Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

USAHA-USAHA YANG HARUS DITEMPUH SEBELUM PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "USAHA-USAHA YANG HARUS DITEMPUH SEBELUM PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN"— Transcript presentasi:

1 USAHA-USAHA YANG HARUS DITEMPUH SEBELUM PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN
Oleh: IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH USAHA-USAHA YANG HARUS DITEMPUH SEBELUM PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN

2 Bentuk-bentuk Putusnya Hubungan Perkawinan
Perceraian adalah Terlarang Banyak larangan Allah dan rasul mengenai “Perceraian” antara Suami Isteri Tak ada sesuatu yang halal yang paling dimarahi Allah selain dari Talak (Al Hadits Rawahul Abu daud, Hadits Syahih dan diriwayatkan Nail al authar)

3 Q.IV (al baqarah: 19) Hai suami bergaullah kamu dengan isteri kamu secara pergaullan yang makruf (secara baik-baik); Andaikan seorang suami tidak merasa senang kepada isterinya hendaklah ia bersabar, karena kemungkinan Allah menjadikan sesuatu yang sangat baik dalam diri isteri yang telah tidak disenangi suami itu

4 Q. XXX (AR Ruum: 21) Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

5 Q. XXX (AR Ruum: 21) Jadi..... Jika ada perasaan tidak senang dari suami kepada isterinya hendaklah dia tetap menggauli istreinya itu dengan baik dan jangan menceraikannya. Pertengkaran yang begitu hebat antara suami isteri juga tidak dapat menjadikan suami isteri itu bercerai begitu saja

6 Maka terhadap yang demikian itu diperlukan procedure penyelesaian lebih dahulu melalui syiqaq yang diatur dalam Q.IV:35

7 Apa artinya “Syiqaq”????

8 Q.IV (Al Baqarah : 35) Allah berfirman: “Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu syurga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim

9 Prosedur Syiqaq melalui hakam
Seorang hakam/hakamain yang ditunjuk dan disepakati kedua belah pihak yang bersifat netral untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan Jika menurut hakam bahwa hubungan suami isteri itu tetap dilanjutkan, maka hubungan suami isteri itu tetap ada dan perceraian tidak terjadi

10 Prosedur Syiqaq melalui hakam
Begitupun sebaliknya, jika menurut penilaian Hakam bahwa hubungan suami isteri itu memang tidak ada kecocokkan satu sama lain dan memang tidak dapat didamaikan, maka bisa saja Hakam memutuskan agar mereka bercerai

11 Sebelum mempergunakan procedure syiqaq
Lazimnya hal ini dimulai dari si Suami, yakni: a. Menasehati si isteri; b. Bila isteri tidak memperhatikan nasehat suami, maka suami dapat memisahkan tempat tidur dan meja makan (scheiding van tafel enbed) tetapi masih tetap dalam satu rumah tinggal; c. Bila jalan kedua tidak mempan, maka suami dapat memukul isteri (hal ini sering disalah artikan oleh para suami)

12 Maksud memukul dalam hal ini
Bukan dengan kekerasan; Dahulu kekerasan sering diartikan untuk mendidik Sekarang permasalahan kekerasan diatur pada Undang-Undang Nomor

13 Diperlukan hakamain Jika isteri tidak mengindahkan suaminya maka prosedur Syiqaq yang berdasarkan Q.IV : 35 dapat dijalankan

14 Paparan diatas adalah suami yang mengajukan tapi bagaimana dengan sebaliknya?? Apakah Isteri diperkenankan untuk mengambil inisiatif untuk bercerai?????

15 Bentuk Perceraian Talaq Gugatan Perceraian

16 Jelaskan hal-hal diatas mengenai Talaq dan jelaskan pula apa yang dinamakan Gugatan Perceraian dan apa hukumnya jika suami isteri bercerai?

17 Ada berapa macam Talaq yang diatur pada UU Perkawinan? Sebutkan!

18 Bentuk-bentuk putusnya hubungan Perkawinan yang lain
a. Ta’lik Talaq b. Nusyuz c. Syiqaq d. Fahisyah e. Fasakh f. Zihar g. Ila’ h. Lian i. Khuluk J. Murtad


Download ppt "USAHA-USAHA YANG HARUS DITEMPUH SEBELUM PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google