Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Anggota : 1.Puspa Nurmawati1001100008 2.Novita Selfiani 1001100016 3.Muhammad Yusuf efendi1001100017 4.Galang Septi Bayu A1001100025 5.Vicka Nandhya R1001100037.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Anggota : 1.Puspa Nurmawati1001100008 2.Novita Selfiani 1001100016 3.Muhammad Yusuf efendi1001100017 4.Galang Septi Bayu A1001100025 5.Vicka Nandhya R1001100037."— Transcript presentasi:

1 Anggota : 1.Puspa Nurmawati1001100008 2.Novita Selfiani 1001100016 3.Muhammad Yusuf efendi1001100017 4.Galang Septi Bayu A1001100025 5.Vicka Nandhya R1001100037 6.Anggita Nur Aulia F1001100048 Anggota : 1.Puspa Nurmawati1001100008 2.Novita Selfiani 1001100016 3.Muhammad Yusuf efendi1001100017 4.Galang Septi Bayu A1001100025 5.Vicka Nandhya R1001100037 6.Anggita Nur Aulia F1001100048 Assalamu’alaikum Wr.Wb

2 PANDANGAN ISLAM TENTANG ILMU PENGETAHUAN AGAMA Islam bukanlah agama yang dianut secara turun-menurun. Kebenaran agama Islam diyakini karena sesuai dengan pertimbangan akal sehat. Misalnya, keyakinan tentang adanya Allah selain melalui keterangan dari ayat-ayat Al-qur’an. Allah menciptakan alam semesta ini untuk kesejahteraan umat manusia. Islam juga menghendaki umatnya untuk memiliki ilmu pengetahuan, baik ilmu pegetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum.

3 Pada zaman Nabi Muhammad Swt. pada permulaan abad VII Masehi negeri yang terjauh yang terkenal di Arab adalah Cina tempat asal barang-barang mewah seperti kain sutra, porselin atau keramik. Ilmu itu amatlah luas. Jika dipelajari tidak pernah akan selesai. Selama bumi masih berpurtar, selam hayat di kandung badan, selama itu pula manusia memerlukan ilmu pengetahuan. Islam tidak hanya cukup pada perintah menuntut ilmu, tetapi menghendaki agar seseorang itu terus- menerus, melakukan belajar.

4 Manusia hidup di dunia perlu senantiasa menyesuaikan dengan alam, dan perkembangan zaman terus berkembang Untuk menjadikan kebudayaan yang islami maka jadikanlah Alquran dan Sunnah sebagai sumber atau dasar dalam menentukan status undang-undang dan hukum tindakan tersebut. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengonseptulisasikan fenomena-fenomena alam dalam sebab-sebabnya, dalam uruan-urutan sebab akibat dan mencari asas-asas umum. Allah menyuruh manusia untuk menuntut ilmu pengetahuan, tidak hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu umum, seperti ilmu alam, ilmu pasti, ilmu-ilmu sosial dan budaya serta teknologi.

5 Ilmu agama, seperti Ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadits, serta ilmu akhlak mengantarkan manusia dapat memahami agama Islam dengan benar dan meyakininya, mengamalkannya dengan ikhlas, berakhlak mulia dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Dengan demikian, apabila di suatu masyarakat yang penduduknya memiliki pengetahuan agama yang baik, maka biasanya suasana pada masyarakat yang demikian itu aman dan tentram. Ilmu pengetahuan umum yang berhubungan dengan masalah-masalah keduniaan juga manfaatnya bagi masyarakat tidak berbeda dengan manfaat ilmu agama, asalkan digunakan sejalan dengan tuntunan agama.

6 Sejak akhir abad ke-19 hingga kini, salah satu persoalan besar yang diangkat para pemikir muslim adalah sikap yang mesti diambil terhadap ilmu pengetahuan modern di dunia Barat. Perdebatan mereka dilatarbelakangi kesadaran bahwa dunia Islam pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan, tetapi pada zaman modern ini, umat Islam telah jauh tertinggal oleh dunia Barat. Perbincangan tentang Islam dan ilmu pengetahuan sejak akhir abad ke-19 itu memiliki dua aspek penting.

7 Pertama, periode tersebut ditandai banyak perkembangan baru dalam pemikiran Islam. Penyebab utamanya adalah kontak dan interaksi yang intensif pada beberapa kasus, bahkan berupa benturan fisik ant Kedua, sejak awal perkembangan Islam, ilmu yang berdasarkan pengamatan, wahyu, atau renungan para sufi, sebagai induk ilmu pengetahuan selalu mendapatkan perhatian para pemikir muslim.

8 USAHA MENGEJAR KETERTINGGALAN INI DILAKUKAN MUSLIM MEMBERIKAN TANGGAPAN DALAM DUA HAL, YAITU MERUMUSKAN SIKAP TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PERADABAN B ARAT MODERN, DAN TERHADAP TRADISI I SLAM Di Timur maupun Barat, pada hakekatnya mengakui akan adanya hubungan yang spesial antara Islam dan ilmu pengetahuan. Walaupun latar belakang dari kedua kelompok ini memiliki pokok persoalan berbeda, yakni yang satu dilandaskan kepada kepercayaan, sedang yang lain kepada rasio dan akal sehat. Perkembangan teknologi sebagai buah dari perkembangan ilmu pengetahuan ini juga amat memukau banyak orang, tidak terkecuali umat Islam


Download ppt "Anggota : 1.Puspa Nurmawati1001100008 2.Novita Selfiani 1001100016 3.Muhammad Yusuf efendi1001100017 4.Galang Septi Bayu A1001100025 5.Vicka Nandhya R1001100037."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google