Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MODEL-MODEL PENGAJARAN

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MODEL-MODEL PENGAJARAN"— Transcript presentasi:

1 MODEL-MODEL PENGAJARAN
Tiga jenis model pengajaran Model Expositori Model Pemprosesan Maklumat Pendekatan Strategi, Kaedah, dan Teknik Ciri-ciri Pemusatan Guru Ciri-ciri Pemusatan Pelajar

2 TIGA JENIS MODEL PENGAJARAN
Model Ekspositori Model Pemprosesan Maklumat Model Inkuiri

3 Model Ekspositori Perkara ekspositori bermaksud penerangan yang jelas dan terperinci. Dalam konteks pengajaran ekspositori merupakan penyampaian maklumat atau isi kandungan pelajaran secara langsung kepada murid-murid dalam kelas Kaedah ekspositori ialah cara penyampaian pelajaran melalui penerangan, bercerita, demonstrasi dengan tujuan mengajar sesuatu.

4 Dalam konteks ekspositori ini,guru memberi penerangan terlebih dahulu dan murid mendengar dengan teliti hingga mereka memahami dan mengingatinya atau merekodkan isi pentingnya dalam buku rekod mereka.

5 Misalnya,guru boleh menggunakan model ini untuk merancangkan konsep, fakta, hukum, prinsip, atau teorem matematik. Cara-cara penyampaian dengan menggunakan model ekspositori adalah dihuraikan seperti berikut: 1. Menerang menginterprestasi dan menghuraikian idea daripada buku teks 2.Menerang sambil mendemon cara melukis atau melukis atau membina bentuk-bentuk goemetri 3.Menerangkan langkah-langkah penyelesaian masalah berdasarksan kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari 4. Menerangkan sesuatu konsep dengan alat bantu mengajar

6 Model Pemprosesan Maklumat
Robert M.Gagne dalam bukunya Essentials of Learning for instruction (1975) mengemukakan teori mengenai bagaimana manusia menempuhi Mengikut teorinya, rangsangan-rangsangan dari persekitaran luar akan diterima dalam saraf melalui deria- deria manusia. Maklumat in akan ditafsirkan dalam stor ingatan, kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka ingatan jangka panjang, dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf.

7 Pengenalan dan penerangan isi pelajaran
Rajah berikut menggambarkan proses pembelajaran berdasarkan teori Gange Pengenalan dan penerangan isi pelajaran Murid mendengar penerangan Murid mengingat dan merekod isi penting

8 Pendekatan Stratergi, Kaedah, dan Teknik
Pendekatan dan Strategi Pemusatan Guru Pemusatan Pelajaran Berdasarkan sumber Induktiv Deduktiv Elektiv Tematik Pembelajaran Masteri

9 Ciri-Ciri Pemusatan Guru
Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru memainkan peranan yang penting, sedangkan murid berperanan sebagai penonton sahaja. Komunakasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah sehala. Guru banyak bercakap dan murid banyak mendengar. Ciri kepimpinan guru bersifat autokratik. Murid-murid tidak berpeluang menyumbangkan pendapat mereka. Guru banyak bertindak mengawal dan memberi arahan. Stratergi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektiv pengajaran guru.

10 Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyeburan nilai murni atau perkembamgan emosi . Stratergi ini mementingkan pencapaian murid berdasrkan keputusan uijan dan perperiksaan Teknik mengajar guru ditumpukan kepada penyampaian fakta-fakta secara menghafal. Pembelajaran murid banyak berbentuk meningat dan menghafal dan kurang berupaya membuat interprestasi. Interaksi di antara murid adalah pasif dan sifat-sifat sosial yang psitif kurang dapat dipupuk. Mementingkan pengolahan kaedah keseluruhan kelas. Perbezaan murid dari segi kebolehan dan minat tidak diberi perhatian Di bawa stratergi pemusatan guru, murid-murid menjadi kurang kreatif dan tidak berinisiatif.

11 Ciri-Ciri Pemusatan Pelajar
Dalam aktiviti pengajaran dna pembelajaran murid memainkan peranan yang penting, sedangkan peranan guru merupakan pemimpin yang memimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran. Komunakasi dan interaksi di antara guru dan murid adalh secara dua hala dua hala. Guru menggunakan kaedah menyoal dan memimbing murid supya berfikir dan bertindak balas dengan memberi jawapan kepada mereka Ciri kempimpinan guru bersifat demokratik. Murid-murid sentiasa digalakan memberi pendapat mereka Guru banyak menggunakan kaedah berbincang dalm aktiviti pembelajaran dan pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektiv pembelajaran murid.

12


Download ppt "MODEL-MODEL PENGAJARAN"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google