Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Berteduh di taman hati Rifka Juwita.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Berteduh di taman hati Rifka Juwita."— Transcript presentasi:

1 Berteduh di taman hati Rifka Juwita

2 Ruang lingkup pembahasan
Profil istri-istri Rasulullah Karakteristik dan Peran istri Rasulullah

3 Khadijah Binti Khuwailid
Dijuluki Ath-Thahirah (wanita suci) Wanita mulia, keturunan terpandang dan pedagang sukses dari suku Quraisy. Pertautan dua hati Rumah tangga harmonis dan barokah Buah pernikahan : # Puteri Rasulullah : Zainab, Ruqayyah,Ummu Kultsum dan Fatimah # Putera Rasulullah (dari Khadijah) : Al Qasim, Abdullah dan Ath Thahir

4 Khadijah Binti Khuwailid
Kesetiaan, pengorbanan dan keimanan Kenangan tak terlupakan: Rasulullah bersabda : “Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Dia yang membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan aku. Dia yang menyumbangkan hartanya untukku ketika orang-orang mencegahnya dariku. Dan dari dialah Allah mengkaruniakan aku anak, ketika istri-istriku yang lain tidak dapat memberikannya”

5 Saudah binti zum’ah Shahabiyyah (dari suku Quraisy) yang ikut hijrah ke Habasyah (pada gelombang hijrah kedua) bersama suaminya As-Sakran bin ‘Amr, namun setelah kembali ke Mekah, suaminya wafat. Menikah dengan Rasulullah Kehidupan dalam rumah tangga Memiliki kekuatan hati dan akal,humoris, lapang dada,dermawan

6 AISYAH BINTI ABU BAKAR ASH-SHIDdIQ
Dikenal dengan Ash-shiddiqah Menikah dengan Rasulullah Kejiwaan yang mendapat perlakuan layak Kisah berita dusta (haditsul ifki) QS An- Nur:11 Pencemburu Ungkapan Abu Bakar :“…sertakan aku saat kalian ‘berdamai’ sebagaimana kalian menyertakan aku saat kalian ‘berperang’ “. Kokoh dalam kebenaran,dermawan,keluasan ilmu.

7 Hafshah binti umar bin khattab
Menikah dengan Khunais bin Huzafah (bersama2 hijrah ke Madinah,ikut perang Badar dan wafat di Madinah). Kisah pernikahan Hafshah dengan Rasulullah Kedekatan dengan Aisyah. Rasul bersabda:“Ya Hafshah,malaikat Jibril baru saja mendatangiku & berkata Allah menyampaikan salam dan berkata untukmu,’Rujuklah Hafshah,dia adalah wanita yang suka shalat malam dan berpuasa dan dia adalah istrimu di syurga’ Taat dalam ibadah, tajam dalam pandangan.

8 Ummu salamah binti abu umayyah
Namanya Hindun binti Abu Umayyah Bersama Abu Salamah, ikut hijrah rombongan pertama ke Habasyah yang kemudian kembali ke Makkah. Kisah hijrah ke Madinah (wanita pertama yang hijrah ke Madinah). Abu Salamah wafat & doa Ummu Salamah. Menikah dengan Rasulullah. Ahli fiqih (fuqoha Shahabiyyat) serta perawi hadits, memiliki pandangan jernih

9 Ummu HABIBAH BINTI ABU SUFYAN
Namanya Romlah binti Abu Sufyan. Termasuk awalan memeluk Islam bersama suaminya Ubaidillah bin Jahsy. Ikut hijrah (bersama suaminya) ke Habasyah pada rombongan kedua. Suaminya murtad di Habasyah dan wafat di Habasyah Menikah dengan Rasulullah. Rasulullah diwakilkan oleh raja Najasyi. Tegas menghadapi kekufuran, komitmen melaksanakan sunah (shalat rawatib 12 raka’at), pemaaf.

10 Zainab binti jahsy Termasuk barisan pertama yang masuk islam, ikut hijrah ke Madinah. Kisah pernikahan dengan Zaid bin Haritsah. Rasulullah menikahinya atas perintah Allah untuk menggugurkan ajaran keliru di masyarakat (larangan mengawini mantan istri anak angkat). Al Ahzab Khusyu dalam ibadah, wara (pada kisah haditsul ifki), dermawan dan suka menolong.

