Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KOMPETISI DALAM KEBAIKAN

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KOMPETISI DALAM KEBAIKAN"— Transcript presentasi:

1 KOMPETISI DALAM KEBAIKAN
BAB 1 KOMPETISI DALAM KEBAIKAN

2 A.Kompetisi Berbuat kebaikan
Allah swt melarang manusia untuk saling bermusuhan,saling membunuh atau saling merusak barang milik orang lain,baik terhadap milik sesama muslim maupun milik orang lain yang nonmuslim.sebaiknya Allah swt memerintah manusia supaya berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan.seperti pada surah al-Baqarah dan surah Fatir 1.Surat Al-Baqarah ayat 148 “dan setia umat mempunyai kiblat yang dia menghadapkepadanya.maka Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan.dimana saja kamu berada,pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya.sungguh,Allah mahakuasa atas segala sesuatu”.(Q.S. Al-Baqarah/2:148)

3 2.Surat Fatir Ayat 32 “ kemudian kita ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih diantara hamba- hamba kami,lalu diantara mereka ada yang menzalimi diri sendiri,ada yang pertengahan dan ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah .Yang demikian itu adalah karunia yang besar”.(Q.S.Fatir /35:32)

4 B.Menyantuni Kaum Duafa
Sebagai hamba mukmin yang ditakdirkan Allah swt.menjadi orang yang berkecukupan dalam segala hal(misalnya rezeki) ,kita hendaknya mempunyai hati lapang utuk menyan tuniterhadap kaum duafa (orang-orang lemah),kerabat anak yatim ,orang-orang miskin orang yang dalam perjalanan dan peminta-minta.seperti dalam surat al-Isra dan al- Baqarah . 1.Surat al-Isra ayat 26-27 Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

5 Surah al-Baqarah ayat 177 Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan ) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

6 IMAM KEPADA RASUL-RASUL ALLAH SWT
BAB 2 IMAM KEPADA RASUL-RASUL ALLAH SWT

7 A.Tanda-tanda beriman kepada rasul-rasul Allah swt
a. Tidak membeda-bedakan keimanan kepada para Rasul b. Mengikuti ajaranya c. Suka berselawat kepada Rasul B.Rasul-rasul yang wajib Diimani Allah swt mengutus pada setiap umat seorang rasul.hal ini pun dapat dijelaskan Allah swt dalam surah “al-Mu’min ayat 78” Dan Sesungguhnya Telah kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak kami ceritakan kepadamu.(Q.S.al-Mu’min /40;78)

8 D.Mamfaat beriman kepada Rasul-rasul Allah swt
C.Tugas para Rasul 1. Menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah swt.kepada umatnya 2.Membawa kebenaran,Berita gembira,dan memberi peringatan kepada umatnya 3. Menjadi suri teladan bagi Umatnya 4. Pembawa Rahmat bagi seluruh penghuni alam 5. Menyempurnakan budi pekerti umatnya D.Mamfaat beriman kepada Rasul-rasul Allah swt 1.Memeperoleh keteladan yang baik serta diridai Allah swtdalam menjalani kehidupanaya 2.Memperoleh pentunjuk-petunjuk jalan yang benar dan diridai Allah swt 3.Selamat dari anacaman Allah swt.karena mendapat bimbinganv dari pada rasul 4. Mendapatkan rahmat dari Allah swt.

9 BERPERILAKU DENGAN SIFAT TERPUJI
BAB 3 BERPERILAKU DENGAN SIFAT TERPUJI

10 A. Tobat Permohonan maaf yang ditunjukan kepada Allah Swt.tobat adalah mengungkapan penyesalan atas kesalahan(kekhilafan)yang telah diperbuat dan berupaya sekuat hati untuk tidak mengulagi kembali,serta memohon ampun kepada Allah swt atas perbuatan dosa yang telah dillakukan. Bentuk pengungkapan tobat dapat berupa doa.contoh doa tobat para nabi terdahulu yang diungkapkan dalam beberapa ayat Al-Qur’an: 1.Doa Tobat Nabi Adam Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami Telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami,niscaya Pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.

