Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

karya: as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "karya: as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani"— Transcript presentasi:

1 karya: as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani
SISTEM EKONOMI ISLAM karya: as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani Disampaikan: Dalam Kajian Ekonomi Islam NEC Kuala Lumpur July 2003

2 I- Hakikat Ekonomi: Istilah Ekonomi: Bidang Ekonomi
Eko (mengatur) dan Nomos (rumah tangga) = Greek (Yunani Kuno); Maka, ekonomi berarti kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang berkaitan dengan: (1) memperbanyak jumlah, dan (2) menjaga pengadaannya, maupun (3) tatacara pendistribusiannya kepada masyarakat. Bidang Ekonomi Ilmu EKonomi Sistem Ekonomi Memperbanyak jumlah, dan menjaga pengadaannya (Faktor Produksi) Tatacara distribusi kekayaan di tengah masyarakat (Pemikiran dan Konsep Ekonomi)

3 Muncul Masalah Ekonomi
Masalah Ekonomi Islam: Barang Jasa Menjadi Alat Pemuas Mempunyai Nilai Guna (Utility) Kebutuhan Manusia (human need) Muncul Masalah Ekonomi Distribusi Barang dan Jasa Peningkatan GDP dan GNP Negara Terbatas (limited): Primary needs Tak terbatas (unlimited): Scondary needs Jumlahnya Terbatas (Scarcity) Cukup Tidak Cukup Kemiskinan Individu warga negara? Kemiskinan negara? Perspektif Kapitalisme dan Sosialisme Perspektif Islam

4 Asas Ekonomi Islam: Kepemilikan Individu (Private Ownership)
Kepemilikan (Ownership) Disposisi (Tasharruf) Distribusi (Distribution) Kepemilikan Individu (Private Ownership) Kepemilikan Umum (Public Ownership) Kepemilikan Negara (State’s Ownership) Nafkah dan Infaq Pengembangan Hak Milik Asas dan Kaidah Sistem Ekonomi Islam Menjamin Kebutuhan per Individu Warga Negara

5 Kebijakan Ekonomi Islam:
Kebutuhan per Individu Kebutuhan Kelompok Kebutuhan Pokok (Primary Needs) Kebutuhan Sekunder (Scondary Needs) Kebutuhan Mewah (Luxury Needs) Human Needs Kebutuhan Manusia Pendidikan (Needs for Education) Kesehatan (Needs for Health) Keamanan (Needs for Savety) Wajib Dipenuhi Tidak Wajib tapi Dibantu Khilafah Islam

6 II- Kepemilikan : Definisi Kepemilikan: Bentuk Kepemilikan:
Izin pembuatan syariat (as-syari’) untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu, yang menyebabkan pemiliknya berhak mendapatkan kegunaan (utility)-nya, serta mendapatkan kompensasi darinya. Bentuk Kepemilikan: Hukum syara’ yang berlaku untuk barang dan jasa, dimana pemiliknya berhak memanfaatkan dan mendapat kompensasi darinya Kepemilikan (Ownership) Kepemilikan Umum (Public Ownership) Kepemilikan Negara (State’s Ownership) Kepemilikan Individu (Private Ownership) Izin pembuat syariat (as-syari’) kepada suatu kelompok untuk sama-sama memanfaatkan benda. Harta yang merupakan hak seluruh kaum Muslim, sedangkan pengelolaannya menjadi wewenang Khalifah.

7 Tatacara Memiliki: Shahih (Benar) Manusia
Hubb at-Tamalluk: Keinginan untuk memiliki Gharizah al-Baqa’: Naluri Survival Hajat ‘Adhuwiyah: Kebutuhan Jasmani Kaifiyah Tamalluk: Sebab Pemilikan Kammiyah Tamalluk: Pembatasan Jumlah Hurriyah Tamalluk: Kebebasan Hak Mlk Islam Sosialisme Kapitalisme Batil (Salah)

8 Sebab Kepemilikan Islam:
Menghidupkan Tanah Mati Menggali Kandungan Bumi Berburu Makelar Mudharabah Musaqat Ijarah Bekerja Kebutuhan Harta Penyambung Hidup Pemberian Negara Waris Harta yang Diperoleh tanpa Kompensasi Sebab Kepemilikan (Asbab at-Tamalluk) Cara memperoleh harta yang sebelumnya belum menjadi hak milik, atau memperoleh harta yang belum dimiliki sebelumnya.

