Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Akhlak Materi -11.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Akhlak Materi -11."— Transcript presentasi:

1 Akhlak Materi -11

2 Pengertian Akhlak Akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan, mungkin baik dan mungkin juga buruk Dalam bahasa Indonesia kata akhlak dapat diartikan sebagai sikap yang melahirkan perbuatan/tingkah laku.

3 Akhlak dan Budi pekerti
Pengertian akhlak tidak dapat dipisahkan dari kata Budi Pekerti, sebab keduanya memiliki makna yang sama. Baik budi pekerti maupun akhlak mengandung makna yang ideal, tergantung pada pelaksanaan atau penerapannya melalui tingkah laku yang mungkin positif, maupun negatif.

4 Akhlak baik dan buruk Akhlak yang baik adalah segala tingkah laku, tabiat, watak, dan perangai yang sifatnya benar, amanah, sabar, pemaaf, pemurah, rendah hati dan lain-lain sifat yang baik Akhlak yang buruk adalah semua tingkah laku, tabiat, watak, perangai sombang, dendam, dengki, khianat dan lain-lain sifat yang buruk.

5 Syarat Akhlak Islami Dilakukan berulang-ulang, jika dilakukan sekali saja, atau jarang dilakukan tidak dapat dikatakan akhlak. Misalnya, jika seseorang tiba-tiba memberi sedekah kepada orang lain karena alasan tertentu maka, orang tersebut tidak dapat dikatakan dermawan. Timbul dengan sendirinya, tanpa dipikir atau ditimbang berulang-ulang karena perbuatan itu telah menjadi kebiasaan bagi dirinya. Jika suatu perbuatan dilakukan setelah dipikir-pikir dan ditimbang , apalagi karena terpaksa maka perbuatan bukanlah termasuk pencerminan akhlak.

6 Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam islam
Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam islam. Akhlak dan takwa merupakan buah pohon islam yang berakar akidah, bercabang dan berdaun syari’ah. Pentingnya kedudukan akhlak, dapat dilihat dari berbagai sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah. Diantaranya adalah” Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”(hadis Rawayu Ahmad). Dan akhlak Nabi Muhammad yang diutus menyempurnakan akhlak manusia, disebut akhlak islam, karena bersumber dari wahyu Allah yang kini terdapat dalam Al-Quran yang menjadi sumber utama agama dan ajaran islam.

7 Pembagian Akhlak Akhlak kepada Allah atau Khalik (pencipta)
Akhlak kepada sesama Makhluk: 1. Akhlak terhadap manusia : a. Akhlak terhadap diri sendiri b. Akhlak terhadap orang lain 2. Akhlak terhadap bukan manusia: a. Akhlak terhadap makhluk hidup b. Akhlak terhadap makhluk mati

8 Dalam garis besarnya akhlak dapat dibagi dua yaitu, akhlak terhadap Allah atau sang khalik, dan kedua adalah akhlak terhadap makhluk. Akhlak terhadap makhluk, dapat dibagi dua yaitu (1) akhlak terhadap manusia dan (2) akhlak terhadap bukan manusia. Akhlak (1) terhadap manusia dapat dibagi lagi menjadi (a) akhlak terhadap diri sendiri, dan (b) akhlak terhadap orang lain. Akhlak (2) terhadap makhluk bukan manusia, dapat dibagi menjadi (a) akhlak terhadap makhluk yang masih hidup, sperti misalnya hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan (b) akhlak terhadap lingkungan sekitar, seperti tanah, air, udara dan sebagainya

9 Akhlak terhadap Allah (khalik antara lain adalah ; Mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan siapa pun juga dengan mempergunakan firman-Nya dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, mengharapkan dan berusaha memperoleh keridaan Allah, mensyukuri nikmat dan karunia Allah, menerima dengan ikhlas semua Qada dan Qadar Ilahi setelah berikhtiar maksimal (sebanyak-banyaknya, hingga batas tertinggi), memohon ampun hanya kepada Allah, bertaubat hanya kepada Allah, tawakal (berserah diri) kepada Allah.

10 Akhlak terhadap makhluk, dibagi dua: 1
Akhlak terhadap makhluk, dibagi dua: 1. akhlak terhadap manusia, dapat dirinci menjadi : Akhlak terhadap rasulullah (Nabi Muhammad), antara lain; mencintai Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya; Menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam dalam hidup dan kehidupan. Akhlak terhadap orang tua, antara lain; mencintai mereka lebih dari cinta pada kerabat yang lain; merendahkan diri kepada keduanya; selalu mendoakan keselamatan mereka dunia dan akhirat. Akhlak terhadap diri sendiri antara lain; memelihara kesucian diri; menutup aurat; jujur dalam perkataan dan perbuatan; ikhlas; sabar; rendah hati; malu melakukan perbuatan jahat; menjauhi dengki; menjauhi dendam dan banyak lagi. aturahim

11 d. Akhlak terhadap keluarga, karib kerabat antara lain; saling membina kasih sayang antara anggota keluarga; saling manunaikan kewajiban untuk memperoleh hak; memelihara hubungan sil e. Akhlak terhadap tetangga antara lain : saling mengunjungi; saling membantu; saling memberi; dan menghindari permusuhan. f. Akhlak terhadap masyarakat antara lain; memuliakan tamu; menghormati nilai dan norma yang berlaku di masyarakat; saling menolong dalam melakukan kebaikan; menepati janji.

12 Akhlak terhadap bukan manusia (lingkungan hidup)
antara lain: Sadar dan memelihara lingkungan hidup Menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewan dan tumbuh-tumbuhan Saling menyayangi terhadap sesama makhluk

13 S E L E S A I


Download ppt "Akhlak Materi -11."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google