11 B.Raja Raja adalah sikap mengharapkan rida,rahmat dan pertolongan Allah. Raja mempunyai dua sifat yang berkaitan yaitu: 1.Optimis Surah al-insyirah /94;5-6 Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 2.Dinamis 7. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, 8. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,

12 BAB IV HUKUM ISLAM TENTANG MUAMALAH

13 A.ASAS-ASAS TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM
1.Pengertian dan hukum jual beli Menerut istilah,jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan jual beli hukumnya halal. 2. Rukun jual Beli 1. penjual (pihak yang dikenai tuntutan untuk menjual) 2. pembeli (pihak yang menghendaki memiliki sesuatu dengan pembelinya) 3. benda atau barang (sesuatu yang menjadi objek transaksi) 4. ada akad jual beli ( serah terima antara penjual dan pembeli)

14 3.Syarat jual beli a. syarat bagi penjual dan pembeli 1.sudah baligh
2.berakal sehat 3.kehendak sendiri 4. tidak mubazir b. syarat barang yang diperjualbelikan 1.dapat diserahterima 2.bukan barang hasil curian atau perampokan 3.dapat diketahui kadar atau jumlah 4.bukan barang yang terlarang untuk diperjualbelikan 5.mengandung mamfaat c. syarat akad jual beli 1.ada kesesuaian antara ijab dan kabul 2.jelas maksudnya sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh pihak penjual dan pembeli 4.Khiar dalam jual beli 1.khiar Majelis 2. khiar syarat 3. khiar ‘aib(cacat)

15 5.macam-macam jual beli a.hukum jual beli hukum jual beli terbagi dua,jual beli yang sah menurut hukum dan batal Dan batal menurut hukum. b. objek jual beli 1.jual beli benda yang kelihatan 2.jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji 3.jual beli benda yang tidak ada c. pelaku jual beli 1.jual beli yang dilakukan dengan lisan 2.jual beli dengan prantara 3.jual beli dengan perbuatan B.Contoh Transaksi Ekonomi dalam Islam a.syirikah :persetujuan dua orang atau lebih untuk membuka suatu usaha atau perusahaan dengan tujuan membagi keuntungan diantara mereka. b.ketentuan syirkah 1.Rukun Syirkah a.ada akad syirkah atau perjanjian syirkah b.ada orang yang mengadakan syirkah c.ada modal untuk mengadakan syirkah 2.syarat akad syirkah a.ada kesusaian anatara ijab dan kabul syirkah b.ada kejelasan dan dapat dipahami bersama

16 3.Syarat orang yang mengadakan syirkah
a.berakal sehat b.sudah balig c.kehendak sendiri 4.Syarat modal untuk syirkah a.modal berupa uang untuk barang b.modal dapat digabungkan sebelum akad sehingga modal tidak dapat dibedakan lagi c.modal untuk syirkah musti halal C.Dasar hukum syirkah Hukum syirkah adalah halal Surah al-Maidah/5;2 ….dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran

17 d.Macam –macam syirkah a.qirad b.musaqah c.muzaraah d.mukhabarah e.Hikmah syirkah a.meningkatkan kesejetraan bersama b.menjalin hubungan silaturahmi c.menambah lapangan usaha d.membuka solidaritas e.memperat tali persaudaraan 2.Bank Bank terbagi dua: a.bank konvensional b.bank syariah Dalam usahanya,bank syariah menggunakan dua sistem yaitu: a.penghimpunan dana :wadi’ah dan mudarabah b.penyaluran dana:bai’a murabahah,bai’a salam,dan bai’a istisna

18 PERKEMBANGAN ISLAM PADA ABAB PERTENGAHAN
BAB V PERKEMBANGAN ISLAM PADA ABAB PERTENGAHAN

19 A.KERAJAAN TURKI USMANI
orang-orang turki berasal dari suku orguz yang beridiam di utara cina. mereka berpindah ke turkistan,lalu kepersia dan irak a.perkembangan Agama Islam b.perkembangan bidang pemerintahan c.perkembangan bidang militer d.perkembangan bidang mental spritual e.perkembangan militer seni budaya B.KERAJAAN SAFAWI Kerajaan safawiadalah kerajaan islam di persia(iran)yang didirikan oleh Syah Ismail safawi pada tahun 1501 M.kerajaan safawi menjadi aliran syiah sebagai mazhab resmi kerajaan. Perkembangan yang dicapai kerajaan safawi a.perkembangan bidang militer b.perkembangan bidang administrasi c.perkembangan bidang intlektual d.perkembangan bidang seni dan bangunan

20 C.Kerajaan mugal kerajaan mugal adalah sebuah kerajaan islam di india didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur.dia adalah keturunan timur lenk(bangsa mugol) Pada mulanya bangsa mugol terkenal sebagai pemusnah dan perusak Kebudayaan islam.namun,anak cucunya menjadi pendukung dan pengembang Agama islam yang teguh dan bijaksana.bahkan mendirikan kerajaan islam yang Besar.

