Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KJ 453 : 1 - 3 “ YESUS KAWAN YANG SEJATI ” Syair: Joseph Medlicott Scriven (1855) Terjemahan: Yamuger (1975) Lagu: Charles Crozat Converse (1868)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KJ 453 : 1 - 3 “ YESUS KAWAN YANG SEJATI ” Syair: Joseph Medlicott Scriven (1855) Terjemahan: Yamuger (1975) Lagu: Charles Crozat Converse (1868)"— Transcript presentasi:

1 KJ 453 : 1 - 3 “ YESUS KAWAN YANG SEJATI ” Syair: Joseph Medlicott Scriven (1855) Terjemahan: Yamuger (1975) Lagu: Charles Crozat Converse (1868)

2 5. 5 6 5 3 1 | 1. 6<. ' | Ye - sus Ka - wan yg se - ja - ti 5<. 1 3 1 5 3 | 2.. 0 |‘ ba - gi ki - ta yg le - mah. KJ 453 - Bait 1 BERSAMA

3 5. 5 6 5 3 1 | 1. 6<. ' | Ti - ap hal bo - leh di ba - wa 5<. 1 3 2 1 7< | 1.. 0 | ‘ da - lam do - a pa - da - Nya. KJ 453 - Bait 1 BERSAMA

4 2. 1/ 2 3 4 2 | 3. 5. ' | O, be - ta - pa ki - ta su - sah 6. 6 5 3 4 3 | 2.. 0 | ‘ dan per - cu - ma ber - le - lah. KJ 453 - Bait 1 BERSAMA

5 5. 5 6 5 3 1 | 1. 6<. ' | bi - la ku- rang pa - srah di - ri 5<. 1 3 2 1 7< | 1.. 0 }‘ da - lam do - a pa - da - Nya. KJ 453 - Bait 1 BERSAMA

6 5. 5 6 5 3 1 | 1. 6<. ' | Ji - ka o - leh pen - co - ba - an 5<. 1 3 1 5 3 | 2.. 0 |‘ ka - cau - ba - lau hi - dup - mu, KJ 453 - Bait 2 BERSAMA

7 5. 5 6 5 3 1 | 1. 6<. ' | ja - ngan kau ber - pu - tus a - sa; 5<. 1 3 2 1 7< | 1.. 0 | ‘ pa - da Tu - han ber - se - ru! KJ 453 - Bait 2 BERSAMA

8 2. 1/ 2 3 4 2 | 3. 5. ' | Ye - sus Ka - wan yg se - ti - a, 6. 6 5 3 4 3 | 2.. 0 | ‘ ti - dak a - da ta - ra - Nya. KJ 453 - Bait 2 BERSAMA

9 5. 5 6 5 3 1 | 1. 6<. ' | I - a tahu ke - le - mah - an - mu; 5<. 1 3 2 1 7< | 1.. 0 }‘ naik - kan do - a pa - da - Nya. KJ 453 - Bait 2 BERSAMA

10 5. 5 6 5 3 1 | 1. 6<. ' | A - da - kah ha - ti - mu sa - rat 5<. 1 3 1 5 3 | 2.. 0 |‘ ji - wa - ra - ga - mu le - lah? KJ 453 - Bait 3 BERSAMA

11 5. 5 6 5 3 1 | 1. 6<. ' | Ye - sus - lah Pe - no-long ki - ta; 5<. 1 3 2 1 7< | 1.. 0 | ‘ naik - kan do - a pa - da - Nya! KJ 453 - Bait 3 BERSAMA

12 2. 1/ 2 3 4 2 | 3. 5. ' | Bi - ar ka - wan lain meng-hi - lang, 6. 6 5 3 4 3 | 2.. 0 | ‘ Ye - sus Ka - wan yg ba - ka. KJ 453 - Bait 3 BERSAMA

13 5. 5 6 5 3 1 | 1. 6<. ' | I - a mau meng-hi - bur ki - ta 5<. 1 3 2 1 7< | 1.. 0 }‘ a - tas do - a pa - da - Nya. KJ 453 - Bait 3 BERSAMA


Download ppt "KJ 453 : 1 - 3 “ YESUS KAWAN YANG SEJATI ” Syair: Joseph Medlicott Scriven (1855) Terjemahan: Yamuger (1975) Lagu: Charles Crozat Converse (1868)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google