Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KESELAMATAN DAN KESIHATAN"— Transcript presentasi:

1 KESELAMATAN DAN KESIHATAN
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 (Akta 514) OSHA 1994 HSED

2 LATAR BELAKANG PERKEMBANGAN OSHA
Enakmen Jentera diluluskan. Jabatan Kejenteraan ditubuhkan. Ordinan Kejenteraan dikuatkuasakan. Akta Kilang dan Jentera (FMA) diluluskan. FMA dikuatkuasakan. - Jabatan Kilang dan Jentera (JKJ) ditubuhkan. Bahagian Industrial Hygiene ditubuhkan. Bahagian Major Hazard ditubuhkan. - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan diluluskan. - JKJ ditukar kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan DOSH). HSED

3 AKTA DAN PERATURAN UNTUK MENGURUS
BAHAN BERHAZAD Keselamatan dan kesihatan di kilang dan pengendalian jentera FMA,139, 1967 EQA,127, 1974 dan Peraturannya Bahan toksik dan berjadual Akta Perlesenan Tenaga Atom,304, 1984 Keselamatan dan kesihatan menangani sinaran mengion Akta Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan), 1984 Keselamatan di dalam pengangkutan, penstoran dan penggunaan petroleum. Akta Bekalan Elektrik,447, 1990 Keselamatan elektrik Keselamatan, kesihatan dan kebajikan di tempat kerja. OSHA,514, 1994 HSED

4 PEMATUHAN PENGECUALIAN
Terpakai di seluruh Malaysia bagi industri yang dinyatakan di Jadual Pertama PENGECUALIAN Pekerjaaan di atas kapal - Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. - Ordinan Perkapalan Saudagar 1960. (Sabah dan Sarawak) Angkatan Tentera HSED

5 PEMATUHAN JADUAL PERTAMA 1. Pengilangan 2. Perlombongan dan Penguarian
3. Pembinaan 4. Pertanian, Perhutanan dan Perikanan 5. Kemudahan – Elektrik, Gas, Air dan Perkhidmatan Kebersihan 6. Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi 7. Perdagangan Borong dan Runcit 8. Hotel dan Restoran 9. Kewangan, Insuran, Harta Tanah dan Perkhidmatan Perniagaan 10. Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun HSED

6 TUJUAN UTAMA Memastikan keselamatan,kesihatan dan kebajikan
pekerja terjamin. Melindungi orang-orang di tempat kerja selain dari pekerja. Mengekalkan persekitaran pekerjaan yang sesuai dengan keperluan fisiologi dan psikologi. Menyediakan kaedah pengurusan keselamatan dan amalan industri bagi meningkatkan standard keselamatan dan kesihatan. HSED

7 PECAHAN AKTA Diwartakan pada 24 Februari 1994 Mengandungi: 67 Seksyen
15 Bahagian 3 Jadual Peraturan dan Perintah 6 Peraturan 2 Perintah HSED

8 PENUBUHAN MAJLIS NEGARA BAGI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
PERUNTUKAN UTAMA OSHA 1994 BAHAGIAN 3 PENUBUHAN MAJLIS NEGARA BAGI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Keanggotaan Majlis - Ahli seramai 12 hingga 15 orang. - “Tri-partite” : wakil kerajaan, majikan dan pekerja. Fungsi “ melakukan semua perkara yang suaimanfaat atau semunasabahnya perlu bagi atau bersampingan dengan perjalanan tujuan akta” HSED

9 TANGGUNGJAWAB MAJIKAN
PERUNTUKAN UTAMA OSHA 1994 BAHAGIAN 4 TANGGUNGJAWAB MAJIKAN Kewajipan am kepada pekerja - Memastikan, setakat yang praktik keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya. - Kewajipan tersebut termasuklah ; a. Penyelenggaraan loji dan penyediaan sistem kerja. b. Pengaturan sistem bagi pengoperasian, pengendalian, penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan. HSED

10 TANGGUNGJAWAB MAJIKAN
PERUNTUKAN UTAMA OSHA 1994 BAHAGIAN 4 TANGGUNGJAWAB MAJIKAN Kewajipan am kepada pekerja c. Penyediaan informasi, arahan, latihan dan penyeliaan. d. Pengadaan laluan masuk dan keluar yang selamat. e. Memastikan persekitaran pekerjaan sesuai dan selamat. Membentuk dasar keselamatan - Merangka dan melaksanakan dasar am atau polisi OSH, organisasi dan perkiraan untuk menjayakan dasar tersebut. HSED

11 TANGGUNGJAWAB MAJIKAN
PERUNTUKAN UTAMA OSHA 1994 BAHAGIAN 4 TANGGUNGJAWAB MAJIKAN Kewajipan am kepada orang lain - Memastikan, setakat yang praktik orang lain tidak terdedah kepada risiko disebabkan oleh pengusahaan itu. - Memberi maklumat tentang cara pengusahaan yang boleh memudaratkan. Penalti - Denda : < RM penjara < 2 kedua-duanya. HSED

