Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pengertian Akhlak “Sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”. Ibnu Miskawaih.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pengertian Akhlak “Sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”. Ibnu Miskawaih."— Transcript presentasi:

1

2 Pengertian Akhlak “Sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”. Ibnu Miskawaih

3 Akhlak adalah... ”Sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam- macam perbuatan dengan gamblang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”. Imam Al-Ghazali

4

5 Akhlak Kepada Allah Kepada Manusia Kepada Lingkungan

6 Akhlak Kepada Allah Beribadah Berdo’a Tawaduk

7 Akhlak Kepada Sesama Manusia

8 “Menjalin dan mengembangkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitarnya.”

9 Sabda Rasulallah

10

11 aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia.

12 Etika Filsafat ObjektivismeSubjektivisme

13 Objektivisme Nilai kebaikan suatu tindakan bersifat obyektif, terletak pada maksud tindakan itu sendiri. Suatu tindakan disebut baik, kata faham ini, bukan karena senang melakukannya, atau karena sejalan dengan kehendak masyarakat, melainkan semata keputusan rasionalisme universal yang mendesak untuk berbuat begitu.

14 Subjektivisme Suatu tindakan disebut baik manakala sejalan dengan kehendak atau pertimbangan subyek tertentu. Subyek di sini bisa saja berupa masyarakat, atau bisa saja subyek Tuhan

15

16 Mengajarkan dan menuntut manusia pada tingkah laku yang baik dan menjauhkan dari tingkah laku yang buruk. Menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan, didasarkan pada ajaran Allah SWT.

17 Mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia. Bersikap universal dan komprehensif, dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia

18

19 Pengertian Moral

20 Pembentukan Moral Melalui Agama Pendidikan agama akan memberi “imunisasi” pada jiwa seseorang untuk selalu berada dalam jalan yang benar sesuai dengan ajaran agama itu sendiri, yang selalu mengajarkan kebenaran hakiki pada setiap aktifitas pemeluknya.

21 Perbedaan Akhlak-Etika-Moral Perbedaan antara akhlak dengan moral dan etika dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya

22 Standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah Rasul, sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat, jika masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik maka baik pulalah nilai perbuatan itu.

23 Pentingnya Agama Dalam Kehidupan Manusia

24 Sumber MoralPetunjuk KebenaranBimbingan Rohani

25 QS. An-Nahl (16) : 78

26 Kesimpulan Etika, moral, dan akhlak tetap saling berhubungan dan membutuhkan. Dengan kata lain jika etika dan moral berasal dari manusia, sedangkan akhlak berasal dari Tuhan.

27


Download ppt "Pengertian Akhlak “Sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”. Ibnu Miskawaih."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google