Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BAB 9 – KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BAB 9 – KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI"— Transcript presentasi:

1 BAB 9 – KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI

2 Pengenalan Elemen yang penting dalam sesebuah organisasi
Proses pengiriman maklumat daripada individu, kumpulan & sebagainya Komunikasi menjadi kompleks disebabkan oleh perbezaan agama, budaya dan cara hidup Persaingan, penstrukturan, perkembangan teknologi menggalakkan proses komunikasi

3 Definisi Berasal dari perkataan
‘Communicare’ yang bermaksud penyertaan atau pemberitahuan ‘Communis’ yang bermaksud milik bersama atau berlaku di mana-mana ‘Communis Opinio’ yang bermaksud pendapat umum Juga dikaitkan dengan kegiatan seseorang itu atau kelompok serta sifat ingin mempengaruhi orang lain

4 Definisi Satu seni menyalurkan maklumat, idea dan sikap dari seseorang kepada seseorang yang lain. Proses interaksi yang memberi maksud ransangan melalui pemberian atau penerimaan mesej

5 Jenis & Alat Komunikasi
Lisan Alat Panggilan Telefon Perbualan Temubual Mesyuarat Persidangan Kebaikan Tindakbalas yang cepat Input yang pelbagai Wujudkan firasat Kesan yang memberansangkan

6 Jenis & Alat Komunikasi
Bertulis Alat Pengumuman Memo, , fax Surat Laporan, Kertas Cadangan Kebaikan Rekod yang jelas Mudah Ekonomi Mudah untuk diedarkan

7 Fungsi Komunikasi Alat Kawalan Untuk mengawal tingkahlaku ahli-ahli
Contoh: Peraturan atau tatacara yang harus dipatuhi oleh pekerja. Pekerja akan berjumpa dengan majikan mengenai dasar & senarai tugas yang harus dipatuhi. Dorongan Untuk memastikan perkembangan, pertumbuhan dorongan serta matlamat tercapai. Contoh: Majikan memberi kata-kata nasihat kepada pekerja untuk bekerja dengan lebih baik.

8 Fungsi Komunikasi Sosialis
Untuk berinteraksi antara satu sama lain, memupuk semangat bekerjasama, meningkatkan kecekapan & keberkesanan kerja serta memudahkan perancangan masa depan. Contoh: Para pekerja berkomunikasi di antara satu sama lain untuk memperolehi maklumat yang diperlukan, berkenal-kenalan dan lain lain lagi Pengumpulan & penyebaran maklumat Mudah untuk mendapat dan mengembangkan maklumat. Contoh: Berkomunikasi melalui telefon, , laporan & mesyuarat.

9 Fungsi Komunikasi Perancangan maklumat
Berkongsi idea dan berbincang di antara satu sama lain Contoh: Mengadakan mesyuarat untuk berbincang mengenai keputusan tentang sesuatu perkara. Pencapaian Objektif Mempengaruhi pekerja untuk mengubah tingkahlaku & mencapai matlamat Contoh: Pihak majikan bertemu dengan pekerja untuk memberi kata nasihat, mengadakan jamuan untuk mengenali di antara satu sama lain.

10 Fungsi Komunikasi Pembuatan keputusan & perlaksanaannya
Bermesyuarat, berbincang dan berinteraksi antara pihak atasan dan orang bawahan Contoh: Majikan dan pekerja saling berhubung untuk memperolehi sesuatu maklumat melalui perjumpaan, mesyuarat, laporan Disiplin kerja Untuk memastikan keberkesanan dan kelancaran kerja Contoh: Majikan akan menasihati pekerja jika mereka melakukan kesalahan, ini penting supaya segala yang silap akan diperbetulkan.

