Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

LANJUT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK SMK Oleh: IMRONROSADI, M.Pd.I SMK MABA’UL ‘ULUM CIREBON IMAN KEPADA ALLAH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "LANJUT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK SMK Oleh: IMRONROSADI, M.Pd.I SMK MABA’UL ‘ULUM CIREBON IMAN KEPADA ALLAH."— Transcript presentasi:

1

2 LANJUT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK SMK Oleh: IMRONROSADI, M.Pd.I SMK MABA’UL ‘ULUM CIREBON IMAN KEPADA ALLAH

3 MAIN MENU IMAN KEPADA ALLAH Kelas X SMK TUGASMATERIMAPPINGIDENTITAS

4 IDENTITAS PROGRAM KOMPETENSI DASAR Menyebutkan 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna. Menjelaskan arti 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari kegiatan ini anda diharapkan mempunyai kemampuan : 1. Menjelaskan pengertian iman kepada Allah. 2. Menjelaskan macam-macam sifat Allah 3. Menjelaskan pengertian asmaul khusna 4. Menyebutkan arti 10 sifat Allah dalam asmaul khusna 5. Menjelaskan arti 10 sifat Allah dalam asmaul khusna

5 MAPPING 1 PENGERTIAN IMAN KEPADA ALLAH 2 MACAM-MACAM SIFAT ALLAH Sifat Wajib Sifat Mustahil Sifat Jaiz 3 SIFAT ALLAH DALAM ASMAUL HUSNA MATERI BELAJAR (Ar-Rahman, Ar- Rahim, Al-Alim, AlWaliy, Ar-Razaqu, Al-Adlu, Al-Ghaffar, Al-Hakiim, Al-Malik, Al-Hasib 4 ASMAUL HUSNA Pengertian Pentingnya Asmaul HusnaPentingnya Asmaul Husna 99 Asmaul Husna dan artinya99 Asmaul Husna dan artinya Penerapan dalam kehidupan sehari- hariPenerapan dalam kehidupan sehari- hari IMAN KEPADA ALLAH

6 MATERI BELAJAR PENGERTIAN IMAN KEPADA ALLAH  Menurut pengertian bahasa, kata iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut ilmu tauhid iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan dan direalisasikan dalam perbuatan.  Dari pengertian tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa iman kepada Allah swt, adalah : mempercayai atu meyakini akan adanya Allah swt, sebagai than yang Maha Esa dengan segala macam kesempurnaanNya. Kesempurnaaan tersebut diyakini dalam hati dan diikrkan dengan lesan dan dibuktikan dengan amal perbuatan sholeh.  Bukti adanya Iman kepada Allah SWT. adalah tunduk, patuh dan taat terhadap perintah-Nya dan menghentikan, menjauhi larangan-Nya denga segenap kerelaan didasari dengan niat yang baik (husnun niyyat)

7 MATERI BELAJAR  Firman Allah dalam QS Al Baqarah ayat 177 :

8 MATERI BELAJAR Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang- orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

9 MATERI BELAJAR WAJIB Sifat yang pasti dimiliki Allah swt, mustahi tidak dimiliki olehNya MUSTAHIL Sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Allah, sifat-sifat ini terdiri dari sifat-sifat lawan dari sifat-sifat wajib. JAIZ Hanya ada satu sifat yaitu Jaiz artinya yang boleh, jadi Allah boleh bebuat sesuatu dan boleh juga tidak berbuat sesuatu ( Fi’lu kulu mumkin au tarkuhu )

10 MATERI BELAJAR Sifat nafsiyah artinya sifat diri, suatu sifat yang tidak dapat dipisahkan dari zat Allah yaitu sifat wujud Sifat salbiyah artinya sifat yang meniadakan maksudnya sifat-sifat yang tidak sesuai, tidak layak dan tidak cocok dengan kesempurnaan dzatNya. Yang termasuk sifat salbiyah : Qidam, Baqa’, Mukholafatu lil hawaditsi, Qiyamuhu binafsifi, Wahdaniyat  Sifat ma’ani adalah  sifat ma’na artinya  sifat sifat itu mempunyai  ma’na menetap  pada dzatNya.  Yang termasuk sifa ma’ani :  Qudrat, Iradat, Sama’,  Bashor, Kalam. Sifat Ma’nawiyah adalah Kelaziman dari sifat Ma’ani : Qodiran, Muridan, Sami’an Bashiran, Mutakalliman SIFATWAJIBSIFATWAJIB