12 PERUNTUKAN UTAMA OSHA 1994 BAHAGIAN 6 KEWAJIPAN AM PEKERJA
Kewajipan am pekerja yang sedang bekerja Beri perhatian munasabah bagi keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain yang mungkin terjejas oleh tindakannya. Bekerjasama dengan majikan atau orang lain dalam menunaikan kewajipan. Memakai atau menggunakan PPE yang diberikan oleh majikan. Patuhi apa-apa arahan OSH yang diperkenalkan oleh HSED

13 PERUNTUKAN UTAMA OSHA 1994 BAHAGIAN 6 KEWAJIPAN AM PEKERJA
Kewajipan untuk tidak menganggu atau menyalahgunakan benda yang diadakan menurut peruntukan tertentu Seseorang yang dengan sengaja, melulu atau cuai menganggu atau menyalahgunakan apa-apa jua yang diadakan untuk kepentingan keselamatan, kesihatan dan kebajikan adalah melakukan kesalahan. Denda : < RM penjara < 2 kedua-duanya. HSED

14 PERUNTUKAN UTAMA OSHA 1994 BAHAGIAN 6 KEWAJIPAN AM PEKERJA
Kewajipan untuk tidak mengenakan caj ke atas pekerja bagi benda yang dilakukan atau diadakan Tiada majikan boleh melevi atau membenarkan untuk dilevi keatas mana-mana pekerjanya apa-apa caj berkenaan apa-apa jua yang dilakukan atau diadakan menurut akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat dibawahnya. HSED

15 PERUNTUKAN UTAMA OSHA 1994 BAHAGIAN 6 KEWAJIPAN AM PEKERJA
Diskriminasi terhadap pekerja, dsb. Tiada majikan atau kesatuan kerja boleh memecat mana- mana pekerjanya atau anggotanya, mencederakannya atau mengubah kedudukannya sehingga menudaratkannya semata-mata kerana; a. membuat aduan keadaan dan kelakuan tidak selamat. b. anggota jawatankuasa keselamatan dan kesihatan. c. menjalankan fungsi sebagai anggota jawatankuasa. HSED

16 PERUNTUKAN UTAMA OSHA 1994 BAHAGIAN 6 KEWAJIPAN AM PEKERJA
Diskriminasi terhadap pekerja, dsb. Jika sabit kesalahan denda ; < RM penjara < 1 kedua-duanya. HSED

17 ORGANISASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN
PERUNTUKAN UTAMA OSHA 1994 BAHAGIAN 7 ORGANISASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN Pengawasan Perubatan Menteri dibenarkan untuk mengarahkan pengawasan perubatan dan pemeriksaan perubatan dijalankan keatas pekerja yang mempunya risiko kesihatan akibat pekerjaan yang dilakukan. Denda : < RM penjara < 6 kedua-duanya. HSED

18 ORGANISASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN
PERUNTUKAN UTAMA OSHA 1994 BAHAGIAN 7 ORGANISASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (SHO) Bagi kelas atau jenis industri tertentu, SHO perlu diambil bekerja untuk membantu majikan memastikan akta dipatuhi. SHO mestilah seorang yang kompeten dan dipertanggungjawabkan untuk menjaga keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Denda : < RM penjara < 6 kedua-duanya. HSED

19 ORGANISASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN
PERUNTUKAN UTAMA OSHA 1994 BAHAGIAN 7 ORGANISASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Jawatankuasa perlu ditubuhkan bilamana, - pekerja melebihi 40 orang - diarahkan oleh Ketua Pengarah Denda : < RM penjara < 6 kedua-duanya. HSED

20 ORGANISASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN
PERUNTUKAN UTAMA OSHA 1994 BAHAGIAN 7 ORGANISASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Jawatankuasa perlu ditubuhkan bilamana, - pekerja melebihi 40 orang - diarahkan oleh Ketua Pengarah Denda : < RM penjara < 6 kedua-duanya. HSED

21 ORGANISASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN
PERUNTUKAN UTAMA OSHA 1994 BAHAGIAN 8 ORGANISASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN Pemberitahuan Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan, Penyakit Perkerjaan dan Siasatan Majikan wajib memberitahu DOSH mengenai kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang telah atau mungkin berlaku. HSED

22 PERATURAN DAN PERINTAH
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penyataan Dasar Am Keselamatan dan Kesihatan Majikan) (Pengecualian) 1995 (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996 (Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan) 1996 (Pengelasan, Pembungkusan dan Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya) 1997 HSED

23 PERATURAN DAN PERINTAH
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) 1997 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan(Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia BahayaKepada Kesihatan) 2000 Perintah-Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) 1997 Perintah-Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Larangan Penggunaan Bahan) 1999 HSED

24 SEKIAN TERIMA KASIH HSED


Download ppt "KESELAMATAN DAN KESIHATAN"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google