Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS V SEMESTER GANJIL

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS V SEMESTER GANJIL"— Transcript presentasi:

1 MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS V SEMESTER GANJIL
BAHAN AJAR MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS V SEMESTER GANJIL

2 Standar Kompetensi: Mengungkapkan pikiran, pendapat, perasaan, fakta secaralisan dengan menanggapisuatu persoalan, menceritakan hasil pengamatan, atau berwawancara. Kompetensi Dasar: 2.3 Berwawancara sederhana dengan narasumber (petani, pedagang, nelayan, k aryawan, dll.) dengan memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa. INDIKATOR: Menyusun daftar pertanyaan secara sederhana Melakukan wawancara kepada nara sumber dengan menggunakan bahasa yang santun

3 Pokok-pokok Materi Pembelajaran
Menyusun daftar pertanyaan secara sederhana Melakukan wawancara kepada nara sumber dengan menggunakan bahasa yang santun

4 Materi pelajaran Menyusun daftar pertanyaan secara sederhana
Kegiatan awal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah membuat daftar pertanyaan sesuai topik wawancara yang dipilih. Tujuannya agar pertanyaan yang akan diajukan terarah pada sasaran. Dalam membuat daftar pertanyaan ada aturan penggunaan kata tanya, antara lain : a. Apa digunakan untuk menanyakan benda atau perbuatan. b. Siapa digunakan untuk menanyakan orang. c. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. d. Kata tanya mana dapat berdiri sendiri atau bersama-sama dengan kata depan di, ke, maupun dari. e. Bagaimana digunakan menanyakan keadaan f. Kapan untuk menanyakan waktu.

5 Materi pelajaran Melakukan wawancara kepada nara sumber dengan menggunakan bahasa yang santun Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan melakukan wawancara dengan narasumber, antara lain: a. mengadakan janji dengan nara sumber b. berwawancara dengan bahasa yang baik , sopan, dan jelas c. tanyakan kembali bila penjelasan yang diberikan narasumber kurang dapat dipahami

6 Materi pelajaran Sebagai pelatihan berwawancara, pelajari teks wawancara berikut ini.Selanjutnya,peragakanlah di depan kelas dengan teman sebangku! Diana : ”Selamat pagi, Pak Kabul! Pak Kabul: ”Oh, Nak Diana selamat pagi. Ada keperluan apa, pagi-pagi sudah kemari? Mendapat tugas dari sekolah, ya?” Diana : ”Betul Pak, seperti yang saya sampaikan kepada Bapak dua hari yang lalu.” Pak Kabul: ”Apa yang dapat Bapak bantu,Nak?” Diana : ”Begini Pak, sejak kapan Bapak membuka usaha tanaman hias ini?” Pak Kabul: ”Kurang lebih empat tahun yang lalu.” Diana : ”Lantas, sekarang ini apa saja tanaman yang ada di sini, Pak?” Pak Kabul: ”Wah, banyak sekali, Nak. Saya sampai tidak hafal nama-namanya. Mungkin ada sekitar 100 jenis.” Diana : ”Mengapa Bapak memilih usaha seperti ini?”

7 Materi pelajaran lanjutan
Pak Kabul: ”Pertama, Bapak suka tanaman hias. Kedua, usaha ini mudah dijalankan dan tidak pernah merugi. Kebetulan, Bapak punya lahan di pinggir jalan raya. Diana : ”O begitu. Berapa pendapatan rata-rata setiap harinya, Pak?” Pak Kabul: ”Ya, kira-kira 1–1,5 juta. Namun, pernah juga sebatang saja laku 25 juta lebih.” Diana : ”Wah, besar juga, ya. Baiklah, Pak Kharim, terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan. Saya mohon maaf karena telah mengganggu Bapak bekerja. Saya mohon pamit, Pak.” Pak Kabul: ”Oh ya, Bapak juga mengucapkan terima kasih. Hati-hati kalau pulang, jalannya ramai.” Diana : ”Baik, Pak selamat siang!

8 UJI KOMPETENSI Coba kerjakan bersama kelompokmu!
1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas lima siswa! 2. Buatlah daftar pertanyaan untuk berwawancara dengan seorang nara sumber! Narasumber tersebut, misalnya, pengusaha tahu, petani, pedagang, yang ada di dekat tempat tinggalmu. Kamu dapat membuat perjanjian terlebih dahulu untuk menentukan waktu berwawancara yang tepat! 3. Lakukanlah wawancara dengan narasumber yang telah kalian tentukan! Berwawancaralah dengan sopan dan gunakan bahasa yang santun! 4. Gunakan alat perekam, misalnya, tape recorder agar semua yang dikatakan narasumber tidak ada yang terlewatkan! 5. Tulislah hasil kegiatan wawancara itu! 6. Bacalah hasil kegiatan wawancara kelompokmu di depan kelompok lain untuk ditanggapi !

9 TERIMA KASIH Kembali saja


Download ppt "MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS V SEMESTER GANJIL"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google