11 Fungsi Komunikasi Hubungan Kerja
Berinteraksi antara satu sama lain supaya dapat mencapai matlamat yang ingin dicapai Contoh: Komunikasi di antara rakan sekerja mahupun antara pihak atasan & pihak bawahan. Proses Pengambilan Pekerja Untuk memastikan mendapat pekerja yang menepati ciri-ciri yang dikehendaki Contoh: Iklan untuk mencari pekerja, pemohon membuat resume, proses interview di antara majikan pemohon

12 Fungsi Komunikasi Latihan
Untuk membentuk keyakinan, keberkesanan dan kelicinan dalam melakukan tugas Contoh: Kursus untuk pekerja meningkat mutu kerja, latihan sambil belajar, syarahan, seminar Penilaian Prestasi Untuk memberi ganjaran yang setimpal kepada pekerja Contoh: Majikan bersemuka dengan pekerja untuk memberi kata semangat atau peransang

13 Fungsi Komunikasi Keselamatan Pekerja
Mengelakkan dan mengurangkan kemalangan Contoh: Melalui peta keselamatan, cara-cara untuk mengatasi kebakaran, poster Penyelesaian Masalah Berkongsi pendapat di antara satu sama lain untuk menyelesaikan masalah Contoh: Membuat perbincangan atau sesi kaunseling untuk mengetahui masalah pekerja bawahan.

14 Fungsi Komunikasi Perundingan dengan pembekal & pembiaya
Untuk membuat perundingan harga, pinjaman kewangan, belian saham dan lain-lain lagi Contoh: Pekerja meminta sebut harga dengan pihak ketiga untuk membeli sesuatu peralatan, membuat pinjaman bank. Pengiklanan Untuk menarik minat orang ramai Contoh: Iklan melalui media massa, media cetak, , radio

15 Proses Komunikasi Kebisingan Sumber Pengkodan Mesej Saluran Mesej
Penterjemahan Kod Penerima Maklumbalas

16 Pengirim Sumber Merupakan punca segala maklumat
Pencipta maklumat yang menyebabkan berlakunya proses komunikasi Terdiri daripada individu, sekelompok orang, persatuan atau organisasi Pihak yang menyampaikan idea, kehendak, niat & maklumat Bentuk idea yang disampaikan bergantung kepada mood, latarbelakang, budaya, bentuk fizikal dll. Samada mesej yang disampaikan rumit atau tidak, ianya bergantung kepada pengirim mesej

17 Mesej Idea, utusan atau maklumat yang disampaikan dalam proses komunikasi Bentuk sesuatu mesej hendaklah menepati tujuan sesuatu komunikasi itu Pemindahan idea kepada suatu kod simbolik seperti bahasa atau pergerakan tangan Mesej boleh disampaikan dalam berbagai cara

18 Pengkodan Berlaku apabila pengirim menterjemahkan maklumat yang hendak dihantar menjadi satu siri simbol Timbul masalah kerana setiap perkataan memberi maksud yang berbeza Pengirim akan memilih bentuk perkataan & isyarat yang memberi pengertian yang sama dengan penerima Pengirim mestilah mengambilkira skill, attitude, latar belakang, pengalaman dan budaya ketika memilih bentuk komunikasi yang sesuai Salah faham terhadap maksud sesuatu perkataan dinamakan ‘bypassing’.

19 Saluran Perantaraan yang digunakan dalam penyampaian mesej dari sumber kepada penerima Terdapat 2 saluran asas iaitu Saluran media massa Saluran antara personal Gangguan saluran komunikasi ialah kesilapan semasa menaip, salah ejaan Mesej mungkin disampaikan melalui komputer, telefon, telefon bimbit, surat, memo, gambar, fax dsb

20 Penterjemahan Kod Proses penerimaan maklumat dan menukarkanya kepada maklumat yang difahami Proses penterjemahan kod dikatakan berjaya apabila penerima memahami mesej yang disampaikan Ini dipengaruhi oleh pengalaman, penilaian peribadi, jangkaan dan keselarasan pengertian Maksud sesuatu mesej menjadi kurang jelas apabila penerima tidak memberikan sepenuh perhatian, ataupun mempunyai perasaan tidak senang kepada sikap si penerima

21 Kebisingan Faktor yang mengganggu, mengeliru atau menghalang sesuatu komunikasi Boleh berlaku di mana-mana peringkat Menggunakan perkataan yang tidak difahami akan menjadi masalah kepada komunikasi Penterjemahan mesej bergantung juga kepada pengalaman, pendidikan, budaya, personaliti

