Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1. Massa jenis/rapat massa adalah. A

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1. Massa jenis/rapat massa adalah. A"— Transcript presentasi:

1 MATERI UJIAN KENAIKAN KELAS (UKK) MATA PELAJARAN FISIKA KELAS X SEMESTER GENAP

2 1. Massa jenis/rapat massa adalah. A
1. Massa jenis/rapat massa adalah... A. Massa benda tertentu tiap satuan volume B. Massa sebuah benda yang dipengaruhi gravitasi C. Massa sebuah benda dibandingkan dengan massa benda lainnya D. Berat sebuah benda tiap satuan volume tertentu E. Berat suatu benda dibandingkan benda lainnya

3 2. Berat jenis adalah. A. Massa benda tertentu tiap satuan volume B
2. Berat jenis adalah... A. Massa benda tertentu tiap satuan volume B. Massa sebuah benda yang dipengaruhi gravitasi C. Massa sebuah benda dibandingkan dengan massa benda lainnya D. Massa suatu benda dikali percepatan gravitasi tiap satuan volume E. Berat suatu benda dibandingkan benda lainnya

4 3. Massa jenis dirumuskan sebagai. A. ρ=mV-1 B. ρ=w/V C. ρ=m. g/V D
3. Massa jenis dirumuskan sebagai... A. ρ=mV-1 B. ρ=w/V C. ρ=m.g/V D. ρ=mv E. ρ=mgV

5 4. Satuan dari massa jenis adalah. A. Kgm-3 B. Kg/m C. Kgm3 D. N/m3 E
4. Satuan dari massa jenis adalah... A. Kgm-3 B. Kg/m C. Kgm3 D. N/m3 E. Nm3

6 5. Berat jenis dirumuskan sebagai. A. BJ= W/V B. BJ= mgV C. BJ= ρg D
5. Berat jenis dirumuskan sebagai... A. BJ= W/V B. BJ= mgV C. BJ= ρg D. BJ= m/V E. BJ= w/V3

7 6. Satuan dari berat jenis... A. Nm3 B. N/m-3 C. Nm-3 D. Kg/m3 E. Kgm3

8 7. Diketahui massa jenis besi dalam satuan cgs 7,90 gram/cm3 dalam satuan mks adalah... A. 0,079 kg/m3 B. 0,79 kg/m3 C. 79 kg/m3 D. 790 kg/m3 E kg/m3

9 8. Diketahui massa jenis emas 19. 300 kg/m3 dalam satuan cgs adalah. A
8. Diketahui massa jenis emas kg/m3 dalam satuan cgs adalah... A. 0,193 g/m3 B. 1,93 g/m3 C. 19,3 g/m3 D. 193 g/m3 E g/m3

10 9. Massa kubus dari tembaga yang memiliki rusuk 1,5 m adalah
9. Massa kubus dari tembaga yang memiliki rusuk 1,5 m adalah...(massa jenis tembaga=8900 kg/m3)... A. 30 kg B. 300 kg C. 30 kwintal D. 3 ton E.30 ton

11 10. Jika massa jenis timah 7300 kg/m3 (g=9,8 m/s2) , berat jenis timah tersebut... A Nm-3 B Nm-3 C Nm-3 D Nm-3 E Nm-3

12 11. Elastisitas adalah... A. Usaha sebuah benda untuk melawan gaya yang mengenainya B. Kecenderungan sebuah benda untuk kembali ke posisi semula apabila gaya yang mempengaruhinya dihilangkan C. Suatu usaha untuk mempertahankan benda tidak berubah bentuk D. Usaha benda untuk bergerak secara terus-menerus apabila diberikan gaya tetap E. Kecenderungan benda untuk diam setelah bergerak beberapa saat

13 12. Benda yang bersifat elastis adalah. A. Tanah B. Batu C. Pegas D
12. Benda yang bersifat elastis adalah... A. Tanah B. Batu C. Pegas D. Wol E. Kayu besar

14 13. Tegangan adalah. A. Pertambahan panjang tiap satu satuan panjang B
13. Tegangan adalah... A. Pertambahan panjang tiap satu satuan panjang B. Gaya yang bekerja pada suatu satuan luas penampang C. Kekakuan suatu benda yang menyebabkannya memiliki kekuatan terhadap tekanan D. Kekerasan suatu benda dibandingkan dengan kekerasan benda lainnya E. Kemampuan suatu benda terhadap tekanan yang mengenainya

15 14. Tegangan dirumuskan sebagai. A. σ=Δℓ/ℓ B. σ=F/A C. σ=kx D
14. Tegangan dirumuskan sebagai... A. σ=Δℓ/ℓ B. σ=F/A C. σ=kx D. σ=1/2 kx2 E. σ=m/V

