Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Teori Pembelajaran Humanistik dan Implikasinya terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Teori Pembelajaran Pemprosesan Maklumat dan Implikasinya terhadap Pengajaran.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Teori Pembelajaran Humanistik dan Implikasinya terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Teori Pembelajaran Pemprosesan Maklumat dan Implikasinya terhadap Pengajaran."— Transcript presentasi:

1 Teori Pembelajaran Humanistik dan Implikasinya terhadap Pengajaran dan Pembelajaran
Teori Pembelajaran Pemprosesan Maklumat dan Implikasinya terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Disediakan oleh : Antasha Liew Jin Hui Nama pensyarah : DR.Hj. Sajap bin Maswan

2 Teori pembelajaran humanistik

3 Melihat manusia sebagai makhluk yang istimewa
Percaya manusia bertindak atas dasar keperluan , motivasi, minat, dan nilai Faktor Pembelajaran Hubungan dan penerimaan rakan-rakan Situasi pembelajaran

4 Objektif Memupuk pembelajaran arah kendiri
Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab ke atas pembelajaran Mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah Mencungkil daya ingin tahu serta penerokaan. Mengembangkan kecenderungan aspek seni dan rohani

5 Prinsip-Prinsip Pelajar belajar ikut kehendak sendiri
Mementingkan cara belajar Penilaian kendiri hasil kerja pelajar selepas mencapai tahap pencapaian yang ditetapkan Perasaan adalah sama penting dengan fakta Persekitaran yang tidak mengancam

6 Tokoh-tokoh Tokoh-tokoh pendekatan humanistik Carl Rogers
Abraham Maslow

7 Teori Carl Rogers Berpendapat manusia bermotivasi untuk mencapai potensi sendiri Ciri insan sempurna Penekanan kepada hubungan personal antara guru sebagai fasilitator Prinsip Berfikiran terbuka Menerima hidup seadanya. Mempercayai pemikiran dan perasaan sendiri Menghargai kebebasan sendiri Kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti sosial Guru mengajar pelajar secara membimbing Belajar sacara tiada teracam

8 Teori Carl Rogers Pembelajaran Kognitif
(Pembelajaran akademik semata-mata) Pembelajaran Pembelajaran Pengalaman (Melibatkan Aplikasi Pengetahuan) Teori Pembelajaran Pengalaman (Experience Learning) Belajar melalui proses membuat Pelajar melibat secara aktif Pelajar dapat berdikari dan bekerjasama Bertanggungjawab atas pembelajaran sendiri Contoh : Menjahit, membaiki motosikal

9 Teori Abraham Maslow Teori keperluan
Menghasilkan pemeringkatan keperluan manusia Memenuhi keperlun fisiologi dan psikologi supaya seseorang dapat mengembankan potensi diri Membahagikan keperluan manusia kepada dua bahagian Keperluan kekurangan mesti dipenuhui dahulu sebelum memenuhi keperluan perkembangan Keperluan Kekurangan (Deficiency Needs) Keperluan Manusia Keperluan Perkembangan (Being/ Growh Needs)

10 Teori Abraham Maslow Teori keperluan manusia Keperluan kendiri
Keperluan Perkembangan Keperluan estetika Keperluan Pencapaian Intelek Keperluan Penghargaan Keperluan Kekurangan Keperluan Kasih Sayang Keperluan Keselamatan Keperluan Fisiologi

11 Implikasi teori terhadap pengajaran dan pembelajaran

12 Guru memberi fokus kepada pelajar.
Guru hendaklah menerima setiap pelajar tanpa syarat Memberi peluang kepada pelajar untuk memilih tugasan dan aktiviti pembelajaran Membantu pelajar menentukn matlamat yang realistik Melibatkan murid dalam aktiviti kumpulan Guru sebagai role model

13 Sentiasa memberi pujian kepada pelajar
Mengadakan aktiviti khas untuk pelajar lemah Yakin pada pelajar Matlamat teori humanistik : Menyediakan asas kepada perkembangan personal supaya pembelajaran sepanjang hayat berbentuk arahan kendiri dapat berlaku

