Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BAHAN AJAR BIOSFER Satuan Pendidikan : SMA Mata Pelajaran : Geografi

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BAHAN AJAR BIOSFER Satuan Pendidikan : SMA Mata Pelajaran : Geografi"— Transcript presentasi:

1 BAHAN AJAR BIOSFER Satuan Pendidikan : SMA Mata Pelajaran : Geografi
Kelas / Semester : XI / Ganjil

2 Persebaran organisme di muka bumi banyak dipengaruhi :
Secara etimologis biosfer berasal dari kata bios yang artinya hidup dan sphere yang artinya lapisan, jadi biosfer adalah hidup atau lapisan tempat hidup atau lapisan tempat hidup makhluk hidup / organisme. Biosfer meliputi lapisan hidrosfer dan atmosfer, ketiga lapisan ini saling mempengaruhi satu sama lain sehingga membentuk lapisan yang merupakan tempat kehidupan di muka bumi ini. Biosfer dibedakan : Ekosistem air tawar. Ekosistem air laut. Ekosistem daratan. Persebaran organisme di muka bumi banyak dipengaruhi : Penghalang Geografi. Adalah keadaan fisik lapangan dan faktor geografi lain yang menghalangi aliran gen antar populasi penghalang geografi merupakan penghalang dalam bentuk kondisi muka bumi seperti : gunung, padang pasir, dan laut. Jenis ini sangat menentukan persebaran organisme di muka bumi. Pengahalang Reproduksi. Pengahalang ini dalam bentuk tidak terjadinya interhibritasi (perkawinan) diantara organisme yang menghuni satu daerah biogeografi dengan daerah biografi lainnya. Penghalang Endemis. Penghalang ini dalam bentuk kekhasan organisme akibat adanya penghalang reproduksi yang mencegah terjadinya interhibridasi dengan organisme lain di luar wilayah biografi tersebut.

3 Faktor-faktor penyebab persebaran flora di bumi :
Tanah. Relief permukaan bumi. Iklim. Air. Tipe-tipe komunitas organisme flora di dunia : Hutan basah / hutan hujan tropika. Hutan musim tropika (trpical). Hutan gugur. Hutan hujan iklim sedang. Taiga. Padang rumput. Tundra. Gurun. Sebaran fauna di permukaan bumi : Kawasan neartik. Kawasan neotropik. Kawasan Australia. Kawasan oriental. Kawasan paleartik. Kawasan Ethiopia.

4

5

6


Download ppt "BAHAN AJAR BIOSFER Satuan Pendidikan : SMA Mata Pelajaran : Geografi"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google