Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ASAS-ASAS UMUM HUKUM ISLAM

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ASAS-ASAS UMUM HUKUM ISLAM"— Transcript presentasi:

1 ASAS-ASAS UMUM HUKUM ISLAM
Asas Umum Hukum Islam meliputi semua bidang dari hukum Islam yakni : 1. Asas Keadilan. (S. Shad : 26; an-Nisa’ 135, dan al- Maidah : 8) 2. Asas Kepastian Hukum.(al-Isra’: 15 dan al-Maidah 95) 3. Asas Kemanfaatan. (al-Baqarah : 178)

2 ASAS-ASAS HUKUM PIDANA ISLAM
1. Asas Legalitas : tidak ada pelanggaran dan hukuman sebelum ada undang-undang (al – Isra’ : 15 dan al-An’am: 19). 2. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain (al-An’am: 64; Faathir : 18, az-Zumar : 7; an- Najm : 38, dan al-Mudatsir: 38) 3. Asas praduga tidak bersalah. Sejalan dengan asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.

3 ASAS-ASAS HUKUM PERKAWINAN
1. Asas Sukarela. 2. Asas Persetujuan kedua belah pihak. 3. Asas Kebebasan memilih. 4. Asas Kemitraan suami – istri. 5. Asas berlaku untuk selama-lamanya. 6. Asas monogami terbuka.

4 Asas-asas Kewarisan Islam
1. Asas Ijbari.  bersifat otomatis 2. Asas Bilateral. mewaris dari 2 belah pihak 3. Asas Individual. 4. Asas Keadilan Berimbang. 5. Asas Akibat Kematian.

5 Asas-asas Perdata Islam
1. Asas kebolehan atau mubah. 2. Asas kemaslahatan dalam kehidupan. 3. Asas kebebasan dan kesukarelaan. 4. Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat. 5. Asas kebajikan. 6. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan sederajat. 7. Asas adil dan berimbang. 8. Asas mendahulukan kewajiban daripada hak.

6 Asas-asas Perdata Islam
9. Asas tdk merugikan diri sendiri dan orang lain. 10. Asas kemampuan berbuat atau bertindak. 11. Asas kebebasan berusaha. 12. Asas mendapatkan sesuatu karena usaha dan jasa. 13. Asas perlindungan hak. 14. Asas hak milik berfungsi sosial. 15. Asas yang beriktikad baik harus dilindungi. 16. Asas risiko dibebankan pada harta bukan pada pekerja. 17. Asas mengatur dan memberi petunjuk. 18. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi.

7 AL-AHKAM AL-KHAMSAH (Lima kategori hukum)
Lima kategori yang merupakan kaidah atau norma ini berlaku bagi semua lingkungan hidup 1. Wajib. 2. Sunat. 3. Mubah / jaiz. 4. Makruh. 5. Haram.

8 Ciri Khas Hukum Islam 1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama.
2. Terkait erat dengan iman dan akhlaq. 3. Dua istilah kunci : fikih dan syari ‘ah. 4. Terdiri dari 2 bidang : ‘ibadah dan mu’amalah. 5. Struktur (sumber hukum) berlapis. 6. Mendahulukan kewajiban daripada hak. 7. dibagi menjadi : taklifi (ahkam al-khamsah) dan hukum wadh’i (yg mengandung : sebab, syarat, halangan terjadinya hubungan hukum). 8. bersifat universal. 9. menghirmati martabat manusia secara keseluruhan. 10. pelaksanaannya digerakkan oleh iman dan akhlaq.

9 Ruang Lingkup Hukum Islam
Hukum Islam tidak membedakan secara zakelijk antara hukum privat dan hukum publik. Dalam hukum privat ada hukum publik dan sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam: 1) munakahat (perkawinan), 2) wirasah (kewarisan), 3) mu’amalat (secara khusus = hukum kebendaan), 4) jinayah (pidana), 5) ahkam al-sulthaniyah (kepala negara dan pemerintahan), 6) siyar (perang dan damai), dan 7) mukhashamat (peradilan, kehakiman dan hukum acara)

10 Tujuan Hukum Islam (Maqashid al-Khamsah dilihat dari aspek manusia)
1. Memelihara Agama. 2. Memelihara Jiwa. 3. Memelihara Akal. 4. Memelihara Keturunan. 5. Memelihara Harta.

11 Tujuan hukum Islam dilihat dari aspek Pembuat Hukum
1. Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer (dzaruriyat = kemaslahatan hidup), sekunder (hajjiyat = kemerdekaan, keadilan, dan persamaan) dan tersier (tahsiniyat = selain primer dan sekunder ).

12 Sejarah Singkat Hukum Islam
1. Masa Nabi Muhammad Saw ( M) 2. Masa Khulafaurrasyiduun ( M) 3. Masa Pembinaan, Pengembangan, dan Pembukuan (abad VII – X M) 4. Masa Kelesuan Pemikiran (abad X-XIX M) 5. Masa Kebangkitan Kembali (abad XIX – sampai dewasa ini)


Download ppt "ASAS-ASAS UMUM HUKUM ISLAM"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google