Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENDIDIKAN AGAMA ISLAM"— Transcript presentasi:

1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
AKHLAK

2 AKHLAK Akhlak berasal dari kata akhlaqa, yukhliku, ikhlakan berarti as sajiyah (perangai), ath thabi’ah (tabiat, kelakukan,watak dasar), al ‘adah (kebiasaan, kelaziman), al maruah (peradaban yang baik, ad din (agama). Akhlak dalam QS Al Qalam 4 disebut khulqun, sedangkan kata akhlak disebut pada hadis Nabi riwayat Tirmizi. 2

3 PENGERTIAN AKHLAK Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak adalah sifat yang tertaman dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan baik atau buruk memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 3

4 CIRI2 AKHLAK Perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. Perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan Perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. 4

5 ILMU AKHLAK Ilmu akhlaq adalah ilmu tentang keutamaan dan cara mengikutinya hingga terisi dengan keutamaan tersebut, dan ilmu tentang keburukan dan cara menghindarinya hingga jiwa kosong darinya Ilmu akhlaq adalah ilmu yang obyek pembahasannya tentang nilai-nilai yang dapat disifatkan dengan perbuatan yang baik atau buruk 5

6 AKHLAK ISLAMY Akhlak Islamy adalah akhlak yang berdasarkan ajaran Islam atau akhlak yang bersifat Islamy Akhlak Islamy adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah, disengaja, mendarah daging, dan sesungguhnya yang didasarkan pada ajaran Islam. 6

7 AKHLAK ISLAMY Penjabaran akhlak Islamy memerlukan pemikiran akal manusia dan perilaku sosial yang terkandung dalam etika dan moral. Etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia, tujuan perbuatannya dan jalan untuk melakukannya. Moral adalah istilah untuk menentukan batas-batas sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang benar, salah, baik atau buruk 7

8 SUSILA Kata susila berasal dari kata su dan sila. Su berarti baik, sila berarti dasar, prinsip, peraturan hidup/norma (Sansekerta). Susila = aturan hidup yang lebih baik, sopan. Kesusilaan = kesopanan. Kesusilaan mengacu pada membimbing, mengarahkan, membiasakan hidup sesuai norma yang berlaku di masyarakat, menggambarkan keadaan orang yang menerapkan nilai-nilai yang dipandang baik. 8

9 HUBUNGAN AKHLAK DENGAN ETIKA
Penerapan akhlak Islami memerlukan pemikiran, konsep, norma, aturan-aturan dan kesepakatan masyarakat untuk menggunakannya. Banyak sekali ayat Al Quran dan hadits yang memerintahkan manusia menggunakan akalnya untuk memahami rahasia dan hikmah kekuasaan Allah 9

10 HUBUNGAN AKHLAK DENGAN ETIKA
Islam dapat menerima dan mengakui peranan etika, moral dan susila sebagai sarana untuk menjabarkan akhlak yang terdapat didalam Alquran dan Hadits Kaidah ushul fiqh : menarik manfaat yang memberi kebaikan dan meninggalkan yang mendatangkan kerusakan (jalbul maslahah wa dar-ul mafasid ) 10

11 HUBUNGAN AKHLAK DENGAN ETIKA
Kebiasaan atau adat (`urf) merupakan salah satu dari sumber ajaran Islam. Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dapat dijadikan sumber hukum Islam. Contoh kebiasaan : halal bil halal, jual beli dengan travel cek. 11

12 PEMBAGIAN AKHLAK Akhlak terpuji (akhlak mahmudah) adalah akhlak yang berada dalam kontrol Ilahiyah, dapat membawa nilai-nilai positif dan konstruktif untuk kemaslahatan umat Akhlak tercela (akhlak mazmumah) adalah akhlak yang berasal dari hawa nafsu manusia, berada dalam lingkaran syaithaniyah, serta membawa suasana negatif dan destruktif bagi kepentingan umat manusia 12

13 PEMBAGIAN AKHLAK Menurut obyeknya, akhlak dibagi menjadi 2 macam, yakni : Akhlak kepada Allah Akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada mahluk dibagi menjadi 2 macam, yakni : Akhlak kepada manusia Akhlak kepada alam sekitar. 13

14 PEMBAGIAN AKHLAK Akhlak kepada Allah
Mentauhidkan Allah atau hanya menyembah kepada Allah Bertaqwa kepada-Nya Berdoa kepada-nya Berzikir dan mengingat Allah semata Bertawakal kepada-Nya 14

15 PEMBAGIAN AKHLAK Akhlak terhadap diri sendiri Bersikap jujur Amanah
Tawadhu’ Sabar Bersikap jujur Amanah Qanaah (mencukupkan apa adanya) ‘Iffah (pemaaf, menahan diri) 15

16 PEMBAGIAN AKHLAK Akhlak dalam lingkungan keluarga
Orang tua memelihara keturunan Orang tua mendidik anak-anaknya Orang tua menghargai anak-anaknya Suami memenuhi nafkah bagi keluarganya Suami wajib menghargai istri Istri wajib menghormati suami Anak wajib menghormati dan berbuat baik terhadap kedua orang tua 16

17 PEMBAGIAN AKHLAK Akhlak dalam lingkungan masyarakat luas
Tolong menolong (ta’awun) Adil (‘adalah) Menepati janji Bermusyawarah Menjaga persaudaraan (ukhuwah) 17

18 PEMBAGIAN AKHLAK Akhlak terhadap alam sekitar (ekosistem)
Melestarsikan lingkungan Menjaga kebersihan linbgkungan dari pencemaran Memamfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan bersama 18


Download ppt "PENDIDIKAN AGAMA ISLAM"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google