11 Zainab binti khuzaimah
Dikenal dengan Ummul Masakin (sejak masa jahiliyah) Menikah dengan Abdullah bin Jahsy namun suami syahid dalam perang Uhud. Menikah dengan Rasulullah (selama sekitar2- 3 bulan) kemudian wafat.

12 Maimunah binti Al-harits bin hazn.
Saudara seibu dari Zainab binti Khuzaimah. Menikah dengan Mas’ud bin Amr sebelum datangnya Islam, kemudian bercerai. Setelah itu dinikahi oleh Abu Ruhm bin Abdul Izzi, namun suami wafat. Kisah pernikahan dengan Rasulullah (pada peristiwa Umrah Qadha) Aisyah berkata “Sesungguhnya Maimunah adalah wanita paling bertaqwa di antara kami dan paling suka bersilaturrahim”

13 JUWAiriah binti Al-harits bin abi dhirar.
Anak kepala suku Bani Musthaliq. Menikah dengan Masafi bin Shafwan, namun terbunuh dalam keadaan kafir pada perang bani Musthaliq. Latar belakang pernikahannya dengan Rasulullah: Kisah Perang bani Musthaliq (6H). Barokah pernikahannya untuk kaumnya. Rajin beribadah dan berzikir.

14 Shafiah binti huyay Anak pemimpin Bani Nadhir. Memiliki garis keturunan Nabi Harun, saudara Nabi Musa. Menikah dengan Salam bin Misykan, lalu bercerai. Menikah lagi dengan penyair Yahudi, Kinanah bin Ar-Rabi’ (terbunuh pada perang Khaibar). Kisah pernikahan dengan Rasulullah (perang Khaibar, 7 H) Pembelaan Rasulullah : ...”Bapakku adalah keturunan nabi Harun, pamanku adalah keturunan nabi Musa dan sekarang suamiku Nabi Muhammad SAW”

15 Mariah al-qibthiah binti syam’un
Wanita Mesir, pemberian dari penguasa Mesir (Raja Muqauqis). Masuk Islam setelah didakwahi oleh Hatib dalam perjalanan dari Mesir ke Madinah. Berita gembira (mendapatkan keturunan, bernama Ibrahim). Ungkapan Rasulullah “Pergauilah penduduk Mesir dengan baik karena mereka memiliki hubungan nasab dan perbesanan.”

16 Raihanah binti zaid Tawanan perang Bani Quraizah (7 H).
Ungkapan Rasulullah: “Jika engkau memilih Allah dan RasulNya maka Rasulullah akan memilihmu”. Masuk islam, Rasulullah memerdekakannya dan menikahinya.

17 Karakteristik & peran istri rasulullah
Responsif terhadap keimanan dan ketaatan serta berpegang teguh dengan Islam. Mendukung tugas Rasulullah, pengorbanan harta dan jiwa. Wanita yang taat beribadah, mandiri dalam kebenaran dan keimanan.

18 Karakteristik dan peran istri Rasulullah
Cinta ilmu, menyerap ilmu dari Rasulullah dan mendakwahkan kepada kaumnya. Memberikan inspirasi dan solusi kepada Rasulullah. Lebih memilih hidup sederhana bersama Allah dan RasulNya ketimbang gelimang harta (Al-Ahzab 28-29).

19 Maraji’ Istri dan Putri Rasulullah, Mengenal dan Mencintai Ahlul-Bait. Penyusun : Abdullah Haidir. Sirah Nabawiyah. Penulis : Syaikh Shafiyyur Rahman Al Mubarakfury. Sirah Nabawiyah, Analisis Ilmiah Manhajiah terhadap Sejarah Islam di Masa Rasulullah. Penulis : Dr. Muhammad Sa’id Ramadhan al- Buthi.

20 Jazakumullahu khiran katsira


Download ppt "Berteduh di taman hati Rifka Juwita."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google