14 Mari kita menyaksikan video..

15 Latar belakang video Nama :Murid A Tahun : 11 Jantina : Perempuan Minat : Melukis Suka : Kucing Ciri-ciri : Pendiam, sukar bergaul dengan orang lain Kedudukan dalam peperiksaan : 27/30 pada tahun 2016

16 Aplikasian Teori Humanistik
Memerhatikan minat murid (suka melukis & kucing) Semasa membaca suatu teks dalam bahagian pemahaman, menyenaraikan kosa kata yang tidak difahami. Menerangkan maksud perkataan dan minta murid melukiskan banyangan maksud tersebut. Minta murid menjelaskan perkaitan antara lukisannya dan maksud perkataan tersebut ( pengukuhan ingatan)

17

18

19 Teori pembelajaran PEMPROSESAN

20 Pengenalan : Model Pembelajaran
Kerangka yang merangkumi keadaan kandungan, strategi serta iklim sosial bilik darjah yang dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran murid. Merupakan tindakan rangka (blueprint) pengajaran. Model pengajaran Pemprosesasan maklumat Behavioris Sosial Personal

21 Model Pemprosesan Maklumat
Kajian disusun atur, disimpan dan dikeluarkan daripada ingatan Kemudian, maklumat ini boleh menjadi output melalui proses retrieval. Maklumat diproses & disimpan dalam ingatan. Maklumat ialah input yang diperoleh murid daripada persekitaran pembelajaran. Menganggap ingatan manusia sama seperti komputer (model input-output)

22 Sambungan… Latihan ulangan Enkod Daftar sensori Memori Jangka pendek
Memori jangka panjang Lupaan Lupaan Petunjuk Rangsangan Perhatian Retrieval

23 Jenis-jenis ingatan Daftar sensori/deria
Terdiri daripada penglihatan dan bunyi. Kebiasaannya mengambil masa antara saat. Hanya boleh disimpan pada satu ketika dalam daftar sensori sebanyak 5-7 elemen. Tujuan : menapis rangsangan yang diterima dan hanya memproses rangsangan yang relevan pada masa itu (Schraw & McGrudden, 2013 ) Contoh perlakuan : memandu kereta sambil berbual

24 Sambungan… Ingatan jangka pendek
Rangsangan yang sampai ke daftar sensori akan dipanjangkan ke ingatan jangka pendek dan dihapuskan daripada sistem. Berada dalam keadaan aktif selama saat tanpa latihan dan lebih lama dengan ada latihan.

25 Tiga cara untuk menangani tugasan kognitif dalam ingatan jangka pendek ( George Miller, 1956)
Chunk Pemprosesan serial Automaticity Bahagikan kepada bahagian yang lebih kecil Proses satu per satu pada satu ketika Contohnya, latihan ulangan(maintanance rehersal) dan latihan elaboratif (elaborative rehersal) Kebolehan untuk melakukan sesuatu tugasan dengan pantas dan cekap disebabkan oleh latihan berulang kali

26 Tiga komponen ingatan jangka pendek
Sistem kawalan eksekutif Gelung artikulatori Pad lakar visual-spatial Memilih maklumat yang diterima, menentukan cara terbaik dan seterusnya memindahkan maklumat yang diproses ke dalam ingatan jangka panjang atau menghapuskan maklumat daripada sistem ingatan sama sekali Mengekalkan dan memproses bagi maklumat verbal. Serupa dengan gelung artikulatori kerana mengekal dan memproses maklumat bukan verbal dan visual. Maklumat hilang cepat (5-15s) tanpa latihan berulang.

27 Aktiviti Chunk

28 Sambungan… Ingatan jangka panjang dan simpanan
Sebagai simpanan tanpa had untuk semua maklumat dan pengetahuan di dalam ingatan. Dikaitkan dengan proses mengekod dan retrieval. Pengekod merupakan pelbagai startegi untuk memindahkan maklumat daripada ingatan jangka pendek ke dalam ingatan jangka panjang Terbahagi kepada semantik, episiodik dan prosedural.

