Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KITAB ALLAH SWT AL QURAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KITAB ALLAH SWT AL QURAN."— Transcript presentasi:

1 KITAB ALLAH SWT AL QURAN

2 AL QURAN DEFENISI Etimologi : Bacaan
Terminologi : Kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis di Mushhaf dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya ibadah

3 AL QURAN Mekanisme Penurunan Alquran
- Malaikat memasukkan ke dalam hati Nabi SAW. QS Asy Syuroh (42):51 Malaikat menjelma jadi manusia lalu menyampaikan dalam bentuk kata-kata yang dihafal benar oleh Nabi SAW Malaikat datang dalam rupa aslinya lalu menyampaikan wahyu. QS An Najm (53):13-14 Wahyu yang turun seperti gemerincingnya lonceng, dan ini yang paling berat bagi Nabi SAW. Sebagaimana disampaikan oleh penulis wahyu Zaid bin Tsabit

4 AL QURAN Hikmah Diturunkannya ayat-ayat Alquran secara berangsur
Alquran diturunkan berangsur dalam masa 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari atau 23 tahun. 13 tahun di Mekkah (Makkiyah) dan 10 tahun di Madinah (Madaniyah). Semua itu dengan hikmah Agar mudah di mengerti, hafal juga di amalkan isinya. Terdapat Nasikh dan Mansukh sesuai kemashlahatan dan turun sesuai kejadian juga pertanyaan atau penolakan sebuah pendapat atau perbuatan

5 AL QURAN Makkiyah & Madaniyah
Makkiyah 19/30 juz, 86 surah, 4780 ayat. Ayat-ayatnya pendek, rata-rata ayatnya dimulai dengan Ya Ayyuhan nas, isinya Keimanan, Ancaman & Pahala, Kisah Umat terdahulu Madaniyah 11/30 juz, 28 surah, 1456 ayat. Ayat-ayatnya panjang, rata-rata ayatnya dimulai dengan Ya Ayyuhal ladzina amanu, isinya Hukum-hukum (Syariat, adat & Dunia)

6 AL QURAN Nama-nama Alquran
Alquran (Bacaan) QS Al Qiyamah (75):17-18, Al Kitab atau Kitabullah QS Al Baqorah (2):2, Al Furqon (Pembeda) QS Al Furqon (25):1, Adz Dzikir (Peringatan) QS Al Hijr (15):9 Macam-macam surah Alquran Sab’u Tiwal (7 surah panjang, Al Baqorah, Al Imron, An nisa’, Al ‘Araf, Al An‘am, Al Maidah & Yunus) Al Mi’un (Surah yang terdiri dari 100 ayat, Yusuf, Hud, Mukmin) ial Matsaniy (Yang kurang dari 100 ayat, Al anfal dan Al Hijr) Al Mufashshol (Surah-surah pendek, ad Duha, al Ikhlash, dll.)

7 AL QURAN TERM KATA ALQURAN
Terdapat 70 kali dengan 3 jenis (Alquran, Qur’anan, Qur’anahu) Alquran : (Al Baqorah (2):185, An Nisa (4):82, Al Maidah (5):101, Al An’am (6):19, Al ‘Araf (7):204, At Taubah (9):111, Yunus (10):15,37,61. Yusuf (12):3. Al Hijr (15):1,87,91. An Nahl (16):98, Al Isro’ (17):9,41,45,46,60,78,82,88,89. Al Kahfi (18):54, Thoha (20):2,114, Al Furqon (25):30,32. An Naml (27):1,6,76,92. Al Qoshosh (28):85, Ar Rum (30):58, Saba’ (34):31, Yasin (36):2,69, Shod (38):1, Adz Dzumar (39):27, Fushshilat (41):26, Az Zukhruf (43):31, Al Ahqoq (46):29, Muhammad (47):24, Qaf (50):1,45. Al Qomar (54):17,22,32,40. Ar Rahman (55):2, Al Waqiyah (56):77, Al Hasyr (59):21, Al Muzzammil (73):4,20. Al Insan (76):23, Al Insyiqoq (84):21, Al Buruj (85):21, Qur’anan : Yusuf (12):2, Ar Rad (13):31, Al Isro (17):106, Thoha (20):113, Az Zumar (39):28, Fushshilat (41):3,44, Asy Syuroh (42):7, Az Zukhruf (43):3, Al Jin (72):1), Qur’anahu : Al Qiyamah (75):17,18

8 Kebenaran Alquran QS An Naml (27):6
        Dan Sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al qur'an dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. QS Al Insan (76):23        Sesungguhnya kami Telah menurunkan Al Quran kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur. QS Ar Rahman (55):1-2     1. (Tuhan) yang Maha pemurah, 2. Yang Telah mengajarkan Al Quran.

9 Kebenaran Alquran QS Yunus (10):37 QS Al Isra’ (17):88
                       37. Tidaklah mungkin Al Quran Ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang Telah ditetapkannya[1], tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam. [1] maksudnya Al Quran itu menjelaskan secara terperinci hukum-hukum yang Telah disebutkan dalam Al Quran itu QS Al Isra’ (17):88                     88. Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain".

10 Alquran Sebagai Mukjizat
QS Al Hasyr (59):21                     21. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.

11 Alquran Sebagai Mukjizat
QS Ar Raad (13):31                                                         31. Dan sekiranya ada suatu bacaan (Kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, (tentulah Al Quran Itulah dia)[1]. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka Tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki (semua manusia beriman), tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. [1ء\] dapat juga ayat Ini diartikan: Dan sekiranya ada suatu bacaan (Kitab suci) yang dengan membacanya gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat bicara (namun mereka tidak juga akan beriman).

12 Fungsi Alquran Tadabbur QS Shod (38):29 QS An Nisa (4):82
          Ini adalah sebuah Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. QS An Nisa (4):82                Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. QS Muhammad (47):24         Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati mereka terkunci?

13 Fungsi Alquran Amalkan & Dakwakan QS Al An’am (6):19
                                            19. Katakanlah: "Siapakah yang lebih Kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". dia menjadi saksi antara Aku dan kamu. dan Al Quran Ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia Aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). apakah Sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui." Katakanlah: "Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan Sesungguhnya Aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)".

14 Fungsi Alquran Petunjuk QS Al Baqorah (2):185
            185. Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). QS Al Isra’ (17):9                  9. Sesungguhnya Al Quran Ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar,

15 Fungsi Alquran Obat & Rahmat QS Al Isra’ (17):82
               82. Dan kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.

16 Fungsi Alquran Peringatan & Pelajaran QS Qof (50):45
      45. Maka beri peringatanlah dengan Al Quran orang yang takut dengan ancaman-Ku.\ QS Al Qamar (54):         17. Dan Sesungguhnya Telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran?

17 Beriman Pada Alquran QS Al Furqon (25):30
          30. Berkatalah Rasul: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya kaumku menjadikan Al Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan".

18 Beriman Pada Alquran QS Al Baqarah (2):121
                 121. Orang-orang yang Telah kami berikan Al Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya[1], mereka itu beriman kepadanya. dan barangsiapa yang ingkar kepadanya, Maka mereka Itulah orang-orang yang rugi. [1] Maksudnya: tidak merobah dan mentakwilkan Al Kitab sekehendak hatinya

19 Keajaiban Alquran QS Al Isra’ (17):45
             45. Dan apabila kamu membaca Al Quran niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup Rukyah & Kisah Usaid bin Khudair ra juga statement Salamah bin Dinar


Download ppt "KITAB ALLAH SWT AL QURAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google