16 15. Satuan dari tegangan adalah. A. N/m3 B. Nm-2 C. Pa D. Joule E
15. Satuan dari tegangan adalah... A. N/m3 B. Nm-2 C. Pa D. Joule E. Tidak memiliki satuan

17 16. Pada sebuah besi yang memiliki luas penampang 0,15 m2 diberikan gaya 25 N. Maka besi itu akan memiliki tegangan sebesar... A. 147 N/m2 B. 155 N/m2 C. 167 N/m2 D. 187 N/m2 E. 195 N/m2

18 17. Regangan adalah. A. Pertambahan panjang tiap satu satuan panjang B
17. Regangan adalah... A. Pertambahan panjang tiap satu satuan panjang B. Gaya yang bekerja pada suatu satuan luas penampang C. Kekakuan suatu benda yang menyebabkannya memiliki kekuatan terhadap tekanan D. Kekerasan suatu benda dibandingkan dengan kekerasan benda lainnya E. Kemampuan suatu benda terhadap tekanan yang mengenainya

19 18. Regangan dirumuskan sebagai. A. e=Δℓ/ℓ B. e=F/A C. e=kx D
18. Regangan dirumuskan sebagai... A. e=Δℓ/ℓ B. e=F/A C. e=kx D. e=1/2 kx2 E. e=m/V

20 19. Satuan dari regangan adalah. A. N/m3 B. Nm-2 C. Pa D. Joule E
19. Satuan dari regangan adalah... A. N/m3 B. Nm-2 C. Pa D. Joule E. Tidak memiliki satuan

21 20. Jika sebuah pegas yang memiliki panjang mula-mula 25 cm diberi beban tertentu panjangnya menjadi 30 cm, maka pegas itu mengalami regangan sebesar... A. 0,1 D. 2 B. 0,2 E. 3 C. 1

22 21. Teori Hooke menyatakan bahwa. A
21. Teori Hooke menyatakan bahwa... A. Gaya pada pegas dipengaruhi oleh besarnya tekanan persatuan luas B. Gaya yang bekerja pada sebuah pegas akan berbanding terbalik dengan pertambahan panjang pegas tersebut C. Gaya yang dimiliki pegas berlawanan dengan besarnya gaya yang mengenai pegas tersebut D. Gaya yang bekerja pada sebuah pegas sebanding dengan massa pegas dan percepatan gravitasi yang mempengaruhi pegas tersebut E. Semua pilihan jawaban benar

23 22. Teori Hooke dirumuskan sebagai. A. F=kx B. F=-kx C. F=1/2 kx D
22. Teori Hooke dirumuskan sebagai... A. F=kx B. F=-kx C. F=1/2 kx D. F=1/2 kx2 E. F=ma

24 23. Pada susunan pegas paralel, berlaku... A. kp=k1+k2+k3+...+kn
B. kp=1/k1+1/k2+1/k /kn C. 1/kp=1/k1+1/k2+1/k /kn D. 1/kp= k1+k2+k3+...+kn E. Tidak ada jawaban yang benar

25 24. Pada susunan seri, berlaku... A. kp=k1+k2+k3+...+kn
B. kp=1/k1+1/k2+1/k /kn C. 1/kp=1/k1+1/k2+1/k /kn D. 1/kp= k1+k2+k3+...+kn E. Tidak ada jawaban yang benar

26 25. Sebuah pegas yang panjangnya 20 cm diberi beban 2 kg memanjang menjadi 25 cm, maka pegas tersebut memiliki konstanta... A. 0,4 N/m B. 4 N/m C. 25 N/m D. 100 N/m E. 400 N/m

27 26. Sebuah muatan digantung pada 4 buah pegas yang disusun paralel dimana k1=10 N/m, k2=25 N/m, k3=15 N/m, dan k4=12 N/m. Maka konstanta gabungan dari keempat pegas yang disusun paralel tersebut (kp) adalah... A. 62 N/m B. 80 N/m C. 100 N/m D. 120 N/m E. 135 N/m

28 27. Bila diketahui dua buah pegas masing-masing memiliki konstanta k1=15 N/m dan k2=30 N/m disusun seri. Maka konstanta gabungan dari kedua pegas tersebut (ks) adalah... A. 0,1 B. 1 N/m C. 10 N/m D. 35 N/m E. 45 N/m

29 28. Modulus elastisitas/modulus young adalah...
A. Tegangan berbanding regangan B. Regangan berbanding tegangan C. Gaya berbanding luas permukaan benda D. Massa berbanding volume E. Berat berbanding volume

30 29. Modulus young dirumuskan sebagai... A. F/A B. ma C. mg D. σ/e
E. ½ kx2

31 30. Satuan dari modulus young... A. N/m B. Joule C. N/m3 D. N/m2 E. Pa

32


Download ppt "1. Massa jenis/rapat massa adalah. A"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google