Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Bangsa arab sebelum islam

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Bangsa arab sebelum islam"— Transcript presentasi:

1 Bangsa arab sebelum islam
Nama Arab. Wilayah Geografis. Rumpun Bangsa Arab. Watak Bangsa Arab. Pemerintahan Quraisy. Kepercayaan (Agama).

2 NAMA ARAB Kata Arab itu mempunyai arti yg sama dng kata ‘Arabha dari bhs Iberani yg berarti yg gelap/steppe. Dia seasal dng kata ’Abhar’ yg berarti rahlah/pengembara, krn orang-2 Baduwi adlh bangsa pengembara (nomad)yg sll berpindah-2 kediaman. (M.Hasyim ‘Athiya). Arab/Arabia itu berarti gurun pasir, krn tanah semenanjung itu seb. Besar terdiri atas gurun pasir, maka dia dinamakan Arab. (Theoder Noldeke, Orientalis Jerman).

3 NAMA ARAB Semenanjung itu dinamakan ‘Arab adalah karena sebagian tanahnya terdiri atas gurun dan kehidupan bangsanya adalah mengembara (nomaden). (Nourouzzaman Shiddiqie).

4 LETAK JAZIRAH ARAB Jazirah Arab adlh semenanjung yg terletak di bag. Barat daya Asia. Sebagian besar permukaannya terdiri dari padang pasir yg panas dan tandus. Letak (terutama Makkah) adlh sangat strategis dan merupakan persimpangan jalur perdagangan dari berbagai pusat-2 dagang di utara, selatan, timur dan barat.

5 PEMBAGIAN BANGSA ARAB Pr sejarawan membagi bangsa Arab ke dlm 2 klp besar; Arab Baidah (sdh lenyap jauh sebelum Islam lahir & diketahui lewal al-Qur’an). Contoh; kaum Ad, kaum Tsamud, Iram dsb. Arab Baqiyah terbagi 2; ‘Aribah (berdarah murni Arab) dan Musta’ribah ( mrk yg scr naturalisasi menjadi golongan Arab).

6 PEMBAGIAN BANGSA ARAB Arab ‘Aribah disebut juga Qathaniyah (dinisbatkan kpd Qathan, moyang mereka)/ Yamaniyah (tempat asal persebaran mereka). Arab Musta’ribah adlh keturunan Ismail bin Ibrahim. Oki mereka disebut Ismai’iliyah. Isma’il sendiri bukan keturunan Arab melainkan keturunan Ibrani yg lahir dan dibesarkan di Makah. Banu Quraisy adlh keturunan Fihr yg mendapat gelar Quraisy (pedagang yg trampil)

7 DARI SEGI PEMUKIMANNYA BANGSA ARAB DIBAGI DUA
1. Ahl. Al- Badwi (penduduk padang pasir, nomaden, pencaharian beternak). Krn nomaden, mrk tdk banyak membangun peradaban. Shg sejarah mrk tdk diketahui dng tepat dan jelas. 2. Ahl al-Hadhar (penduduk di derah subur, menetap di kota-kota, berdagang, bercocok tanam & industri). Mrk berpeluang membangun peradaban, spt masy. di Yaman, Hejaz, dsb)

8 SISTIM SOSIAL MASYARAKAT ARAB
Syu’ubiyah (kekabilahan/ clanisme) berdasarkan pertalian darah (nasab), perkawinan, suaka politik/krn sumpah setia. Kabilah bagi masy. Badwi merupakan ikatan keluarga & juga ikatan politik. Kabilah dipimpin oleh seorang syaikh al-Qabilah (yg dipilih dr seorang anggauta yg paling tua).

9 SISTIM SOSIAL MASYARAKAT ARAB
4. Solidaritas kesukuan (‘asyabiyah qabaliyah) dlm kehidupan masya Arab sblm Islam dikenal amat kuat. 5. Dlm masyarkat nomaden benturan antar suku (pertumpahan darah) sering terjadi disebabkan perebutan sumber air, rerumputan, dsb).

