Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MOTIVASI DAN KAUNSELING

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MOTIVASI DAN KAUNSELING"— Transcript presentasi:

1 MOTIVASI DAN KAUNSELING
DR.WAN ANOR BIN WAN SULAIMAN, KBPA FPP, UMS

2 DEFINISI MOTIVASI * Satu proses yang kompleks melibatkan keadaan dalaman (naluri manusia dan rangsangan) serta luaran individu (perlakuan dan tindakan) * Proses psikologi yang merangsang dan mengarahkan tindakan manusia secara berterusan untuk mencapai matlamat * Melibatkan keperluan yang dirasai dalam kehidupan seseorang pada sesuatu ketika. Keperluan ini mewujudkan rangsangan atau desakan naluri dalam diri manusia yang menyebabkan manusia bertindak ke arah matlamat atau kehendak tersebut.

3 Definisi Motivasi (Pekerjaan)
Motivasi adalah proses pengembangan dan pengarahan perilaku atau kelompok itu menghasilkan keluaran (output) yang diharapkan, sesuai dengan sasaran atau tujuan yg ingin dicapai organisasi (Ensiklopedi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, 1993 : ).

4 Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau & rela untuk mengerahkan kemampuan, dlm bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga & waktunya untuk menyelanggarakan berbagai kegiatan yg menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dlm rangka pencapaian tujuan & berbagai sasaran organisasi yg telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 1986 : 132)

5 JENIS MOTIVASI Motivasi Intrinsik :
Motivasi intrinsik berpunca daripada kandungan pekerjaan. Ia merupakan motivasi yang wujud di dalam pekerjaan di mana pekerja akan berpuas hati terhadap keperluan mereka yang dipenuhi. Diantara keperluan pekerja yang dapat dipenuhi ialah pencapaian,pengiktirafan, kebertanggungjawaban dan perkembangan potensi inidividu di dalam pekerjaan. Motivasi intrinsik yang merangkumi kualiti pekerjaan akan mendatangkan kesan yang mendalam dan berpanjangan kerana ia wujud di dalam diri manusia dan tidak terdedah kepada luaran, walaupun ia mungkin telah diasuh oleh organisasi.

6 JENIS MOTIVASI Motivasi Ekstrinsik
Manusia memainkan peranan untuk melakukan motivasi ekstrinsik khususnya peranan yang dimainkan oleh pihak pengurusan terhadap kakitangan bawahannya. Ia terhasil apabila pihak pengurusan memberi anugerah seperti kenaikan gaji, pujian atau kenaikan pangkat. Motivasi ekstrinsik boleh menjadikan seseorang berubah prestasinya dengan cepat manakala motivasi intrinsik adalah sebaliknya.

7 Mengapa kita perlu MOTIVASI ???

8 (LAPAR NASI) (UNTUK MAKAN (MENCARI NASI) MAKLUMBALAS KEPERLUAN
TINDAKAN (MENCARI NASI) RANSANGAN (UNTUK MAKAN KEPERLUAN (LAPAR NASI) MAKLUMBALAS MATLAMAT/KEPUASAN (MAKAN DAN KENYANG)

9 KEPERLUAN AKTUALISASI DIRI
MODEL HIRARKI KEPERLUAN MASLOW KEPERLUAN AKTUALISASI DIRI KEPERLUAN ESTEEM KEPERLUAN SOSIAL KEPERLUAN KESELAMATAN KEPERLUAN FISIOLOGI

10 KEBUTUHAN Kebutuhan timbul dalam diri individu apabila si-individu merasa adanya kekurangan dalam dirinya (ada ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dengan apa yang menurut persepsi siindividu harus dimiliki).