22 Maklumbalas Membantu memahami perkembangan komunikasi yang dijalankan
Maklumbalas positif – senyuman, masam muka, sindiran membolehkan kita mengubah, membaiki, meneruskan kedudukan penerima Maklumbalas negatif akan memberhentikan tindakan kita Maklumbalas dalaman – diperolehi dari diri sendiri semasa pemerhatian kita perhubungan diadakan Maklumbalas luaran – diperolehi dari orang lain semasa perhubungan diadakan

23 Saluran Komunikasi Formal

24 Pola Komunikasi Komunikasi secara menegak Komunikasi mendatar
Komunikasi ke bawah Komunikasi ke atas Komunikasi mendatar Komunikasi pepenjuru

25 Komunikasi Secara Menegak
Komunikasi Ke Bawah Aliran maklumat dari peringkat atasan ke peringkat bawah dalam organisasi Wujud dalam organisasi autokratik Wujud masalah sukar memahami mesej yang ingin disampaikan oleh pihak atasan Polisi, arahan, maklumbalas, prosedur syarikat Menerbitkan buletin, pengumuman, mesyuarat, video dan intranet syarikat untuk mengatasi saluran komunikasi yang panjang

26 Komunikasi Secara Menegak
Komunikasi ke atas Maklumbalas dari pihak bawahan ke peringkat atasan Aliran komunikasi diganggu oleh masalah persekitaran Maklumbalas, cadangan, info pelanggan Komunikasi melalui telefon, emial, memo, laporan & mesyuarat Cara untuk meningkatkan komunikasi Memberi kursus Mengadakan mesyuarat Memberikan laporan kepada pihak atasan

27 Komunikasi Mendatar Berlaku di antara rakan sekerja di peringkat yang sama di dalam satu kumpulan atau kumpulan yang berlainan Berkongsi maklumat, menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik Bentuk komunikasi yang lebih efektif menggunakan telefon, , memo, laporan, mesyuarat Cara peningkatan: Penyelarasan tugas dan penyelesaian masalah Menjadi pihak ketiga

28 Komunikasi Pepenjuru Komunikasi yang menghubungkan semua peringkat / hierarki dalam organisasi Berorientasikan komunikasi terbuka

29 Masalah dalam Berkomunikasi
‘Bypassing’ Terjadi apabila berlaku kekeliruan tentang maksud sesuatu perkataan antara 2 pihak Dapat dielakkan apabila kedua belah pihak mentafsir sesuatu mesej dengan simbol/maksud yang sama

30 Masalah dalam Berkomunikasi
Perawakan yang berbeza Perbezaan pengalaman, pendidikan, budaya, personaliti mencorakkan sesuatu tafsiran. Setiap pihak harus menghormati di antara satu sama lain untuk mengelakkan salah faham dalam komunikasi

31 Masalah dalam Berkomunikasi
Penggunaan Perkataan Komunikasi akan dikatakan berjaya apabila penerima memahami maksud yang disampaikan oleh pengirim dan sebaliknya Masalah ketidakfahaman dapat diatasi dengan penggunaan bahasa yang mudah dan betul, kebolehan untuk menulis dan mengolah sesuatu maksud dengan ekpresi yang betul.

32 Masalah dalam Berkomunikasi
Perasaan Campur aduk dalam perasaan seperti gembira, marah, sedih, permusuhan dan sebagainya merencatkan proses komunikasi Kedua-dua pihak harus fokus untuk mengekalkan objektif mereka.

33 Rangkaian Komunikasi Rangkaian Formal Rangkaian Tak Formal Rantai Roda
Semua saluran Rangkaian Tak Formal Sistem Serantai Sistem Mengumpat Sistem kebarangkalian Sistem Gugusan

34 Rangkaian Formal Rantai Mengikut rantai arahan secara formal
Penyampaian maklumat adalah sederhana Maklumat yang paling tepat

35 Rangkaian Formal Roda Lebih cepat dan tepat
Boleh mewujudkan seorang pemimpin

36 Rangkaian Formal Semua Saluran
Semua ahli bebas berkomunikasi antara satu sama lain Cepat, ketepatan & keberkesanan maklumat kurang, ketiadaan ketua