21 MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Bab VI MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

22 A.Larangan Membuat Kerusakan di Bumi
1. Surah ar-Rum ayat 41-42 Artinya : “ telah tampak kerusakan didarat dan di laut di sebabkan karena perbuatan tangan manusia;Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka,agar mereka kembali (kejalan yang benar).katakanlah (muhammad),”berpegianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang orang dahulu.kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).( Q.S.ar-Rum/30:41-42)

23 2.Surah al-A’raf ayat 56-58 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 57. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu Telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah kami membangkitkan orang-orang yang Telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. 58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya Hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

24 C.Kaum yang Berbuat Kerusakan di Bumi
1. Surah Sad Ayat 27 Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang- orang kafir itu Karena mereka akan masuk neraka. Al-Quran telah menjelaskan prinsip hubungan manusia dan alam sekitar.tujuan kita dalam Pengelolah lingkungan hidup adalah tercapainya keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya dan terlindungya lingkungan Hidup.

25 IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH SWT
Bab 7 IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH SWT

26 A.Pengertian Iman kepada kitab-kitab Allah Swt.
Surah al-Baqarah ayat 213 “Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi Keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan”

27 B.Kitab-kitab Allah swt
Kitab Taurat Kitab Zabur Kitab Injil Kitab Al-Qur’an : a. Al-Qur’an sebagai penyempurna kitab terdahulu b. Al-Qur’an sebagai petunjuk c. Al-Qur’an sebagai pembeda anatara yang baik dan yang batil d. Al-Qur’an sebagai pedoman hidup yang terjaga kemurnianya: 1.Akidah 2. Ubudiah 3. Akhlak 4. Muamalah 5. Kisah 6. Hukum

28 C.Fungsi Iman Kepada Kitab-Kitab Allah Swt
1.Sebagai standar baik dan buruk serta halal dan haram dalam menentukan sesuatu 2. Sebagai rujukan dalam menyelesaikan suatu masalah 3. Sebagai penentu jiwa 4. Sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan menurut kehendak Allah swt. D. Hikmah Iman Kepada Kitab-Kitab Allah Swt 1.Memperoleh petunjuk jalan yang baik dan benar serta diridai Allah Swt 2.Tindakan-tindakan yang berdasarkan pada kitab Allah swt.tidak ada keraguan sedikit pun sehingga kita lebih mantap dalam bertindak 3.Mendapat pedoman hidup yang tinggi dan mutlak kebenaranya 4.Memperoleh ketentraman jiwa sehingga selalu tenang hatinya dalam kehidupanya Sehari-hari 5.Mengetahui antara yang hak dan batil sehingga hidup kita terarah

29 MENGHARGAI KARYA ORANG LAIN
Bab 8 MENGHARGAI KARYA ORANG LAIN

30 A.Menghargai Karya Orang Lain
Contoh sikap menghargai karya orang lain: a. kita memberi komentar yang positif atas karya sesama b. kita tidak memberi komentar yang negatif atas karya sesama,meskipun menurut pandangan kita tidak baik c. kita memberi kritik yang membangun apabila kita memandang karya tersebut perlu di perbaiki d. kita meyakini secara jujur keunggulan orang lain. e. kita senantiasa menunjukan wajah yang menyenangkan(menyejukan)apabila orang lain meminta komentar terhadap hasil karyanya.