11 DORONGAN Untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut, dalam diri individu akan timbul DORONGAN berupa usaha pemenuhan kebutuhan secara terarah. Maka, DORONGAN biasanya berorientasi pada tindakan tertentu yang secara sadar dilakukan oleh seseorang/individu, dan inilah INTI dari MOTIVASI

12 Definisi kaunseling Kaunseling sebagai satu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor profesional bagi menghasilkan perubahan, perkembangan dan penyesuaian peribadi klien, yang baik dan menyeluruh secara sukarela sepanjang hayat berlandaskan etika kaunseling PERKAMA

13 Suatu proses sistematik untuk membantu perhubungan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor berdaftar mengikut kod etika kaunseling untuk mencapai suatu perubahan, kemajuan dan penyesuaian yang holistic, baik dan sukarela pada diri klien supaya perubahan, kemajuan dan penyesuaian itu akan berterusan sepanjang hayat klien Akta Kaunselor 1998 (Akta 580)

14 Kaunseling Perhubungan antara kaunselor dan klien. Di mana kaunselor mempunyai pendekatan psikologi dengan tujuan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi klien dan membantu klien mencapai matlamat yang dikehendakinya. Shuaib Che Din

15 Kaunseling Islam Abdul Hashim
Satu proses interaksi bersemuka di antara kaunselor dan klien yang matlamatnya melahirkan insan yang sempurna (insan kamil) di mana individu itu kenal dirinya,kenal masalah kehidupannya dan ia cuba mengatasi dengan menggunakan kemampuan yang ada padanya dan pada masa yang sama mengembangkan dirinya menjadi personaliti Islam yang sesuai dengan fitrahnya melalui petunjuk Rabbani. Abdul Hashim

16 Pengertian Kaunseling
Hubungan dua hala Kaunselor mendengar dan memahami Membantu individu sedar tentang diri sendiri Membantu individu mendapatkan pandangan yang jelas berkaitan dengan masalah Proses kaunseling dilaksanakan melalui perkongsian cerita, melahirkan perasaan, mendapatkan pengetahuan atau maklumat baru hasil dari interaksi dengan kaunselor

17 Bentuk Kaunseling Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok
Kaunseling Keluarga Kaunseling Perkahwinan Kaunseling Kerjaya

18 Prinsip-prinsip Kaunseling
Manusia mempunyai harga diri Manusia itu unik Manusia yang memiliki personaliti yang bersepadu adalah manusia yang sihat Manusia cenderung ke arah kesempurnaan kendiri (Self-Actualization) Ruang masa untuk membuat sebarang keputusan atau tindakan dalam permasalahan

19 Prinsip-prinsip Kaunseling
Klien dapat timbul kesedaran kendiri & keinsafan apabila: kaunselor tidak memandang klien secara negatif kaunselor membantu sedaya upaya Kebanyakan individu adalah manusia normal Permasalahan muncul daripada pengaruh persekitaran

20 Matlamat kaunseling Mempermudahkan atau menggerakkan perubahan tingkah laku. Mempertingkatkan kemahiran menghadap perubahan Mempertingkatkan kemampuan membuat keputusan Memperbaiki hubungan dengan individu yang lain Memperkembangkan potensi diri

21 Proses kaunseling 1. Bina Hubungan 2. Penerokaan Masalah
3. Mengenal pasti masalah 4. Perancangan Rawatan 5. Perlaksanaan Rawatan 6. Penamatan/Penilaian 7. Follow up

22 Siapa Kaunselor? Kaunselor adalah individu yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang kaunseling dan berperanan membantu klien dalam aspek pembangunan sahsiah, akademik, kerjaya, dan kendiri melalui sesi kaunseling

23 KAUNSELOR MENGIKUT AKTA 580
“kaunselor” ertinya seseorang yang mengadakan perkhidmatan kaunseling bagi suatu fi/ bayaran yang ditetapkan atau apa-apa balasan lain; “kaunselor berdaftar” ertinya seseorang yang didaftarkan di bawah seksyen 26 atau 27;

24 Bagaimana Hubungan Motivasi Dan Kaunseling
Antara matlamat kaunseling ialah mengubah tingkah laku maladaptif dalam kehidupan seseorang. Meningkatkan motivasi ke arah perubahan tingkahlaku, kognitif dan emosi seseorang. Melalui perkhidmatan kaunseling seseorang dapat dimotivasikan kepada sesuatu MATLAMAT YANG REALISTIK

25 FAKTOR MEMOTIVASIKAN SESEORANG (Dalam konteks kaunseling)
Ciri-ciri personaliti kaunselor: Berilmu dalam bidang kaunseling Berkemahiran asas kaunseling Mempunyai pendekatan dan strategi

26 “Sebaik baik manusia ialah orang yang dapat memberi manfaat kepada manusia lain”

27


Download ppt "MOTIVASI DAN KAUNSELING"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google