Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

IMAN KEPADA ALLAH : MENGENAL SIFAT-SIFAT WAJIB, MUSTAHIL, DAN JAIZ BAGI ALLAH Hadiyan 01/09/2010 1 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "IMAN KEPADA ALLAH : MENGENAL SIFAT-SIFAT WAJIB, MUSTAHIL, DAN JAIZ BAGI ALLAH Hadiyan 01/09/2010 1 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah."— Transcript presentasi:

1 IMAN KEPADA ALLAH : MENGENAL SIFAT-SIFAT WAJIB, MUSTAHIL, DAN JAIZ BAGI ALLAH Hadiyan 01/09/2010 1 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah

2 Pokok-pokok Bahasan  Pengertian Iman kepada Allah  Pembagian Iman kepada Allah  Kaidah Menetapkan Sifat Allah  Pembagian Sifat Allah  Sifat-sifat Wajib Bagi Allah  Sifat-sifat Mustahil Bagi Allah  Sifat-sifat Jaiz Bagi Allah  Tugas  Penutup 01/09/2010 2 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah

3 Pengertian Iman Kepada Allah  Meyakini secara mutlak bahwa Allah adalah Tuhan segala sesuatu dan pemiliknya, bahwa Allah menyifati diriNya dengan sifat-sifat kesempurnaan, suci dari segala aib dan kekurangan, semata-mata yang berhak disembah dan tidak ada sekutu bagiNya.  الإعتقاد الجازم بأنه رب كل شيئ ومليكه, وأنه متصف بصفات الكمال, منزه عن كل عيب ونقص, وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ( شرح العقيدة الواسطية لشحخ الإسلام ابن تيمية, تأليف : د. صالح بن عبد الله الفوزان, ص 13( 01/09/2010 3 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah

4 Pembagian Iman kepada Allah  Iman kepada Nama-nama Allah (Contoh : الرحمن )  Iman kepada Sifat-sifat Allah (Contoh : الوجود )  Iman kepada Perbuatan-perbuatan Allah (Contoh : mencipta, memberi rezeki) 01/09/2010 4 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah

5 Kaidah Menetapkan Sifat Allah  Beriman kepada sifat-sifat Allah sebagaimana Dia menyifati diriNya sendiri  Beriman kepada sifat-sifat Allah sebagaimana Rasulullah SAW menyifati Allah  Akal fikiran yang lurus dapat menetapkan sifat Allah  Tanpa tahrif (perubahan—lafaz dan ma’na)  Tanpa ta’thil (penegasian)  Tanpa takyif (penggambaran)  Tanpa tamtsil (penyerupaan) 01/09/2010 5 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah

6 Pembagian Sifat Allah  Sifat Wajib Bagi Allah  Sifat Mustahil Bagi Allah  Sifat Jaiz Bagi Allah 01/09/2010 6 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah

7 Sifat Wajib Bagi Allah  Sifat yang wajib ada pada Allah  Sifat Nafsiyah ( الصفة النفسية )  Sifat Ma’aniy ( صفات المعاني )  Sifat Ma’nawiyah ( الصفات المعنوية )  Sifat Salbiyah ( الصفات السلبية ) 01/09/2010 7 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah

8 Sifat Nafsiyah  Sifat yang menunjukkan pada zat (Allah) sendiri, tanpa diperlukan pengertian tambahan  صفة تدل على نفس الذات دون معنى زائد عليها  Sifat ini hanya SATU, yaitu WUJUD  Wujud (Ada); Allah itu ada ! 01/09/2010 8 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah

9 Sifat Ma’aniy  Sifat terdahulu yang menyatu dengan Zat Allah  كل صفة أزلية قديمة قائمة بذات الله تعالى تستلزم حكما معينا له سبحانه ) أركان الإيمان, تأليف : وهبي سليمان الألباني )  Qudrat (Berkuasa)  Iradat (Berkehendak)  Ilmu (Berilmu)  Hayat (Hidup)  Sama’ (Mendengar)  Bashar (Melihat)  Kalam (Berkata-kata) 01/09/2010 9 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah

