Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KAEDAH PELAKSANAAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KAEDAH PELAKSANAAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP)"— Transcript presentasi:

1 KAEDAH PELAKSANAAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

2 SKOP TAKLIMAT 1. Tujuan / Latar Belakang Penilaian Tahap
Kecemerlangan TBBK Pelaksanaan Kriteria Kecemerlangan Kategori PPP dan Komponen Penilaian Panel Penilai / Panel Rayuan Sistem ePangkat Sesi Soal Jawab

3 TUJUAN Memaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Mengenai Perjawatan dan Gaji Pekerja-Pekerja Sektor Awam (JKK-MPGSA) Berhubung Pelaksanaan Penilaian Tahap Kecemerlangan Bagi Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan (TBBK) bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP). Y.A.B. Perdana Menteri dalam mesyuarat JKK-MPGSA pada 7 Disember 2012 telah bersetuju agar tarikh kuatkuasa pemakaian Kriteria Tahap Kecemerlangan dalam urusan kenaikan pangkat secara TBBK dipinda kepada 1 Julai 2013.

4 TUJUAN Memaklumkan kelulusan Kaedah Pelaksanaan Penilaian Tahap Kecemerlangan Urusan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan (TBBK) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma di Kementerian Pendidikan Malaysia adalah berdasarkan surat JPA rujukan JPA.BK(S)134/4/8-4(74) bertarikh 22 Ogos 2013. Menjelaskan kaedah pelaksanaan Kriteria Tahap Kecemerlangan kepada Panel Penilai dan Pegawai yang menguruskan urusan kenaikan pangkat PPP.

5 LATAR BELAKANG Kerajaan telah bersetuju untuk menambah baik dan memperkukuhkan lagi kaedah kenaikan pangkat PPP berdasarkan prinsip TBBK sebagai kesinambungan kepada transformasi kecemerlangan dalam perkhidmatan perguruan. PPP yang layak dinaikkan pangkat pada 1 Januari 2012 hingga 30 Jun 2013 adalah tertakluk kepada syarat kenaikan pangkat yang telah ditetapkan iaitu hanya mengambil kira markah LNPT dan tempoh perkhidmatan sahaja. Mulai Julai 2013, penilaian tahap kecemerlangan dikuat kuasakan selaras dengan surat Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia JPA. BK (S) 255/4/5 Jld. 5 (56) bertarikh 13 April 2012 dan JPA.BK(S) 255/4/5 Jld. 7(13) bertarikh 10 Januari 2013.

6 LATAR BELAKANG Pelaksanaan Penilaian Tahap Kecemerlangan telah dikuatkuasakan selaras dengan surat JPA rujukan JPA.BK(S)134/4/8-4(74) bertarikh 22 Ogos 2013 mengenai Pemakluman Keputusan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pelajaran Bil.4 Tahun 2013 yang bersidang pada 17 Julai 2013. Kenaikan pangkat TBBK dilaksanakan tanpa kekosongan jawatan setelah PPP memenuhi tempoh perkhidmatan dan syarat-syarat lain termasuk penilaian tahap kecemerlangan oleh Panel Penilai. Kriteria Kecemerlangan ini telah dipersetujui bersama NUTP dan KONGRES dan telah diluluskan oleh LKPPP di JPA.

7 LATAR BELAKANG Tempoh perkhidmatan bagi kenaikan pangkat secara TBBK adalah seperti berikut: Skim Kenaikan Pangkat (Gred) Tempoh Perkhidmatan (Tahun) PPPS DG41 ke DG44 8 DG44 ke DG48 DG48 ke DG52 6 DG52 ke DG54 3 Tempoh perkhidmatan ke Gred DG54 25 tahun PPPLD DGA29 ke DGA32 DGA32 ke DGA34 DGA34 ke DGA38 5 Tempoh Perkhidmatan ke Gred DGA38 21 tahun

8 PELAKSANAAN Guru Pensyarah
A) KRITERIA TAHAP KECEMERLANGAN DAN WAJARAN Kriteria Tahap Kecemerlangan adalah berdasarkan 4 kategori PPP Guru Pensyarah Ketua Jabatan/ Pengetua/ Ketua Unit/ Guru Besar/ Penolong Kanan Lain-lain Pegawai Wajaran Kriteria Simulasi B) SYARAT PEMARKAHAN Pencapaian keseluruhan (LNPT dan kriteria kecemerlangan) yang perlu dicapai adalah 80% dan ke atas

9 PELAKSANAAN KRITERIA KECEMERLANGAN
Kelulusan cadangan kriteria kecemerlangan bagi pelaksanaan TBBK di KPM adalah seperti jadual berikut:- Mulai 1 Januari 2014, markah minimum LNPT diselaraskan kepada 80% bagi semua gred. (Simulasi KC) GRED KENAIKAN PANGKAT MARKAH MINIMUM LNPT(%) MARKAH MINIMUM KRITERIA KECEMERLANGAN (%) MARKAH KESELURUHAN MINIMUM (LNPT = 60%, KRITERIA KECEMERLANGAN = 40%) DG54 80 DG52 DG48 78* DG44 DGA38 DGA34 DGA32

