Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

APA ITU JADUAL SPESIFIKASI UJIAN ( JSU )

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "APA ITU JADUAL SPESIFIKASI UJIAN ( JSU )"— Transcript presentasi:

1 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) Zahrah bt Hamzan (GC Pendidikan Seni Visuasl)

2 APA ITU JADUAL SPESIFIKASI UJIAN ( JSU )
JSU ialah langkah awal sebelum membina satu set item-item yang lengkap. Dibina menggunakan jadual secara sistematik atau terancang, yang akan menghasilkan satu set item-item berkualiti, adil dan menyeluruh

3 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
KONSEP JADUAL SPESIFIKASI UJIAN ( JSU ) Perancangan sistematik menggunakan jadual untuk membina satu set item-item/ terancang Aras kesukaran seimbang Konstruk yang dibina menyeluruh Memudahkan membina item sendiri

4 PERKARA UTAMA JSU ARAS KONSTRUK
RENDAH (R/P) PENGETAHUAN SEDERHANA (S/K) PEMAHAMAN TINGGI (T/C) KEMAHIRAN

5 ARAS KESUKARAN ITEM R S T R = Rendah S = Sederhana T = Tinggi P K C
50% 30% 20% P = Pencapaian K = Kepujian T = Cemerlang 5:3:2

6 KONSTRUK Ialah suatu aspek yang ingin dibangunkan dalam diri pelajar melalui kurikulum dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum Dalam pentaksiran, apa yang diukur ialah konstrak Aspek apa yang hendak diukur Pengetahuan Pemahaman Kemahiran

7 WAJARAN KONSTRUK 5:3:2 4:3:3 SPM PMR SPM PMR 50% 30% 20% 40% 30% 30%
PENGETAHUAN PEMAHAMAN KEMAHIRAN SPM PMR 50% 30% 20% 40% 30% 30% SPM 5:3:2 PMR 4:3:3

8 PENGETAHUAN Kategori KONSTRUK PEMAHAMAN KEMAHIRAN

9 PENGETAHUAN Kebolehan kognitif untuk mengingat
Semula atau mengenalpasti perkara Spesifik yang terdapat dalam suatu Kandungan mata pelajaran KATA KUNCI ; Apakah, siapakah, bilakah dan Manakah

10 PENGETAHUAN CONTOH SOALAN :
Apakah langkah pertama yang perlu disediakan dalam membina sebuah taman di sekolah anda? A Lukisan perspektif B Melawat tapak C Pelan Induk D Model

11 P E M A H N Kebolehan kognitif yang melibatkan penggunaan pengetahuan
1. PENTERJEMAHAN Kebolehan kognitif yang melibatkan penggunaan pengetahuan tanpa situasi baru 2. INTERPRETASI 3. EKTRAPOLASI

12 PENTERJEMAHAN P E M A H N Kebolehan untuk menyatakan
Sesuatu konsep yang diketahui dengan menggunakan perkataan/ simbol Contoh Menerangkan sesuatu prinsip Menterjemah satu bahasa ke bahasa lain Menukar bentuk simbol kepada bentuk verbal atau sebaliknya > Membaca skor muzik

13 2.INTERPRETASI P E M A H N Kebolehan menghubungkait bahagian
dalam sesuatu set komunikasi dan menyatakan dalam bentuk lain dengan mengekalkan makna set komunikasi itu Contoh

14 Contoh tugasan: 2.INTERPRETASI
> mengolah, menyusun, meringkas sesuatu pernyataan, peristiwa atau konsep menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna dan tujuan asal > menerangkan tema dalam buku cerita/tayangan gambar/lukisan menjelaskan apa yang diketahui menerusi daya ingatan yang diperolehi

15 Contoh tugasan: 2.INTERPRETASI
>menukar makna graf, carta, peta, jadual, kartun ke bentuk verbal atau tulisan >Menjelaskan maksud perkataan dengan konteks penggunaanya dalam Satu puisi >Menjelaskan apa yang diketahui menerusi daya ingatan yang diperolehi