29 Sematik Imej menjadi perwakilan persepsi berdasarkan pengetahuan. Cth: Wilayah Persekutuan Putrajaya dikaitkan dengan pusat pentadbiran rasmi. 2. Episodik (bila) Ingatan maklumat yang terikat kepada suatu tempat dan masa tertentu. Cth : Ingat tentang salad yang anda makan untuk makan malam semalam.

30 Ingatan prosedural iaitu ingatan bagaimana melakukan seuatu.
Contohnya, membuat kek berdasarkan resipi.

31 Pengajaran konsep Asas teori ini bermula dengan teori perkembangan Piaget dan Bruner. Matlamat : Membantu murid memperoleh pemahaman mata pelajaran yang dipelajari dan bagi menyediakan asas untuk pemikiran tinggi. Berpusatkan dan berstrukturkan guru. Merangkumi 4 fasa Kemukakan matlamat Contoh-contoh input Ujian untuk pencapaian konsep Analisis proses pemikiran murid

32 Konsep pembinaan pengetahuan
Konjuntif Mempunyai satu peraturan yang tetap. Contoh : menerangkan konsep dan ciri-cirinya bentuk tiga segi sama Disjuntif dan hubungan (relational) Mempunyai ciri-ciri yang lebih luas & membolehkan pelbagai alternatif serta tiada peraturan strutur yang tetap. Contoh : Emak saudara menghuraikan suatu perhubungan antara anak saudara dengan anak-anak yang lain.

33 Pengajaran Ekspositori
Dikemukan oleh Ausubel (1968) dan dipengaruhi oleh teori perkembangan Piaget. Berkisar tentang cara individu mempelajari banyak bahan yang bermakna daripada pelajaran verbal/teks. Faktor penting – pengetahuan yang sudah diketahui oleh murid. Menekankan pembelajaran verbal dan bukannya hafalan.

34 Sambungan… Proses utama – Subsumpsi iaitu menggabungkan maklumat baharu ke dalam makluma yang sedia ada dengan membuat perkaitan antara idea baharu dengan idea yang sedia ada. Manusia menerima pengetahuan melalui resepsi/ penerimaan dan bukan penemuan. Menekankan pembelajaran verbal yang bermakna, bukannya pembelajaran hafalan.

35 Penyusun awal dan tujuan
Merujuk kepada maklumat yang dipersembahkan sebelum pembelajaran dan ini digunakan untuk menyusun dan menginterprestasi maklumat baharu. Ciri-ciri penyusun awal : Merupakan gambaran umum dan kesimpulan yang menekankan idea-idea utama. Menyediakan sokongan untuk maklumat baharu. Dapat menghindarkan murid daripada menghafal kerana mereka perlu mengkonsepsi dalam kerangkanya sendiri.

36 Peringkat Pengajaran Ekspositori
Mayer (seperti dalam Clandra, 2000) menyatakan bahawa penyusun awal perlu merangkumi komposisi sekuen maklumat dalam bentuk lisan ringkas dan visual . Sebagai pemudah cara untuk membantu murid dalam pembelajaran

37 Ciri-ciri Penyusun awal dikemukan pada tahap keabstrakan yang lebih tinggi dan gambaran umum. Merangsang asimilasi maklumat yang akan dipelajari ke dalam skema-skema yang sedia ada. Dapat menghidarkan murid daripada menghafal kerana mereka perlu mengkonsepsi dalam kerangkanya sendiri Mengaktifkan pengetahuan sedia ada dan mengingat kembali maklumat yang kita sudah tahu Berperanan memfokuskan apa-apa yang penting tentang bahan yang akan diajar

38 Implikasi Pendekatan Ausubel terhadap P&P
Guru harus menggunakan kaedah ekspositori untuk menyampaikan konsep-konsep dalam sesuatu topik pelajaran. Cth, sebelum mengajar topik perbandingan antara kata nama am dengan kata nama khas, murid perlu mengetahui fakta tentang kedua-dua komsep kata nama. Pembelajaran deduktif diamalkan, iaitu guru akan memberitahu prinsip-prinsip am sebelum memberikan contoh-contoh spesifik. Cth, guru perlu memberi definisi dan ciri-ciri segi tiga sebelum memberikan jenis tiga segi yang spesifik.

