Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Iman Kepada Rasul Allah SWT

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Iman Kepada Rasul Allah SWT"— Transcript presentasi:

1 Iman Kepada Rasul Allah SWT
Dra. Zulaikhah Asrofi

2 Iman kepada Rasul Allah SWT
Bukti-bukti cinta kepada rasul Hikmah diutusnya seorang rasul dan nabi Pengertian iman kepada nabi dan rasul Buah keimanan kepada para rasul Jumlah nabi dan rasul Tugas para rasul Sifat-sifat rasul dan nabi

3 Pengertian Iman kepada Nabi dan Rasul
Rukun Iman yang keempat Meyakini sebagai orang terpilih, menerima wahyu dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia Nabi dalam Bahasa Arab  Naba Rasul dalam Bahasa Arab  Irsal

4 Kandungan arti iman kepada rasul
Mengimani bahwa Allah SWT benar-benar mengutus para nabi dan rasul Mengimani nama-nama nabi dan rasul yang kita ketahui Membenarkan berita-berita yang sahih dari para nabi dan rasul Mengamalkan syariat nabi

5 Alasan harus meneladani rasul-rasul Allah SWT
1. Para Rasul Allah SWT sebagai Rahmat bagi Alam Semesta Artinya : “Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia” (Al Anbiya’ : 107)

6 2. Semua Rasul Allah SWT Bersifat Maksum
Semua rasul selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah SWT. Sebagai manusia, berbuat salah tetapi langsung ditegur. 3. Meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir Dalil Berdasarkan Al-Qur’an Dalil Berdasarkan Hadits Dalil Akli

7 Dalil Berdasarkan Al-Qur’an
Artinya : “Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu” (Al Ma’idah : 3)

8 Dalil Berdasarkan Hadits
“Sesungguhnya risalah kenabian itu telah habis maka tidak ada nabi dan rasul sesudahku”. (H.R. Ahmad) Dalil Akli Seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapannya merupakan rujukan bagi kita.

9 4. Mencintai Nabi Muhammad SAW.
Mencintai Nabi Muhammad SAW adalah suatu keniscayaan dan menduduki peringkat paling tinggi setelah kecintaan kepada Allah SWT. Surat At-Taubah ayat 24.

10 Hikmah Diutusnya Seorang Rasul dan Nabi
Agar umat manusia mengenal Allah SWT sebagai Tuhan yang menciptakan alam ini. Manusia mengenal dengan tepat dan siapa Tuhan yang sebenarnya Memahai kewajiban-kewajiban yang perlu ditunaikan Jika tidak, niscaya sesatlah dirinya.

11 Jumlah Nabi dan Rasul Hadits:
Dari Abu Zar, ia bertanya, “Wahai Rasulullah, berapa tepatnya jumlah para nabi?” Nabi SAW menjawab, “ orang.” “Dan berapa jumlah rasul?” Nabi SAW menjawab, “315 orang”, sutau jumlah yang besar (H.R Ahmad) Al Qur’an : Surat Al-Mu’min ayat 48

12

13 Sifat-sifat Rasul dan Nabi
Sidiq  Benar Apa yang disabdakan oleh Rasul dan nabi adalah benar dan dibenarkan kata-katanya. Amanah  Dapat dipercaya Melaksanakan hukum-hukum Allah SWT dengan benar dan tepat. Tablig  Menyampaikan Menyampaikan apa yang diwahyukan Allah SWT. Fatanah  Pandai dan bijaksana Memahami perintah-perintah Allah SWT dengan benar dan dengan bijaksana menghadapi penentang-penentangnya

14 Tugas para Rasul 1. Mengajarkan tauhid 2. Mengajarkan cara beribadah kepada Allah SWT 3. Menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya 4. Memberikan contoh kepada umatnya 5. Menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib 6. Memberikan kabar gembira 7. Memperbaiki jiwa manusia dan menyucikannya 8. Meluruskan pemikiran dan akidah yang menyimpang

15 Bukti-bukti Cinta kepada Rasul
1. Beribadah sesuai dengan contoh yang dilaksanakan Rasulullah SAW. 2. Berpakaian yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW 3. Makan sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW 4. Menjalankan kehidupan berkeluarga 5. Mendahulukan kepentingan umat 6. Mengabdikan diri dalam kehidupan bermasyarakat

16 Buah Keimanan kepada Rasul
Mengetahui rahmat serta perhatian Allah SWT. Mensyukuri nikmat Allah SWT. Mencintai para rasul, mengagungkannya, serta memujinya.

17 Nilai-nilai yang dapat diterapkan
Istiqamah dalam menjalankan syariat agama Tabah dan sabar dalam menghadapi musibah Selalu optimis dan tidak pernah putus asa Peduli terhadap kaum yang lemah Selalu melaksanakan ibadah-ibadah sunah Tidak membeda-bedakan para rasul Allah SWT Meyakini isi kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul Meyakini para rasul memiliki sifat-sifat terpuji Menjadikan rasul sebagai suri teladan

18 Ada pertanyaan ????


Download ppt "Iman Kepada Rasul Allah SWT"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google