16 3. EKTRAPOLASI P E M A H N Kemahiran yang melibatkan
Interpretasi yang melampau Tentang maklumat yang Terdapat dalam set komunikasi Berkenaan seperti Membuat ramalan, inferens atau anggaran Berdasarkan pemerhatian, pengalaman, corak atau trend

17 Dalam batik tulis, proses pemati warna yang terlalu lama akan membawa
3. EKTRAPOLASI contoh Dalam batik tulis, proses pemati warna yang terlalu lama akan membawa kesan. A Warna yang pudar B Warna mudah luntur C Kain tahan lama D Kain mudah reput

18 APLIKASI KEMAHIRAN ANALISIS SINTESIS

19 Kebolehan menggunakan pengetahuan
APLIKASI Kebolehan menggunakan pengetahuan Untuk memberikan penjelasan bagi suatu situasi Baru atau menyelesaikan masalah yang baru Contoh Tugasn: > Mengaitkan peristiwa masa kini dengan peristiwa masa lalu >Menyelesaikan masalah matematik dengan rumus yang bersesuaian >Menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang ada untuk membuat andaian/telahan tentang sesuatu peristiwa/tindakan/kesan

20 Contoh soalan APLIKASI Hasilkan satu lakaran yang menunjukkan
kesan penegasan dengan menggunakan rupa geometrik.

21 Kebolehan mencerakinkan bahagian-bahagian
ANALISIS Kebolehan mencerakinkan bahagian-bahagian Yang terdapat dalam suatu set maklumat Sehingga suatu bentuk pertalian antara Bahagian-bahagian yang membina set Maklumat itu dapat ditunjukkan dengan jelas

22 ANALISIS Contoh soalan Bagaimana kita hendak membezakan sesuatu
aliran yang diikuti oleh seseorang pelukis? A media yang digunakan B kemasan yang ditunjukkan C tema dan teknik yang diperlihatkan D falsafah yang diikutinya

23 SINTESIS Kemahiran yang boleh menggabungkan elemen-elemen dan bahagian-bahagian untuk membentuk suatu set maklumat Melibatkan proses menyusun dan membuat kesimpulan Lebih bersifat pemikiran mencapah dan kreatif Kata mudah – cantumkan/ asingkan semula, bagaimana boleh kita selesaikan, apakah akan berlaku jika..

24 SINTESIS Contoh A I dan II sahaja B II dan III sahaja
Mengapakah proses melurut penting dalam Anyaman? I memudahkan mengayam II mengelakkan daripada patah III melembutkan daun IV mematikan anyaman A I dan II sahaja B II dan III sahaja C III dan IV sahaja D II dan IV sahaja

25 BAGAIMANA NAK BINA JSU Lihat konstruk yang akan diuji bukan selepas menyediakan set-set item Mencakupi objektif pengajaran yang dirancang Sediakan borang JSU Lihat buku teks atau HP atau sukatan dan letakkan tajuk Bina nombor soalan Letakkan markah pada ruang nombor soalan Pastikan aras 5:3:2 Pastikan wajaran konstruk 5:3:2 atau 4:3:3

26 KATA TUGAS Apakah Nyatakan Senaraikan Tuliskan Tandakan
PENGETAHUAN PEMAHAMAN APLIKASI ANALISIS SINTESIS Apakah Nyatakan Senaraikan Tuliskan Tandakan Isi tempat kosong Jelaskan Terangkan Cadangkan Bagaimana Bincangkan Huraikan Mengapa Kembangkan Dibinakan Bagaimana boleh kita selesaikan Apakah akan berlaku jika

27 CIRI-CIRI JSU YANG BAIK
Wajaran konstruk tepat SPM 5:3:2 dan PMR 4:3:3 Aras kesukaran tepat R:S:T 5:3:2 Tajuk menyeluruh/ berlainan tajuk

28 Sekian terima kasih.


Download ppt "APA ITU JADUAL SPESIFIKASI UJIAN ( JSU )"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google