidikan sebagai alat mobiliti sosial menegak adalah amat terhad. Ini kerana Dasar Pecah Perintah Inggeris telah mengekalkan struktur masyarakat di mana anak-anak meneruskan pekerjaan ibubapa mereka. Peruntukan Inggeris kepada Sekolah Melayu amat kurang berbanding sekolah Inggers – menyebabkan ramai anak Melayu tidak bersekolah.

12 Pada tahun 1901 – hanya seramai 8000 orang daripada 40000 orang kanak-kanak lelaki melayu bersekolah
Namun, pada tahun hanya seramai 2900 menamatkan sekolah mereka. Daripada jumlah itu, 24 orang mendapat pekerjaan menjadi pembantu rumah atau pejabat, 10 orang menjadi guru sekolah Melayu, 1 orang menjadi polis dan kerani. Selebihnya, mereka menjdi petani dan nelayan seperti ibubapa mereka.

13 Bagi Kaum India, anak- anak mereka yang menamatkan persekolahan hanya berpeluang bekerja di buruh di jabatan–jabatan kerajaan seperti Jabatan Kerja Raya. Selebihnya meneruskan pekerjaan ibu bapa mereka di ladang – ladang. Begitu juga kaum Cina, bagi mereka yang bersekolah cina mobiliti sosial terhad dalam Komuniti Cina sahaja kerana tiada peluang untuk bekerja dalam Kerajaan British. Oleh itu, keseluruhannya mobiliti mendatar lebih banyak berlaku.

14 SELEPAS KEMERDEKAAN Malaysia telah mengalami pembangunan ekonomi yang pesat Banyak peluang pekerjaan disediakan Rakyat tempatan mengambil alih peranan– peranan yang dahulunya dipegang oleh pegawai-pegawai Inggeris Jawatan di Sektor Awam telah dipenuhi oleh rakyat Malaysia sendiri Di Sektor swasta, memerlukan pekerja-pekerja profesional, eksekutif, perkeranian, mahir & separuh mahir

15 Sektor perladangan & perniagaan telah membuka peluang pekerjaan kepada rakyat samada menjadi pemborong,peniaga dan sebagainya Kesimpulannya- pendidikan menjadi asas dalam mobiliti sosial masyarakat Malaysia kerana kerjaya yang baik selalunya dikaitkan dengan pendidikan tinggi.

16 SEKIAN, TERIMA KASIH


Download ppt "KPS 5042 SEKOLAH DAN MASYARAKAT"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google