10 WATAK BANGSA ARAB (NoUROAUZZAMAN shIDDIQI).
Masyarakat Arab sebelum datangnya Islam dikenal dng sebutan masy. jahiliyah (bodoh), kemerosotan moral/hilm. Bukan bodoh dlm arti ilmu. Kondisi alam yg -sepertinya- kurang berbelas kasihan memberi pengaruh pada bentuk fisik (kekar, kuat dan berdaya tahan tinggi) dan psykhis yg khas baik positif maupun negatif;

11 WATAK negatif BANGSA ARAB
Sulit bersatu. Gemar berperang. Kejam. Pembalas dendam. Angkuh dan sombong. Pemabuk dan pejudi.

12 WATAK POSITIF BANGSA ARAB
Dermawan (seb. Kemuliaan). Keberanian dan kepahlawanan. Kesabaran (kemampuan memikul derita hidup di padang pasir & medan perang). Kesetiaan dan kejujuran. (dalam ikatan hub. darah & jujur dlm melunasi janji pd teman). Ketulusan dan berkata benar.

13 SISTIM PEMERINTAHAN Bbrp kabilah yg pernah munguasai Arab (Ka’bah); Amaliqah, Jurhum, Khuza’ah & terakhir Quraisy dibawah pimpinan Qusyai. Ia merebut kembali kekuasaan arab dr tangan Khuza’ah (bukan keturunan Adnan). Lalu Qusyai melakukan berbagai penataan pem.; mendirikan darun Nadwah (rumah untuk ber-musyawarah), & membentuk & membagikan kekuasaan menjadi 4 departemen; Darun nadwah, Rifadlah, Siqayah dan Hijabah.

14 SISTIM PEMERINTAHAN Menjelang Islam datang Abdul Muthallib yg menjadi penguasa pemerintahan Arab. Ia melakuakn pendekatan merukunkan banu Quraisy dng membangun sistim pemerintahan Oligarkhi (pemerintahan bersama). Dibentuklah 10 depantemen di pemerintahan dan membaginya kpd keluarga suku Quraisy.

15 10 DEPARTEMEN DLM PEMERINTAHAN QURAISY
Ada 10 jabatan tinggi yg dibagi-bagikan kpd kabilah-2 asal suku Quraisy, yaitu: Hijabah ( mengurusi masalah agama dan pemegang kunci ka’bah). Pimpinan diserahkan kpd keturunan Abd.Daar. Siqayah (mengurusi masalah air untuk kepentingan penduduk Makah & para peziarah). Pimpinan diserahkan kpd keluarga Hasyim. Diyat (mengurusi masalah peradilan). Ini dijabat Abd. Muthallib sendiri.

16 10 DEPARTEMEN DLM PEMERINTAHAN QURAISY
Sifarah (urusan diplomatik & hub luar negeri termasuk sengketa antar qabilah Quraisy dng lainnya). Liwa’ (mengurusi ketentaraan & perlindungan kehormatan panji-panji). Ini diserahkan kpd ket Umayyah. Rifadah (mengurusi keuangan negara, pajak untuk orang miskin). Ini diserahkan keluarga Naufal. Nadwah (mengurusi persidangan majlis Negara). Ini diserahkan kpd keluarga al-Uzza.

17 10 DEPARTEMEN DLM PEMERINTAHAN QURAISY
Khainamah (mengurusi balai musyawarah dan persidangan). Ini diserahkan kpd keluarga Yakhzum ibn Murrah. Khazinah (mengurusi administrasi perbendaharaan negara). Ini diserahkan kpd al-Harits ibn Qais keluarga Hisyam ibn Ka’ab. Azlam (mengurusi ramalan untuk mengetahui pendapat dewa-dewa). Jabatan ini dipegang Shafwan, saudara Abu Safyan.

18 KEPERCAYAAN Banyak kepercayaan yg ada di Arab sebelum Islam; watsani/berhala, hanif, benda-benda alam-langit, dsb). Agama berhala adlh kepercayaan nenek moyang yang paling dominan dan tumbuh subur di Jazirag Arab. Ka’bah; merupakan pusat keagamaan, pusat ziarah bagi masyarakat Makah & masyarakat Arab lainnya penyembaha berhala.

19 KEPERCAYAAN Menjelang datangnya Islam, Ka’bah dikelilingi tidak kurang dari 350 berhala. Ini sekaligus menggambarkan banyaknya suku yang ada di jazirah Arabia.


Download ppt "Bangsa arab sebelum islam"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google