11 MATERI BELAJAR NO SIFAT WAJIB ARTINYADALIL AQLIMUSTAHILARTINYA 1.WujudAdaAli-Imron : 62 Al An’am : 102 AdamTidak ada 2.QidamDahuluAl Hadid : 3KhudusDidahului 3.Baqo’KekalAr-Rohman 26 – 27 Al-Qosos : 88 Fana’Binasa lenyap 4.Mukholafatu lilhawaditsi Berbeda dengan semua makhluk As-Syuro : 11Mumatsalatu lilhawaditsi Serupa dengan segala makhluk yang baru 5.Qiyamuhu Binafshihi Berdiri dengan sendirinya Al-Baqoroh :255 Ali Imron : 2 Ihtiyaju lighoirihi Butuh kepada yang lain 6.WahdaniyatEsaAl-Ikhlas 1-4 Al-Ambiya’ 22 Ta’addud / adadun Berbilamg 7.QudratKuasaAli-Imron : 26 Al-Baqoroh : 27 ‘Aj zunLemah 8.IrodatBerkehendakYaasiin : 82KarokahTerpaksa 9.IlmuMaha mengetahuiAl-Asro’ : 85 Al-Isro’ :25 JahlunBodoh 10.HayatHidupAl-Baqoroh: 255 Al-Furqon: 58 MautMati 11.Sama’MendengarAl-Maidah :76 Al-Baqoroh: 127 AsommuTuli 12.BasharMelihatAl-Hujurot: 18 Al-Furqon: 20 A’maButa 13.KalamBerfirmanAn-nisa’: 164AbkamBisu

12 MATERI BELAJAR  PENGERTIAN ASMAUL KHUSNA Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, cara lain untuk mengenal Allah adalah dengan menyebut dam memahami nama- nama-Nya yang baik serta sifat-sifat-Nya yang luhur dan tinggi. Jadi dengan memahami dan menyebut nama-nama itulah manusia dapat mengenal Allah SWT.

13 MATERI BELAJAR  Dalam surat Al A’raf : 180 Allah berfirman: Artinya : “Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya, nanti mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan (Q.S. Al-Arof : 180)

14 MATERI BELAJAR  Nabi Bersabda : إِنَّ ِللهِ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنَّهُ وِتْر يُحِبُّ الْوِتْرَ رواه البيهقى ٌ Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu seratus kurang satu, barang siapa yang menghafalkan akan masuk surga. Sesungguhnya Dia itu maha ganjil menyukai pada sesuatu yang ganjil. (H.R. Baihaqi)

15 MATERI BELAJAR 10 SIFAT ALLAH DALAM ASMAUL KHUSNA 1.Ar Rahman ( Yang Maha Pemurah ( 2.Ar Rahim ( Yang Maha Penyayang ) 3.Al Alim ( Yang Maha Menetahui ) 4.Al Waliyu ( Yang Maha Melindungi ) 5.Ar Rozaaq ( Yang Maha Memberi Rizqi ) 6.Al Adlu ( Yang Maha Adil ) 7.Al Ghofar ( Yang Maha Pengampun ) 8.Al Hakim ( Yang Maha Bijaksana ) 9.Al Malik ( Yang Maha Merajai ) 10.Al Hasib ( Maha Penghitung )

16 TUGAS SISWA 1.Coba anda tuliskan beserta artinya ayat Al Qur’an tentang Asmaul Husna (10 Nama Allah dalam Asmaul Husna) 2.Coba anda lanjutkan untuk membahas dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Asmaul Husna yang lainnya.

17 TUGAS SISWA JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI! 1.Jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian Iman? 2.Jelaskan apa yang dimaksud dengan Iman kepada Allah secara Ijmali dan Tafsili? 3.Bagaiman cara menghayati sifat-sifat wajib Allah? Jelaskan! 4.Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Jelaskan! 5.Jelaskan bagaimana kedudukan dan fungsi Asmaul Husna bagi manusia ! 6.Bagaimana caranya supaya yakin bahwa Allah itu ada ? 7.Apa yang membedakan antara sifat hayat yang dimiliki Allah dengan hidupnya makhluk? Jelaskan ! 8.Terjemahkan dengan baik ayat dibawah ini dan jelaskan apa maksudnya!

18 TUGAS SISWA 9.Jelaskan apa arti dari : Al-Hasib dan Al-Adli. 10.Berilah 5 contoh caramu menghayati dan mengaplikasi Asmaul Husna dalam kehidupan sehari- hari? 11.Tuliskan dalil yang menerangkan bahwa Allah itu mempunyai sifat “mukholafatul lil khawadisi”? 12.Apa yang dimaksud dengan baqo`? 13.Bagaimana pandanganmu sebagai umat islam terhadap sifat wajib bagi Allah ”ilmu”.bila dikaitkan dengan ilmu yang dimiliki manusia? 14.Bagaimana seharusnya sikap manusia yang benar– benar dia menghayati makna “tahmid “? 15.Apa yang harus kita lakukan jika kita yakin bahwa Dia melihat dan mendengar segala apa yang kita lakukan dan apa yang kita bicarakan?

19 www.gpaismkmucrb.wordpress.com E X I T


Download ppt "LANJUT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK SMK Oleh: IMRONROSADI, M.Pd.I SMK MABA’UL ‘ULUM CIREBON IMAN KEPADA ALLAH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google