10 Sifat Ma’nawiyah  Sifat yang menyatu dengan yang disifati secara pasti  كل صفة قائمة بموصوف توجب له حكما ) أركان الإيمان, تأليف : وهبي سليمان الألباني )  Qadiran (Yang Berkuasa)  Muridan (Yang Berkehendak)  Aliman (Yang Maha Mengetahui)  Hayyan (Yang Maha Hidup)  Samian (Yang Maha Mendengar)  Bashiran (Yang Maha Melihat)  Mutakalliman (Yang Maha Berkata-kata) 01/09/2010 10 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah

11 Sifat Salbiyah  Sifat yang menegasikan ketidakmungkinan lawanannya dalam fikiran kita  وسميت سلبية لأنها تسلب من أذهاننا ما لا يليق بذاته سبحانه من أضدادها, أو هي عدم أمرلا يليق بالله سبحانه ) أركان الإيمان, تأليف : وهبي سليمان الألباني )  Qidam (Terdahulu)  Baqa’ (Kekal)  Mukhalafat lil hawaditsi (Berlainan dengan makhluk)  Wahdaniyyat (Esa)  Qiyamuhu binafsihi (Berdiri sendiri) 01/09/2010 11 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah

12 Sifat Mustahil Bagi Allah  Sifat yang tidak mungkin ada pada Allah  20 lawan sifat dari 20 sifat sebelumnya  Ada >< Tidak ada  Berkuasa >< Tidak berkuasa  Berkehendak >< Tidak berkehendak  Berilmu >< Bodoh  Hidup >< Mati  Mendengar >< Tuli, dst. 01/09/2010 12 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah

13 Sifat Jaiz Bagi Allah  Sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah  Segala sesuatu yang mungkin Allah tinggalkan (dan lakukan) كل ممكن تركه  Allah boleh mencipta dan boleh tidak mencipta  Allah boleh tersenyum dan boleh marah  Allah boleh bergerak dan boleh diam  Dll. 01/09/2010 13 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah

14 Tugas Individu 01/09/2010 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah 14  Buat sebuah makalah dengan judul “Mengenal Sifat Allah” dengan memilih tiga sifat saja yang diambil dari Sifat Ma’aniy, atau Sifat Ma’nawiyah, atau Sifat Salbiyah. Makalah merujuk kepada ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis.  Ketentuan makalah : berisi Pendahuluan, Pembahasan, dan Penutup, kertas A4, times new roman, font 12, 1,5 spasi, minimal 7 halaman, referensi minimal 5 buku (selain sumber dari internet)

15 Tugas Individu 01/09/2010 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah 15  Makalah diserahkan dalam bentuk print out, satu minggu kemudian ke Satgas dan dalam bentuk soft copy ke alamat email : hadiyan_fai@umj.ac.idhadiyan_fai@umj.ac.id

16 Tugas Kelompok 01/09/2010 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah 16  Diskusi kelompok (maksimal 4 org) : Sifat-sifat Wajib, Mustahil dan Jaiz bagi Allah. Hasil diskusi diketik dan dikirim ke email : hadiyan_fai@umj.ac.id

17 Pertanyaan (Bahan Diskusi) 01/09/2010 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah 17  Mengapa kita harus beriman kepada Allah ?  Apa perbedaan nama dan sifat ?  Mengapa Sifat Nafsiah hanya satu ?  Apa perbedaan Sifat Ma’aniy dan Sifat Ma’nawiyah ?  Apakah Sifat Mustahil dan Sifat Jaiz bagi Allah bersifat mutlak ?  Apa konsekwensi bagi orang yang tidak percaya kepada sifat-sifat Allah ?

18 Penutup 01/09/2010 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah 18  Demikian  Terimakasih


Download ppt "IMAN KEPADA ALLAH : MENGENAL SIFAT-SIFAT WAJIB, MUSTAHIL, DAN JAIZ BAGI ALLAH Hadiyan 01/09/2010 1 Sifat-sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google