Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam"— Transcript presentasi:

1 Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam
Pendidikan Agama Islam Kelas V SD Semester Gasal Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam Sejak zaman Rasulullah SAW. sampai pada masa khalifah Abbasiyah

2 Menu Utama 1. SK / KD 2. Tujuan 3. Materi Belajar 4. Latihan & Tugas
5. Exit

3 SK / KD Standar Kompetensi Memahami Sejarah Dakwah Islam
Kompetensi Dasar Menceritakan Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Islam Menyebutkan Tokoh Ilmu Muslim dan Peranannya Menu Utama

4 Tujuan Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Nabi Muhammad saw. Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada Masa Khulafaurrasyidin Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Umayah Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada Bani Abassiyah Menu Utama

5 Materi Belajar Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam
1. Masa Nabi Muhammad saw 2. Masa Khulafaurrasyidin 3. Masa Bani Umayah 4. Masa Bani Abbasiyah 5. Video Menu Utama

6 Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada Masa Nabi Muhammad saw
Beberapa hal yang melandasi pengembangan ilmu pengetahuan pada jaman Rosulullah adalah : 1. Wahyu pertama diawali dengan perintah membanca,membaca adalah kemampuan awal dalam menggali ilmu pengetahuan 2. Bangsa Arab pada umumnya mempunyai daya hafal yang tinggi 3. Rasulullah membangun tradisi menulis dengan menunjuk Zaid ibn Tsabit sebagai penulis wahyu Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan. 4. Disamping itu di dalam Al-Quran pun terdapat dorongan untuk menuntut ilmu : (QS. Al-Mujadalah ayat 11) Materi Belajar

7 Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada Masa Khulafaurrasyidin
Dengan bimbingan Rasulullah munculah para sahabat Yang memiliki kemampuan dalam bidangnya : Umar ibn Khattab ahli dalam bidang hukum dan manajemen lembaga pemerintahan. Abdullah ibn Umar merupakan salah satu pengumpul hadis. Ali bin Abi Tholib, Abdullah ibn Masud dan Ubay ibn Kaab menguasai bidang tafsir. Abdullah ibn Abbas mahir dalam asbabun nuzul, faroid dan sejarah peperangan Rasulullah Pada masa khulafaurrasyidin ilmu pengetahuan berkembang pesat terutama masa Umar bin Khattab, Saat itu wilayan Islam sampai ke Syiria, Mesir, Palestina dan syiria. Materi Belajar

8 Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada Masa Bani Umayyah
Ilmu Pengetahuan pada masa Bani Umayyah dikeleompokkan sebagai berikut : Ilmu Pengetahuan Agama (Ulumuddin) yang bersumber pada al-Quran dan Hadits Nabi Ilmu Sejatah (Ulum al-tarikh) membahas perjalanan hidup, kisah dan riwayat. Ilmu bahasa (ulum al-lughah) mempelajari nahwu dan sharaf Ilmu Filsafat (ulum al-falasifa) ilmu yang berasal dari bahasa asing seperti ilmu mantik (logika), kedokteran, kimia ,astronomi dan ilmu hitung.

9 Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada Masa Khalifah Bani Umayyah
Para ilmuwan dimasa Bani Umayyah : Khalid ibn Yazid ahli ilmu Kimia dan Kedokteran Al Walid ibn Abdul Malik ahli pada bimaristan (ahli rumah sakit) Umar ibn Abdul Aziz ahli pembukuan hadits-hadits Nabi secara lengkap Abdul Malik ibn Marwan ahli ilmu logika Materi Belajar

10 Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada Masa Khalifah Bani Abbasiyah
Perkembangan ilmu pengetahuan Islam mencapai puncak kejayaan pada masa Abbasiyah, meliputi ilmu naqli (tafsir, hadits kalam, tasawwuf, bahasa, fiqh dan ilmu aqli (filsafat, kedokteran, optik, astronomi, matematika, kimia, sejarah, geografi, seni dan mekanik). Ilmuwan Muslim menjadi peletak dasar perkembangan ilmu-ilmu modern pada saat ini. Materi Belajar

11 Video Materi Belajar

12 Latihan & Tugas Astronomi dalam dunia Islam sering disebut ….
a. ilmu alam Salah b. ilmu falak Betul c. ilmu ukur Salah d. ilmu kehidupan Salah

13 Latihan & Tugas 2. Berikut ini yang termasuk ilmuwan muslim di bidang astronomi adalah …. a. Ibnu Sina Salah b. Ibnu Khaldun Salah c. al-Farabi Salah d. al-Khawarizmi Betul

14 Latihan & Tugas 3. Pengarang buku tentang kedokteran yang pertama dalam Islam adalah …. a. Jabur Ibnu Hayyan Salah b. Ali bin Rabban at-Tabari Betul c. Ali Ibnu Abbas Salah d. Ibnu Sina Salah

15 Latihan & Tugas 4. Tasawuf yang berdasarkan akhlak dengan bersumber pada Al-Quran dan hadits disebut …. a. tasawuf sunni Betul b. taswauf filsafat Salah c. tasawuf klasik Salah d. tasawuf modern Salah Menu Utama


Download ppt "Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google