31 B.Menampilkan Contoh Perilaku Menghargai Karya Orang Lain
Berikut ini contoh perilaku menghargai hasil karya orang lain : 1. Dalam kehidupan rumah tangga,seorang adik harus mampu menghargai hasil karya kakaknya.begitupula sebaliknya,seorang kakak harus mampu menghargai karya adiknya.jangan sekali-kali memberi komentar yang negatif terhadap karyanya. 2. Orang tua harus selalu memotivasi anaknya.supaya mereka bisa bekarya dan berprestasi.orang tua yang bersikap masa bodoh terhadap apa yang dilakukan anaknya berarti tidak menghormati dan tidak menghargai karya anaknya.

32 MENGHINDARI PERILAKU TERCELA
Bab 9 MENGHINDARI PERILAKU TERCELA

33 A.Pengertian dosa Dosa adalah perbuatan yang melangar ketentuan hukum Allah dan rasulnya atau perbuatan yang melanggar ketentuan Al-Qur’an dan sunah Rasul. Dosa terbagi 2 : a.dosa kecil : pelanggaran hukum atas perbuatan yang tidak dirinici bahwa pelangaran tersebut adalah dosa besar.contohnya,adalah berbohong dan melihat sesuatu yang dilarang. b.dosa besar : pelanggaran hukum atas perbuatan yang telah ditentukan seperti syirik,mendurhakai orang tua,riddah,membunuh,orang lain,berzina,memfitnah.

34 b.Beberapa contoh perbuatan dosa besar
1.Berbuat syirik syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu baik dalam zat maupun sifat-sifatnya.orang yang berbuat syrik tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah swt. Surah an-Nisa/4;48 “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia Telah berbuat dosa yang besar”.

35 2.Durhaka Kepada Orang Tua
Surah al-Isra/17;23 Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.(Q.S.al-Isra /17;23)

36 3.Riddah Riddah berarti tindakan keluar dalam islam.orang yang berbuat Riddah disebut murtad. Surah al-Baqarah /2;217 217.barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.(Q.S.al-Baqarah/2;217)

37 4.Membunuh Surah al-Isra/17;33
Membenuh adalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan matinya seseorang ,baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak,baik dengan alat yang mematikan maupun tidak . Surah al-Isra/17;33 33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan.kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

38 5.Zina Zina adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan pernikahan Yang sah. Surah al-Isra/17;23 Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

39 6.Fitnah Surah al-Ahzab/33;58
Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka Telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. C.Menghindari Perbuatan Dosa besar Sering membaca Al-Qur’an serta memahami maknanya Gemar mempelajari buku-buku yang bernuasa keislaman Sering mengikuti kajian-kajian keislaman 4.sering mengikuti santapan rohani,baik secara langsung maupun tidak langsung Bergaul dengan orang-orang sholeh Menghindari bergaul dengan orang yang suka berbuat maksiat Membiasakan diri berbuat kebaikan,baik dirumah,lingkungan masyaraka,maupun di mana saja berada.

40 Bab 10 “PENGURUSAN JENAZAH “

41 A.Memandikan Jenazah 1.Syarat jenazah yang harus dimandikan * Beragama Islam * Masih ada Jasadnya walaupun hanya sebagian * Tidak dalam keadaan Ihram * Bukan karena syahid,sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebagai berikut 2. Cara memandikan jenazah * Jenazah diletakan di tempat yang terlindungi dari terik matahari,hujan dan pandangan orang banyak * Jenazah diberi pakaiaan basahan sehingga tertutup auratnya * membersikan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah * Perut diurut secara perlahan agar agar kotoran yang masih ada dalam perut keluar * kotoran pada kuku tangan dan kaki jenazah dibersikan * Menyiram air keseluruh tubuh jenazah dari ujung rambut sampai ujung kaki * memandikan jenazah hendaknya disabun,lalu disiram kembali sehingga tubuh jenazah bersih dari sabun * setelah jenazah dimandikan,lalu disiram dengan air yang dicampur dengan kapur barus

42 B.Mengafani Jenazah 1.Cara Mengafani Jenazah Laki-laki mengafani jenazah laki-laki di sunahkan tiga lapis . sabda Rasulullah saw “sesungguhnya Rasulullah saw.dikafani dengan tiga helai kain yaman yang putih bersih terbuat dari kapas,tanpa baju maupun serban(H.R.al-Bukhari dari Aisyah:1158) 2.Cara mengafani Jenazah perempuan mengafani jenazah perempuan dengan lima lapis kain,yaitu kain bawah,baju,tutup kepala,dan dua lapis kain untuk menutupi seluruh tubuh.setiap lapis kain dikasih wangi-wangian.