37 Rangkaian Tak Formal Tidak mengikut pola aliran kerja
Wujud melalui pelbagai hala tidak mengira pangkat atau kuasa Dikenali sebagai komunikasi bawa mulut Keburukan ialah maklumat tidak tepat, timbul salah faham, sukar dikawal Jenis-jenis Sistem Serantai Sistem Mengumpat Sistem Kebarangkalian Sistem Gugusan

38 Rangkaian Tak Formal Sistem Serantai
Maklumat mengalir dari A ke B dan seterusnya C Rangkaian yang tidak tepat A B C

39 Rangkaian Tak Formal Sistem Mengumpat
Seseorang akan ke sana sini untuk memberitahu semua orang tentang maklumatnya Mempunyai kebaikan dan keburukanya E F D C G H B A

40 Rangkaian Tak Formal Sistem kebarangkalian
Tidak mementingkan siapa penerima maklumat Dilakukan secara rawak dan rambang F L J K H C I G D B A E

41 Rangkaian Tak Formal Sistem Gugusan
A menyampaikan maklumat kepada individu terpilih, dan individu itu memberitahu kepada orang lain Hanya beberapa individu yang dikenali sebagai individu penghubung A A A A A A A

42 Komunikasi Sehala Berkomunikasi tanpa mengharapkan maklumbalas dari penerimanya Arahan atau maklumat yang berhubung dengan dasar dan peraturan organisasi Masa yang lebih singkat Mempunyai manfaat politik

43 Komunikasi Dua Hala Subordinat memberikan maklumbalas kepada pengurus
Komunikasi yang dianggap aktif Komunikasi yang tidak teratur Maklumat lebih tepat Penerima maklumat lebih yakin Pengirim & penerima maklumat tertekan

44 Rintangan Terhadap Komunikasi Yang Efektif
Tanggapan yang berbeza Setiap orang mempunyai pengalaman & latarbelakang yang berbeza Perbezaan Bahasa Maksud sesuatu perkataan disalah ertikan Kebisingan Mengganggu, mengeliru & menghalang komunikasi

45 Rintangan Terhadap Komunikasi Yang Efektif
Keemosian Perasaan marah, sayang, benci, cemburu, takut, malu dan sebagainya Komunikasi lisan dan bukan lisan Komunikasi dipengaruhi oleh faktor bukan lisan seperti pergerakan badan, pakaian, gerakan tangan, perawakan muka, gerakan mata, sentuhan badan dan sebagainya Kecurigaan Ianya bergantung kepada kebolehpercayaan si pengirim

46 Kaedah Kemahiran Komunikasi
Terbahagi kepada Kemahiran mendengar yang aktif Membina kemahiran mendengar yang aktif Membina kemahiran bertindak balas

47 Kemahiran Mendengar yang Aktif
Mendengar – Proses menerima getaran bunyi Menghayati – Proses penganalisaan, pemerhatian dan mengingati setiap stimulasi bunyi Panduan Intensiti – Pendengar akan memberi penumpuan secara intensif dan menganalisis beribu jenis maklumat Empati – pendengar di tempat penceramah, memahami maksud penceramah, sedia untuk menerima & meninjau apa yang disampaikan oleh penceramah, merangka alasan untuk membidas penyataan yang bercanggah

48 Membina Kemahiran Mendengar yang Aktif
Mengadakan interaksi secara berhadapan Menghindar dari melakukan halangan dari segi gerakan badan Menunjukkan tanda persetujuan Mengutarakan soalan dengan ikhlas Mengelakkan diri dari mencelah penceramah Menjaga tingkahlaku ketika berbicara Mewujudkan aliran maklumat yang sempurna

49 Membina Kemahiran Bertindakbalas
Menumpukan kepada gelagat tertentu dan bukanya secara umum Menjadikan tindakbalas sebagai suatu yang tidak formal Menjadikan tindakbalas berorientasikan matlamat organisasimenjadikan tindakbalas bertepatan dengan masa supaya tindakbalas lebih rasional & praktik Memastikan tindakbalas dofahami Menumpukan tindakbalas negatif

50 Kesimpulan Komunikasi adalah penting bagi sesebuah organisasi
Dapat mewujudkan organisasi yang teguh, berprinsip dan bermatlamat Komunikasi bertujuan untuk melaksanakan perubahan & mempengaruhi tindakan ke arah kebajikan


Download ppt "BAB 9 – KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google