Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KATA ULANG.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KATA ULANG."— Transcript presentasi:

1 KATA ULANG

2 Kata ulang atau reduplikasi
Kata jadian yang terbentuk dengan pengulangan kata. Bentuk kata ulang : Kata ulang murni atau pengulangan seluruh atau dwilingga, yaitu pengulangan seluruh kata dasar. Contoh : - ibu-ibu  hitam-hitam - kuda-kuda  danau-danau

3 Kata ulang berimbuhan atau kata ulang
Kata ulang berimbuhan atau kata ulang sebagian, yaitu bentuk pengulangan kata dengan mendapat awalan, sisipan, akhiran atau gabungan imbuhan sebelum atau sesudah kata dasarnya diulang. Contoh : - berlari-lari bermain-main - menari-nari hormat-menghormati - bunga-bungaan - kekanak-kanakan

4 Kata ulang berubah bunyi atau bervariasi
fonem, baik vokal maupun konsonan. Contoh : - lauk-pauk - serta-merta - warna-warni - gerak-gerik - mondar-mandir

5 Kata ulang suku awal atau dwipurwa, yaitu
bentuk pengulangan suku pertama kata dasarnya, biasanya disertai variasi e pepet. Contoh : - lelaki  laki-laki ~ lalaki ~ lelaki - sesama  sama-sama ~ sasama ~ sesama - tetangga  tangga-tangga ~ tatangga ~ tetangga

6 Selain bentuk kata ulang di atas, terdapat kata
ulang semu atau kata dasar berulang. Contoh : - cumi-cumi - paru-paru - laba-laba pura-pura - biri-biri - kura-kura - kupu-kupu - kunang-kunang

7 Makna kata ulang Menyatakan banyak tak tentu. Contoh : - gunung-gunung - daerah-daerah - gerak-gerik - rumah-rumah - pepohonan

8 2. Menyatakan sangat. Contoh : - rajin-rajin besar-besar - kuat-kuat manis-manis 3. Menyatakan saling, berbalasan atau pekerjaan dilakukan oleh dua pihak. - kunjung-mengunjungi - tuduh-menuduh - tolong-menolong

9 4. Menyatakan paling atau intensitas.
Contoh : - sebaik-baiknya - setinggi-tingginya - sebanyak-banyaknya 5. Menyatakan tiruan atau menyerupai. - orang-orangan - siku-siku - rumah-rumahan

10 6. Menyatakan bersenang-senang atau santai.
Contoh : - duduk-duduk minum-minum - membaca-baca - tidur-tiduran - berjalan-jalan - berbaring-baring 7. Menyatakan dikenai sifat atau agak. - kebarat-baratan - kemalu-maluan - kehijau-hijauan

11 8. Menyatakan himpunan pada kata bilangan.
Contoh : - dua-dua - lima-lima - banyak-banyak 9. Menyatakan agak….(melemahkan arti). - Kepala pening-pening. - Badan sakit-sakit. - Jangan malu-malu.

12 10. Menyatakan beberapa. Contoh : - bertahun-tahun ia menunggu. - berhari-hari ia menanti. 11. Menyatakan terus-menerus. - bertanya-tanya - mencari-cari

13 12. Menyatakan waktu. Contoh : - Pagi-pagi minum es. - Datang-datang marah. 13. Menyatakan makin atau bertambah. - Lama-lama ia pingsan. - Meluap-luap amarahnya.

14 14. Menyatakan berusaha … atau penyebab.
Contoh : - menyabar-nyabarkan diri. - menguat-nguatkan hati. - menahan-nahan amarah.

15 Soal-soal pelatihan : Yang merupakan kata ulang semu adalah…. a. buku-buku b. kupu-kupu c. pontang-panting d. baris-berbaris Jawaban : b

16 2. Buah-buahan yang dibeli Inul di Pasar Baru
masih tampak segar. Buah-buahan dalam kalimat tersebut tergolong kata ulang…. a. berubah bunyi b. sebagian c. murni d. berimbuhan

17 3. Kata ulang yang menyatakan makna saling adalah….
a. Salah satu ciri khas bangsa Indonesia dalam bermasyarakat adalah tolong- menolong. b. Anak itu melempar-lempar mainannya. c. Paman tidur-tiduran di atas sofa. d. Berbulan-bulan kakaknya tidak pulang dari perantauan.