43 KHOTBAH,TABLIG, dan DAKWAH
Bab xi KHOTBAH,TABLIG, dan DAKWAH

44 A.KHOTBAH 1.Pengertian khotbah Jum’at adalah pidato(ceramah)keagaman yang disampaikan pada hari Jum’at dan disampaikan sebelum melaksanakan salat Jum’at . 2. Syarat Khotbah Jum’at a. dilakukan pada waktu zuhur sebelum sholat Jum’at dimulai b. disampaikan dengan berdiri . 3. Rukun Khotbah Jum’at a. membaca tahmid b. membaca dua kalimat syahadat c. membaca selawat nabi d. berwasiat taqwa dan memberi nasihat e. membaca satu atau beberapa ayat Al-Qur’an f. berdoa untuk kaum muslim dan muslimat

45 4.Sunah Khotbah Jum’at a.memulai dengan ucapan salam b.duduk setelah mengucapkan salam ketika azan dikumandakan c.menyampaikan khotbah diatas mimbar atau tempat yang agak tinggi d.menyampaikan dengan kalimat yang jelas.mudah dipahami dan tidak terlalu panjang e.menghadap kearah jamaah Jum’at f.ketika duduk diantara dua khotbah mengucapkan salawat nabi g.menertibkan tiga rukun khotbah yaitu membaca tahmid,dua kalimat syahadat, dan salawat nabi. 5.Syarat Khatib Jum’at a.laki-laki dan beragama islam b.baligh,berakal sehat,dan berakhlak mulia c. mengetahui syarat,rukun dan sunah khotbah Jum’at d. fasih dalam membaca Al-Qur’an dan hadis e. berpakain rapi,sopan dan penampilan baik f. dengan suara jelas,dapat didengar dan dipahami jamaah salat jum’at

46 6.Mamfaat Khotbah Jum’at
a. mengingatkan pentingya amal sholeh dan berakhlak mulia b. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt c. menumbuhkan kesadaran menuntut ilmu pengetahuan dan ilmu agama d. meningkatkan ukhuwah islamiah e. memotivasi untuk giat bekerja guna mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat f.mengigatkan kembali tentang ajaran islam,baik perintah maupun larangan Allah swt. B.Tablig Menurut bahasa,tablig berasal dari kata yubaligu-tabligan yang berarti menyampaikan. Surah al-Maidah /5;67 Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

47 C.Dakwah Dakwah adalah segala aktifitas yangmengajak orang untuk beriman dan taat kepada Allah swt.sesuai dengan akidah,syariat dan akhlak islamiah.orang yang melakukan dakwah adalah dai.sedangkan objek dakwah disebut mad’u. Surah an-Nahl/16;125 125. Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.(Q.S.an-Nahl/16;125

48 PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA MODERN
BAB XII PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA MODERN

49 A.Perkembangan Islam pada Masa Modern
Para tokoh pembaruan islam yang memplopori gerakan pembaruan atau modernisasi islamantara lain: Muhammad bin Abdul wahab,sultan mahmud II,Muhammad bin sanusi,Syah waliyulla,at-tahtawi,jamaludin al-afgani,muhammaad abduh,muhammad rasyid rida,sayyid ahmad khan dan muhammad iqbal. B.PENGARUH MODERNISASI ISLAM TERHADAP PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA Kemunduran kerajaan Turki Usmani yang merupakan pemangkuan khalifah islam setelah abad ke 17M,telah melahirkan kebangkitan islam dikalangan warga arab di pinggiran imperium itu.yang terpenting di antaranya adalah gerakan Wahabi.yaitusebuah gerakan reformis puritanis. Organisasi –organisasi sosial keagamaan islam dan organisasi yang didirakan kaum terpelajar diatas menandakan tumbuhnya benih-benih nasionalisme dalam pengertian modern.secara umum cita-cita gerakan moderenisasidunia islam di Indonesia adalah sebagai berikut: 1.bidang akidah 2.bidang politik 3.bidang pendidikan 4.bidang ekonomi

50 M.SABANI SEKIAN


Download ppt "KOMPETISI DALAM KEBAIKAN"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google