Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Berperilaku Terpuji Bayu Kresna Mukti Habibur Rachman

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Berperilaku Terpuji Bayu Kresna Mukti Habibur Rachman"— Transcript presentasi:

1 Berperilaku Terpuji Bayu Kresna Mukti Habibur Rachman
Pramudya Tantomo Wibowo Pendidikan Agama Islam XI IPS

2 Etika Islam dalam Berkarya dan Tujuannya
Kata karya berasal dari bahasa Sansekerta, yang persamaan katanya adalah kerja, usaha dan ikhtiar. Allah SWT berfirman: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.” (Q.S. Al-Qasas, 28:77) Rasulullah SAW bersabda: “Bekerja mencari rezeki yang halal itu wajib bagi setiap Muslim.” (H.R. Tabrani)

3 Berkarya atau berkerja sesuai dengan etika Islam yaitu:
Melandasi setiap kegiatan kerja dengan ikhlas. Mencintai pekerjaannya. Mengawali setiap kegiatan kerja dengan basmalah. Melaksanakan setiap kegiatan kerja dengan cara halal. Tidak melakukan kegiatan kerja yang bersifat mendurhakai Allah dan hukumnya haram. Tidak membebani diri. Memiliki sifat terpuji. (jujur, dipercaya, tolong-menolong, profesional) Sabar menghadapi hambatan dalam kerja dan bersyukur apabila memperoleh keberhasilan Menjaga keseimbangan antara kerja yang manfaatnya untuk dunia dan manfaat untuk akhirat

4 Maksud Menghargai Karya Orang Lain
Setiap manusia akan merasa senang apabila hasil karyanya dihargai orang lain, sebaliknya apabila hasil karya seorang dihina atau dicela maka seorang akan merasa sakit hati. Rasulullah SAW menghargai, menyetujui dan mendorong umatnya untuk melakukan usaha-usaha agar hasil karyanya yang bermanfaat itu meningkat ke arah yang lebih maju.

5 Maksud atau tujuan menghargai karya orang lain:
Menjalin hubungan tali kasih sayang (silaturahmi). Membuat orang senang atau gembira yang hasil karyanya dihargai. Mendorong orang agar mempertahankan dan meningkatkan kualitas hasil karyanya ke arah yang lebih baik. Menjauhkan diri dari suka menghina dan mencela hasil karya orang. Meningkatkan taraf hidup orang yang diberi penghargaan.

6 Sikap Menghargai Karya Orang Lain
Menghargai karya orang lain dapat diwujudkan melalui: Sikap Ucapan/lisan Tulisan Pemberian suatu hadiah yang berharga Perbuatan Tidak bersikap iri hati dan dengki Dilarang mengambil hak dan keuntungan

7 Hak Muslim terhadap Muslim lainnya:
Apabila engkau bertemu dengannya, berilah salam. Apabila engkau diundang, penuhilah. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihatilah. Apabila dia bersin dengan memuji Allah, doakanlah. Apabila dia sakit jenguklah. Apabila dia mati, antarkan jenazahnya ke kubur.

8 Membiasakan Perilaku Menghargai Karya Orang Lain
Perilaku menghargai karya orang lain hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi suatu kebiasaaan. Kebiasaan menghargai karya orang lain hendaknya dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat bekerja di kantor-kantor pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan swasta, juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika kebiasaan menghargai karya orang lain dilaksanakan dalam lingkungan-lingkungan pergaulan tersebut di atas, tentu akan mendatangkan manfaat yang banyak.

9 Terima Kasih atas Perhatian Anda


Download ppt "Berperilaku Terpuji Bayu Kresna Mukti Habibur Rachman"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google