10 KATEGORI PPP DAN KOMPONEN PENILAIAN
Kategori 1a Kategori 1b Guru PPP yang terlibat dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) di sekolah menengah atau rendah di bawah KPM atau di Institusi Pendidikan di bawah agensi lain yang mengisi jawatan kader/pinjaman Pengetahuan dan penguasaan isi kandungan pengajaran; Penyampaian pengajaran dengan strategi dan aktiviti P&P; Peningkatan prestasi pelajar; Bimbingan dan khidmat rundingan (untuk kenaikan pangkat ke Gred DGA34, DGA38, DG48, DG52 dan DG54 sahaja); dan Kegiatan kokurikulum, tugas khas dan sumbangan profesional di luar tugas rasmi. Kategori 2 Pensyarah Pensyarah yang terlibat dalam P&P di Institut Aminuddin Baki (IAB), Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM), ELTC, Kolej Matrikulasi (KM) atau di agensi lain yang mengisi jawatan kader/pinjaman Pengetahuan dan penguasaan isi kandungan pengajaran; Coaching & Mentoring (untuk kenaikan pangkat ke Gred DG44, DG48, DG52 dan DG54 sahaja); dan Tugas khas / sumbangan profesional di luar tugas rasmi. Skor Skor Skor

11 KATEGORI PPP DAN KOMPONEN PENILAIAN
Ketua Jabatan/ Pengetua/ Ketua Unit/ Guru Besar/Penolong Kanan PPP yang terlibat dalam tugas pentadbiran dan pengurusan serta P&P di sekolah/IAB/IPGM/KM/ELTC dan Institusi Pendidikan di agensi lain Pengurusan sumber dan organisasi; Pengurusan kurikulum (perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian); Penguasaan pengetahuan dan kemahiran dalam P&P; Kepimpinan dalam merancang dan mengetuai projek/program di pelbagai peringkat (untuk kenaikan pangkat ke Gred DGA34, DGA38, DG48, DG52 dan DG54 sahaja); dan Tugas khas dan sumbangan profesional di luar tugas rasmi. Kategori 4a Kategori 4b Pegawai yang tidak termasuk dalam kategori 1,2 atau 3 PPP yang terlibat dalam tugas pentadbiran dan pengurusan di Bahagian/JPN/PPD/KM/Institusi Pendidikan di bawah KPM atau di agensi lain sebagai pegawai kader/pinjaman Penguasaan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang tugas; Perancangan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Penilaian dalam menjalankan tugas rasmi; Penyeliaan dan khidmat nasihat (untuk kenaikan pangkat ke Gred DGA34, DGA38, DG48, DG52 dan DG54 sahaja); dan Skor Skor Skor

12 PANEL PENILAI Bertanggung jawab untuk menilai dan memperaku PPP yang layak untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat. Terdiri daripada Pengerusi dan sekurang-kurangnya dua (2) orang ahli atau lebih dalam jumlah yang ganjil. Penilaian adalah berdasarkan dokumen yang telah disahkan dan dikepilkan bersama dengan Borang Penilaian Tahap Kecemerlangan. Bersidang dalam tempoh yang ditetapkan. Penilaian hendaklah dibuat di tempat bertugas semasa PPP.

13 PANEL RAYUAN Panel Rayon PPP yang tidak diperaku oleh Panel Penilai boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan diterima dengan menggunakan Borang Rayuan. Rayuan hanya boleh dibuat sekali (1) sahaja untuk sesuatu urusan penilaian tahap kecemerlangan. Panel Rayuan bertanggung jawab untuk membuat penilaian semula ke atas pegawai yang tidak diperaku. Panel ini terdiri daripada Pengerusi dan seorang ahli sahaja. Panel Rayuan hendaklah bersidang dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh rayuan diterima. Keputusan rayuan adalah berdasarkan semakan semula dokumen sokongan dan Borang Penilaian Tahap Kecemerlangan PPP.

14 PANEL RAYUAN Panel Rayuan perlu melengkapkan Borang Laporan Panel Rayuan Tahap Kecemerlangan dan mengemukakan keputusan rayuan kepada Ketua Jabatan dalam tempoh seminggu dari tarikh Panel Rayuan bersidang. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan perakuan berdasarkan keputusan Panel Rayuan kepada urus setia BPSM di KPM untuk pertimbangan dan keputusan LKPPP.

15 CALON GAGAL URUSAN KENAIKAN PANGKAT
Bagi pegawai yang gagal dalam urusan kenaikan pangkat, Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan semula perakuan kenaikan pangkat pegawai selepas tempoh satu (1) tahun dari tarikh pegawai pertama kali dipertimbangkan. Tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat pegawai yang dipertimbangkan semula adalah tidak kurang satu (1) tahun daripada tarikh pegawai layak dinaikkan pangkat secara TBBK.

16 SEKIAN, TERIMA KASIH

17 WAJARAN KRITERIA KECEMERLANGAN
Bil. Kategori Wajaran Kriteria Kecemerlangan (%) Jumlah (%) Laporan Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Tugas Laporan Kokurikulum Tugas Khas/ Sumbangan Professional 1. Guru 80 - 10 100 2. Pensyarah 20 3. Ketua Jabatan/ Pengetua/ Ketua Unit/ Guru Besar/ Penolong Kanan 4. Pegawai selain daripada kategori 1, 2 atau 3

18 K. Unit/ Guru Besar/ Pen. Kanan
KATEGORI 1 2 3 4 Guru Pensyarah K.Jab/ Pengetua/ K. Unit/ Guru Besar/ Pen. Kanan Pegawai Selain Daripada Kategori 1,2 & 3 KRITERIA Laporan Pengajaran & Pembelajaran: - Penguasaan isi kandungan pengajaran - Penyampaian pengajaran - Penilaian pembelajaran - Peningkatan pencapaian murid - Bidang Tugas -Pengurusan kurikulum/ Ko-ku/ HEM/ Tugas Khas -Pengurusan organisasi -Pengetahuan dan kemahiran -Tugas utama: Perancangan Pelaksanaan Pemantauan Penilaian Laporan ko-kurikulum Tugas khas dan sumbangan/ professional


Download ppt "KAEDAH PELAKSANAAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google