9 III- Disposisi (Tasharruf):
Faktor Hubungan: Wasiat, Hadiah Faktor Nafkah: Ayah kepada anak Disposisi (Tasharruf) Kepemilikan Barang dan Jasa Infaq (Perbelanjaan) Pengembangan Harta Hukum Syara’ dalam Memanfaatkan Barang dan Jasa Pertanian (Zira’ah) Perdagangan (Tijarah) Perindustrian (Shina’ah) Yang Diperoleh dgn Mengubah Bentuk Tanah Harta yang Diperolah dari Pertukaran

10 Hukum Tanah Pertanian:
Sebab Kepemilikan Ihya’ al-Mawat: Menghidupkan Tanah Mati Iqtha’ ad-Dawlah: Pemberian Negara pd Petani Pembelian Lahan Tahjir: Memagari Intensifikasi Tanah Pertanian Ekstensifikasi Tanah Pertanian Pengembangan Tanah Pertanian Sebab Pengembangan Wajib Mengelola Tanah Pertanian Haram Menyewakan Tanah Pertanian

11 Perdagangan Luar Negeri
Hukum Perdagangan: Jual-Beli Halal Salam Istishna’ Sharf Barang dg Barang Uang dg Uang Ghabn Fahisy Tadlis Riba Haram Penimbunan Perdagangan Domestik Perdagangan Luar Negeri Bentuk Perdagangan

12 Hukum Perindustrian: حُكْـمُ المَصْنـَعِ يَأخُـذُ حُكْمَ الماَدَةِ الَّتِيْ يَصْنَـعُهَا: Hukum pabrik (kilang) mengikuti hukum barang yang diproduksinya. Hukum Pabrik dan Kilang Milik Umum Milik Negara Milik Individu Hukum Produk (Barang yang Diproduksi) Produk Halal (Pabrik / Kilang yang halal) Produk Haram (Pabrik / Kilang yang haram)

13 Hukum Syarikah dalam Islam Orang yang Boleh Melakukan Tasharruf
Akad Syar’i: Ijab dan Qabul Obyek Akad: Sesuatu yang Bisa Diakadkan Sepakat Melakukan Syarikah dalam Urusan Tertentu Sepakat Melakukan Syarikah Sepakat Memberikan Modal Hukum Syarikah dalam Islam Barang Jasa Sah Belum Sah Orang yang Boleh Melakukan Tasharruf Syarikah adalah akad antara dua orang atau lebih, yang keduanya sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kekayaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

14 Bentuk Syarikah dalam Islam
Syarikah Amlak: Zat Barang Bentuk Syarikah dalam Islam Syarikah Uqud: Pengembangan Harta Pemburan Syarikah Gila Mati Mahjur Dibubarkan Sepihak Syarikah ‘Inan: Badan-Badan(+)Harta Syarikah Abdan: Badan-Badan(-)Harta Mudharabah: Badan(+)Harta Syarikah Wujuh: Badan-Badan(+)Harta Orang Lain Badan-Badan(+)Harta Pembelian Berdua Mufawadhah: Gabungan Syarikah Semua Kerugian Dikembalikan kepada Harta dan Pemiliknya, Sementara Keuntungan Milik Kedua Belah Pihak.

15 Hukum Syarikah Kapitalis:
Perseroan FIRMA: Badan-Badan Dagang Perseroan Terbatas: Bentuk Syarikah Kapitalis Koperasi: Asuransi: Kerjasama Penjaminan Bertentangan dengan Syarat Syarikah Islam Bertentangan dengan Fakta Akad Syar’i Bertentangan dengan Obyek Akad Syar’i Tidak Dijalankan oleh Badan tapi Modal Hukumnya Haram

16 Tasharruf yang Diharamkan
Isyraf - Tabdzir Taraf (Foya-foya) Taqtir (Kikir-Bakhil) Tasharruf yang Diharamkan Pengembangan Harta: Infaq: Judi Riba Syarikah Kapitalis Ghabn Fakhisy Tadlis Ihtikar Mematok Harga

17 Bentuk dan Ciri Harta Milik Umum
IV- Kepemilikan Umum: Privatisasi Haram Bentuk dan Ciri Harta Milik Umum Fasilitas Umum: Hilangnya Fasilitas Umum ini Menyebabkan Sengketa bagi Masya-rakat Sumber Daya Alam: Sumber yang Sifat Pembentukannya Menghalangi Dimiliki Secara Perorangan Bahan Tambang yang Tidak Terbatas: Seperti Air, Minyak, Emas, dll. Izin pembuat syariat (as-syari’) kepada suatu kelompok untuk sama-sama memanfaatkan benda.


Download ppt "karya: as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google