39 Model Synecthics dalam P&P
Model ini direka cipta oleh Gordon. Istilah synecthics berasal daripada perkataan Yunani synectikos(kesemua perkara dalam satu perkaitan yang bersepadu) Merupakan suatu pendekatan yang menarik terhadap pembentukan pemikiran kreatif. Model ini sebenarnya model pengajaran yang dicipta untuk mengaktifkan kreativiti murid dan membantu mereka untuk melihat idea lama dalam cara baharu dengan pelbagai bentuk pemikiran metaforik supaya menjana pemikiran. Bertujuan untuk memberikan peluang mereka cipta cara-cara baharu memerhati sesuatu, meluashkan sesuatu serta mendekati masalah. Contohnya, masalah vandalisme di sekolah ditangani dengan dendaan.

40 Strategi untuk mencipta sesuatu yang baharu (Joyce, Weil & Calhoun, 2011)
Fasa I : Deskripsi keadaan semasa Guru menghendaki murid menghuraikan situasi seperti yang mereka perhatikan pada masa kini. Fasa II : Analogi secara langsung Murid membuat analogi langsung, memilih satu analogi dan meneroka analogi yang selanjutnya. Fasa III : Analogi peribadi Murid menjadi analogi yang dipilih mereka pada fasa II Murid menganggap diri sebagai analogi dan memikirkan perkara seperti dialami analogi tersebut. Fasa IV : Konflik mampat Murid meneliti huraian daripada Fasa II dan Fasa III. Mencadangkan beberapa konflik mampat dan pilih salah satu. Fasa V : Konflik mampat Murid menjana dan memilih saty lagi analogi langsung berdasarkan kondlik mampat. Fasa IV : Memeriksa semula tugasan asal Guru mengkehendaki murid kembali kepada tugasan asal dan menggunakan analogi keseluruhan pengalaman synectics.

41 Langkah 2 : Mengenal pasti hasil yang diingini
Langkah 1 : Pengenalpastian masalah Langkah 2 : Mengenal pasti hasil yang diingini Langkah 3 : Penjelahan/penjanaan idea Langkah 4 : Padanan Langkah 5 : Respons diperincikan Langkah 6 : Cadangan Langkah 7 : Pengenalanpastian penyelesaian yang munasabah

42 Sambungan… Langkah 1 : Pengenalpastian masalah
Perkongsian antara ahli kumpulan dalam memahami sessuatu masalah dengan jelas dan tepat. Langkah 2 : Mengenal pasti hasil yang diingini Setiap ahli kumpulan perlu mengenal pasti matlamat yang ingin dicapai. Langkah 3 : Penjelajahan/penjanaan idea Menjana idea-idea yang mempersembahkan ciri-ciri masalah daripada bahagian-bahagian yang lain. Langkah 4 : Padanan Ahli kumpulan mula menjana penyelesaian masalah dengan hasil daripada fasa penjelahan ( marathon membaca, parti membaca sehingga menjelajah dunia)

43 Sambungan… Langkah 5 : Respons diperincikan
Setiap penyelesaian yang mungkin diambil akan dinilai dari segi baik dan keprihatinan yang mungkin. Langkah 6 : Cadangan Pelbagai cadangan perlu dijana untuk memperoleh cara menangani sesuatu isu. Langkah 7 : Pengenalanpastian penyelesaian yang munasabah Murid yang mempunyai masalah diminta untuk menunjukkan pendapat sama ada penyelesaian yang dikemukan sesuai untuk menangani maslah.

44 Bibliografi Noriati A.Rashid, Boon Pong Ying & Sharifah Fakhirah Syed Ahmad. (2017). Murid dan Pembelajaran. Shah Alam : Oxford Fajar Sdn. Bhd. Ahmad Subki Miskon & Syed Ismail Syed Mustapa. (2013). Murid dan Alam Belajar. Kuala Lumpur : Freemind Horizons Sdn. Bhd.

45 Sekian, terima kasih


Download ppt "Teori Pembelajaran Humanistik dan Implikasinya terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Teori Pembelajaran Pemprosesan Maklumat dan Implikasinya terhadap Pengajaran."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google