18 Pembahasan : Tolong-menolong ~ artinya saling menolong Melempar-lempar ~ artinya terus-menerus atau berulang-ulang. Tidur-tiduran ~ artinya tindakan dilakukan dengan santai. Berbulan-bulan ~ artinya menyatakan beberapa. Jawaban : a

19 4. Pengulangan kata yang menyatakan paling
terdapat pada kalimat…. a. Pemusik-pemusik di era Indonesia baru ini banyak bermunculan. b. Mereka selalu berupaya untuk menciptakan lagu dengan sebaik-baiknya. c. Penyanyi-penyanyi muda dan ceria selalu tampil dengan gaya yang berbeda. d. Mereka kenal-mengenal sebelum mulai pertandingan.

20 Pembahasan : Pemusik-pemusik maknanya banyak pemusik. Sebaik-baiknya maknanya paling baik. Penyanyi-penyanyi maknanya banyak penyanyi. Kenal-mengenal maknanya saling mengenal. Jawaban : b

21 5. 1. Di Taman Buah Mekarsari pohon-
pohonan ditata dalam pola daun lamtorogung sebagai simbol tanaman serbaguna. 2. Para petugas taman buah itu bekerja dengan segiat-giatnya agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. 3. Taman-taman di taman buah ini dijadikan objek wisata baru bagi turis mancanegara atau domestik.

22 4. Para pengelola taman buah ini berusaha
sekuat-kuatnya agar produk buah lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Makna pengulangan kata yang menyatakan banyak dan bermacam-macam terdapat pada kalimat nomor…. a. 1 dan 2 b. 1 dan 3 c. 2 dan 3 d. 2 dan 4

23 Pembahasan : 1. Pohon-pohonan maknanya bermacam- macam. 2. Segiat-giatnya maknanya sangat atau paling. 3. Taman-taman maknanya banyak. 4. Sekuat-kuatnya maknanya sangat atau Jawaban : b

24 5. Adik saya mempunyai mobil-mobilan antik yang tidak dimiliki oleh teman sebayanya.
Makna kata yang tercetak miring tersebut adalah…. a. paling b. berulang c. banyak d. menyerupai

25 Pembahasan : Kata mobil-mobilan memiliki makna menyerupai. Jawaban : d

26 6. Warna bajunya kebiru-biruan serasi dengan kerudungnya
6. Warna bajunya kebiru-biruan serasi dengan kerudungnya. Makna kata kebiru-biruan dalam kalimat tersebut adalah…. a. sangat b. amat c. agak d. banyak

27 Pembahasan : Kata kebiru-biruan memiliki makna agak biru. Jawaban : c

28 7. Eva berperilaku kebarat-baratan sehingga
tidak disenangi oleh teman-temannya. Makna kata ulang yang sama dengan kalimat tersebut adalah…. a. Buku-buku itu telah kusimpan dalam rak. b. Halaman rumahku ditanami dengan pohon buah-buahan. c. Sikap gadis itu masih kekanak-kanakan. d. Wati tampak kurus karena sakit-sakitan.

29 Pembahasan Buku-buku bermakna banyak. Buah-buahan bermakna bermacam-macam. Kekanak-kanakan bermakna menyerupai. Sakit-sakitan bermakna intensitas atau sering.

30 Kebarat-baratan bermakna menyerupai, kata tersebut semakna dengan kata kekanak-kanakan.
Jawaban : C

31 8. Sampai kini masyarakat hanya tahu bahwa pohon-pohon di hutan ditebang dan diambil kayunya. Arti kata ulang pada kalimat tersebut adalah…. a. seluruh pohon b. sebagian pohon c. banyak pohon d. sedikit pohon

32 Pembahasan : Kata ulang pohon-pohon bermakna banyak pohon. Jawaban : C

33 9. Batu-batu cadas merintih kesakitan karena ditikam belatinya
9. Batu-batu cadas merintih kesakitan karena ditikam belatinya. Kalimat yang menggunakan bentuk pengulangan sama dengan kalimat tersebut adalah…. a. Mentari pagi menyinari dedaunan. b. Buku-buku itu berserakan di lantai kamarnya. c. Pagar di lahan pemukiman itu rapi-rapi. d. Orang itu duduk-duduk saja di teras.

