Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Materi Pertemuan 9 Asas-Asas Hukum Islam.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Materi Pertemuan 9 Asas-Asas Hukum Islam."— Transcript presentasi:

1 Materi Pertemuan 9 Asas-Asas Hukum Islam

2 Tujuan Instruksional Umum: Tujuan Instruksional Khusus:
Agar mahasiswa memahami Asas-Asas dalam Hukum Islam Tujuan Instruksional Khusus: Agar Mahasiswa dapat menjelaskan Asas-Asas Umum Hukum Islam Agar Mahasiswa dapat menjelaskan Asas-Asas hukum dalam Hukum Pidana Agar Mahasiswa dapat menjelaskan Asas-Asas hukum dalam Hukum Perkawinan Agar Mahasiswa dapat menjelaskan Asas-Asas hukum dalam Hukum Kewarisan

3 Asas-Asas Umum Hukum Islam
Asas Keadilan Q.IV: 135, Q.V: 8, Q.XXXVIII: 26 Asas Kepastian Hukum Q.XVII: 15 Asas Kemanfaatan QII:178

4 Asas-Asas Dalam Hukum Perdata Islam
Asas Kebolehan Asas kemaslahatan hidup Asas kebebasan dan kesukarelaan Asas menolak mudarat, mengambil manfaat AsasKebajikan Asas kekeluargaan AsasAdil dan berimbang Asas mendahulukan kewajiban dari hak

5 Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain
Asas kemampuan berbuat Asas kebebasan berusaha Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa Asas perlindungan hak Asas hak milik berfungsi sosial Asas Beritikad baik harus dilindungi Asas risiko dibebankan pada benda, harta, tidak pada tenaga atau pekerja Asas mengatur, sebagai petunjuk Asas perjanjian tertulis atau di depan saksi

6 ASAS-ASAS DALAM LAPANGAN HUKUM PIDANA
Asas Legalitas tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. (Q.XVII:15, Q.VI:19) Asas Larangan memindahkan kesalahan pada orang lain Orang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan yang dilakukan orang lain (Q.VI:164, Q.XXXV:18, Q. LIII:38) Asas Praduga tidak bersalah seseorang yang dituduh melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim menyatakan dengan tegas orang itu bersalah

7 Asas hukum perkawinan Kesukarelaan Persetujuan bebas kedua belah pihak
Kebebasan memilih Kemitraan suami-isteri Untuk selama-lamanya Monogami terbuka

8 Asas-Asas Hukum Kewarisan
Ijbari Bilateral Individual Keadilan yang berimbang Akibat kematian


Download ppt "Materi Pertemuan 9 Asas-Asas Hukum Islam."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google