34 Pembahasan : Dedaunan bermakna bermacam-macam. Buku-buku bermakna banyak buku. Rapi-rapi bermakna sangat. Duduk-duduk bermakna santai. Batu-batu bermakna banyak semakna dengan kata ulang buku-buku. Jawaban : B

35 10. Kalau kakimu sakit, kamu boleh berjalan
pelan-pelan. Kata ulang dalam kalimat tersebut yang semakna dengan kata ulang dalam kalimat tersebut adalah…. a. Ia belajar sambil makan-makan. b. Angkatlah gelas itu tingi-tinggi. c. Bawalah buku itu satu-satu ke tempatnya. d. Murid-murid belajar dengan tekun.

36 Pembahasan : Makan-makan bermakna banyak tak tentu. Tinggi-tinggi bermakna intensitas atau sangat. Satu-satu bermakna himpunan. Murid-murid bermakna banyak tak tentu.

37 Pelan-pelan bermakna intensitas, kata yang semakna dengan kata tersebut adalah tinggi-tinggi.
Jawaban : B

38 11. Batu-batuan yang telah dibersihkan oleh para perajin dibentuk kemudian digosok-gosok sampai terlihat mengkilap. Makna pengulangan kata yang tercetak miring pada kalimat tersebut adalah…. a. banyak, melakukan pekerjaan b. menyerupai, saling c. bermacam-macam, berkali-kali d. kumpulan, saling

39 Pembahasan Batu-batuan bermakna menyatakan bermacam-macam. Digosok-gosok bermakna menyatakan berkali-kali. Jawaban : C

40 12.Kata ulang dalam kalimat berikut yang bermakna “saling” adalah….
a. Begitu mereka bertemu, langsung mereka bersalam-salaman. b. Para siswa dididik bersopan santun. c. Angkutan umum banyak mengambil trayek Merak Serang pulang-pergi. d. Ia pekerjaannya hanya mondar-mandir.

41 Siswa-siswi SMP Taruna pada liburan kemarin berpiknik ke Pantai Carita
Siswa-siswi SMP Taruna pada liburan kemarin berpiknik ke Pantai Carita. Di sana mereka melihat-lihat pemandangan yang masih alami. Ombak berkejar-kejaran di tepi pantai. Daun nyiur melambai-lambai dari kejauhan. Kesemuanya itu membuat para pengunjung Pantai Carita terkesima.

42 Dalam paragraf tersebut, pernyataan yang menggunakan kata ulang berubah fonem terdapat pada kalimat…. a. Kesatu b. Kedua c. Ketiga d. Keempat

43 Pembahasan : Siswa-siswi merupakan kata ulang berubah fonem, yang bermakna banyak siswa. Jawaban : A

44 Di sana mereka melihat-lihat pemandangan yang masih alami
Di sana mereka melihat-lihat pemandangan yang masih alami. Makna kata ulang pada kalimat tersebut adalah…. a. menyatakan banyak b. menyatakan berkali-kali c. menyatakan tiruan d. menyatakan tidak dengan sungguh- sungguh.

45 Pembahasan : Kata ulang melihat-lihat bermakna menyatakan berkali-kali melihat. Jawaban : B

46 15. Kata ulang yang bermakna menyatakan paling terdapat pada kalimat….
a. Mereka berusaha belajar sebaik- baiknya. b. Ia hanya membaca buku-buku LKS. c. Dia mendengarkan musik sambil tidur- tiduran. d. Pemain-pemain sepak bola itu berkumpul di rumahnya.

47 Pembahasan : Sebaik-baiknya bermakna paling. Buku-buku bermakna banyak. Tidur-tiduran bermakna santai. Pemain-pemain bermakna banyak. Jawaban : A

48 SELAMAT BELAJAR


Download ppt "KATA ULANG."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google